DE VRIJE WIL

De mens is het enige wezen op aarde dat kan denken,
Ook de Vrije Wil is uniek, u kunt kiezen en bedenken.
Een boom of plant kan zijn eigen plaats niet bepalen,
Een dier kan zijn eigen baasje ook niet ophalen.

Alleen de mens kan uit Vrije Wil zeer veel bedenken,
Let op, hij KAN bedenken om iets uit vrije wil te schenken.
Hij KAN dus ook uit Vrije Wil helemaal niets doen,
Uit Vrije Wil zoeken naar het geestelijke of veel poen.

Uit Vrije Wil zoeken naar poen, is vaak leed voor de mens,
Uit Vrije Wil zoeken naar het geestelijke is een andere wens.
Uit Vrije Wil zoeken naar de waarheid, is vaak een grens,
Uit Vrije Wil kiest men meestal voor het ik, zo is de mens.

Het ik staat vaak centraal, dat noemt men egocentreren,
Liefde geven uit Vrije Wil is iets anders om te leren.
Zelfs dan is er een probleem, welke liefde is dan juist?
Liefde voor je kind is normaal, de Vrije Wil is dus onjuist.

Deze liefde zie je bij de heidenen en zelfs bij de dieren,
Deze liefde zit in de genen verborgen, zelfs bij de pieren.
De Vrije Wil is een bewuste keus door na te denken,
Waarom en aan Wie zal ik mijn liefde uit Vrij Wil schenken.

Wist u dat u uw liefde ook uit Vrije Wil anders kunt geven?
Heb God lief boven alles, pas dan zal Hij u alles vergeven.
Wist u dat uw Eerste Liefde bepalend is voor uw eeuwige lot?
Geef uit Vrije Wil uw Eerste Liefde aan de eeuwige God.

Een gedachte om te overdenken wil God u extra schenken,
Via Mattheüs 6:1-8 kunt u die EERSTE LIEFDE overdenken.
Mattheüs heeft het zeer duidelijk over uiterlijk vertoon,
Uiterlijk vertoon vindt de Allerhoogste zeker niet gewoon.

U ziet dat het toch overal wordt gedaan, zelfs in de kerken,
Nadenken: Uit Vrije Wil doet men deze goddeloze werken.
Mattheüs is toch geen notoire leugenaar, hij zegt de waarheid,
Uit Vrije Wil nadenken (contemplatie) is de juiste geestelijke arbeid.


Lukas 6:32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

Openbaring 2:4 'Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. ' 

Mattheüs 6:5 'En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen - dus: kerken - en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. ' 


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De Eerste Liefde is verdwenen, daarom is de eindtijd begonnen. Het begin van de EINDTIJD is Covid 19.

De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischThe Free Will.

Man is the only being on earth that can think,
Free Will is also unique, you can choose and think about it.
A tree or plant cannot determine its own place,
An animal cannot pick up its own owner.

Only man can think of many things out of free will,
Note, he CAN think of giving something of his own free will.
So he CANNOT do anything out of Free Will,
Free-will search for the spiritual or a lot of money.

Searching for money out of free will is often sorrow for man,
To search for the spiritual out of Free Will is another wish.
Free-will search for the truth, is often a limit,
People usually choose the I out of Free Will, that's how people are.

The I is often central, that is called ego-centering,
Giving love out of Free Will is something else to learn.
Even then there is a problem, which love is right?
Love for your child is normal, so Free Will is incorrect.

This love you see in the heathen and even in the animals,
This love is hidden in the genes, even at the piers.
Free Will is a conscious choice by thinking,
Why and to whom shall I bestow my love of Free Will.

Did you know that you can also give your love differently out of Free Will?
Love God above all, only then will He forgive you all.
Did you know that your First Love determines your eternal destiny?
Voluntarily give your First Love to the eternal God.

A thought to ponder God will give you extra,
You can ponder that FIRST LOVE through Matthew 6:1-8.
Matthew speaks very clearly about outward appearances,
The Most High certainly does not find appearances ordinary.

You see it's done everywhere, even in the churches,
Ponder: Of Free Will one does these wicked works.
Matthew is not a notorious liar, he tells the truth,
To think of Free Will (contemplation) is the right mental work.


Luke 6:32 'If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. ' 

Revelation 2:4  'But I have this against you: You have abandoned your first love. ' 

Matthew 6:5 'And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Truly I tell you, they already have their full reward. ' 


This poem has to do with the End Times. The First Love has disappeared, therefore the end times have begun. The beginning of the END TIME is Covid 19.

You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.