Geloof

Geloof en eigenbelang gaan vaak hand in hand,
Als het zo te pas komt, met een tegel aan de wand.
Als het eigen ik in gedrang komt, geloof aan de kant,
De eigen mening voorop, Gods wil mag dan in brand.

Echt geloof is gebaseerd op onwankelbaar vertrouwen,
Ook in slechte tijden weten dat je op Hem kunt bouwen.
God weet alles, Hij ziet al miljarden jaren vooruit,
Dat is anders dan het zoeken naar de aardse buit.

Juist in deze extreem moeilijke tijden van het heden,
Wordt de echte waarde van God niet meer beleden.
Dat is dus juist de oorzaak van de huidige pijn,
De mensen gedragen zich als een ongelovig zwijn.

Als voorbeeld: de tegel is dus alleen uiterlijk vertoon,
Vele mooie teksten, vaak van een schijnheilige boon.
God leest dat soort teksten nooit of te nimmer,
Hij leest het hart, zit daar nog een geestelijke dimmer?

De eigen vrije wil is meestal belangrijker dan het woord,
Past het woord niet in het straatje, dan wordt God vermoordt.
Een vierde deel van de mensen zullen sterven, is geschreven,
Nee, zeggen de mensen, we worden met z’n allen opgeheven.

Deze twee zinnen zijn volledig tegengesteld aan elkaar,
Met een paar teksten zoeken we het uit, wat is nu echt waar.
Het zwaard, de honger en de pest, zijn enkele van deze punten,
Gods ware woord kost helemaal niets, zelfs niet een paar munten.

Och, lieve mensen, ik zeg het zo vaak over het Goddelijk Woord,
Ondanks dat de schrift is gemanipuleerd, geeft het wel het antwoord.
Dat antwoord kunt u vinden door de schrift biddend te onderzoeken,
Blind geloof van een dogma, doet niets goeds uit de doeken.

Een dogma is in elkaar gedraaid door een “kerkelijke” organisatie,
Hierdoor ondergaat het Goddelijke woord een grote inflatie.
De mensen kijken alleen maar naar: past het bij mijn idee,
Het biddende onderzoek is weg, Gods wil kan in de wc.

Dit gedicht is ook een blogbericht,
De teksten staan dus vermeld onder het gedicht.
Het onderzoek begint dus pas door het gebruik van de link,
Doe eens goed onderzoek, doe nu eens echt flink.


Volledige uitleg over dit gedicht ziet op het blogbericht. Bent u echt geïnteresseerd in het Godswerk klik dan op deze link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/923014_geloof


Een vierde deel van de mensen zullen sterven, is geschreven.

Hoe zal de Opname plaatsvinden?

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III. Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn, maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.

Nee, zeggen de mensen, we worden met z’n allen opgeheven.

De eerste opstanding Na de tijd van Verdrukking

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiel), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Een dogma is in elkaar gedraaid door een “kerkelijke” organisatie,

De Apostel Paulus wijst al twee keer op het feit dat er vanuit het midden der gemeente de wolven zullen opstaan.

In Handelingen 20:28-29 noemt hij de predikanten wolven. Deze wolven zullen direct na zijn afscheid de leer die hij heeft geleerd vervalsen, dus manipuleren en veranderen. 

In 1 Korinthe 5:1-13 (HSV) lezen we over hoererij - ontucht, het verdraaien van het goddelijke woord, de huidige vele dogma's - met de vrouw van de Vader. De vrouw staat symbool voor de gemeenschap. De Vader staat symbool voor  God. De "iemand" is de voorganger die de hoererij, dus de verdraaiing - de manipulatie - van het woord veroorzaakt.  


Handelingen 20:28-29  'Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die Hij door het bloed van zijn eigen Zoon heeft verkregen. Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren, als hongerige wolven, bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. 

1 Korinthiërs 5:1-11,13 (HTB) 'Ik heb gehoord dat er bij u ontucht plaatsvindt en dan nog wel van een soort dat zelfs onder ongelovigen niet voorkomt. Er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. En u maar verwaand zijn! U had beter in de rouw kunnen gaan! Waarom hebt u die man niet uitgestoten uit uw gemeente? Want al ben ik lichamelijk afwezig, in gedachten ben ik bij u. Ik heb mijn oordeel over die man al klaar, alsof ik zelf aanwezig was. Als u in de naam van onze Here Jezus bijeen bent en ik er in gedachten bij ben, moeten we die man door de kracht van de Here Jezus uit onze gemeenschap stoten en aan Satan overleveren. Daardoor zal zijn menselijke natuur worden verwoest, maar kan zijn geest op de grote dag van de Here gered worden. Het is niet goed dat u zo verwaand bent. Hoe hebt u zoiets door de vingers kunnen zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Weet u niet dat door een klein beetje gist het hele deeg gaat gisten? Gooi de oude gist weg, anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn omdat Christus, ons Paaslam, geofferd is. Laten wij dat dan ook blijven vieren, niet met oud gist of met gist van kwaad en schande, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Ik heb u al eerder geschreven niet om te gaan met mensen die vrije seks bedrijven. Ik bedoel daarmee niet dat soort mensen in het algemeen of egoïsten, oplichters en afgodendienaars. Want dan zou u de wereld beter kunnen verlaten. Nu schrijf ik u echter helemaal niet om te gaan met iemand die, al zegt hij een gelovige te zijn, er op seksueel gebied maar op losleeft, egoïstisch is, afgoden dient, roddelt, teveel drinkt of anderen uitbuit. Met zo iemand moet u zelfs niet samen eten. De mensen uit uw eigen midden, die moet u veroordelen. Verwijder die slechte man uit uw midden!' 

De uitleg van deze tekst ziet u HIER.Believe

Faith and self-interest often go hand in hand,
If it comes in handy, with a tile on the wall.
When self is compromised, faith aside,
Your own opinion comes first, God's will may be on fire.

True faith is based on unshakable faith,
Even in bad times know that you can rely on Him.
God knows everything, He's been looking ahead for billions of years,
That is different from searching for the earthly loot.

Especially in these extremely difficult times of the present,
Is the real worth of God no longer professed.
That is precisely the cause of the present pain,
The people behave like an unbelieving swine.

As an example: the tile is therefore only for appearance,
Many beautiful texts, often from a hypocritical bean.
God never reads those kind of texts,
He reads the heart, is there still a spiritual dimmer there?

One's own free will is usually more important than the word,
If the word does not fit the bill, then God will be murdered.
A fourth part of the people will die, it is written,
No, people say, we are all lifted up together.

These two sentences are completely opposite to each other,
With a few texts we find out, what is really true.
The sword, the famine and the plague, are some of these points,
God's true word costs absolutely nothing, not even a few coins.

Oh, dear people, I say it so often about the Divine Word,
Despite the fact that the script has been manipulated, it does provide the answer.
You can find that answer by prayerfully searching the scriptures,
Blind belief of a dogma reveals nothing good.

A dogma is twisted together by an "ecclesiastical" organization,
Because of this, the Divine Word undergoes a great inflation.
People only look at: does it fit my idea,
The prayerful examination is gone, God's will can go in the toilet.

This poem is also a blog post,
The lyrics are therefore listed below the poem.
The research only starts by using the link,
Do some good research, now do some serious work.


Full explanation of this poem can be seen on the blog post. If you are really interested in the work of God click on this link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/923014_geloof


A quarter of the people will die, is written.

How will the Rapture take place?

Revelation 6:7-8 'When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, “Come!” And I looked, and there was a pale green horse. Its rider was named Death, and Hades was following after him. They were given authority over a fourth of the earth, to kill by the sword, by famine, by plague, and by the wild animals of the earth. '

This text clearly indicates that death will be realized in a number of ways. It starts with the sword - WWIII. Because of this world war there will be even less attention for the famine areas and starvation will claim many more victims. The Covid19 virus - death / plague - will undergo another mutation, this time a mutation that will be much more deadly, but due to the violence of war this too will receive much less attention than it has been until now. The wild animals are the rioters, so they are beasts in human form that will rage unsparingly.

No, people say, we are all lifted up together.

The First Resurrection After the Time of Tribulation

1 Thessalonians 4:13-17 'But I do not want you, brethren, to be ignorant of those who have fallen asleep, lest you grieve like the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, God will likewise bring back with Him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by a word from the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with a trumpet from God. And the dead which are in Christ shall rise first. Then we, the living who are left (the few men of Ezekiel), will be caught up together with them in the clouds, to meet with the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. †

Ezekiel 12:15-16 'Then shall they know that I am the LORD, when I scatter them among the nations and scatter them in those lands. But I will leave from them a small number of men from the sword (World War III), from the famine (starvation), and from the plague (Covid19), that they may tell all their abominations among the nations where they come. Then they will know that I am the LORD.

A dogma is twisted together by an "ecclesiastical" organization,

The Apostle Paul already points out twice that the wolves will arise from the midst of the church.

In Acts 20:28-29 he calls the ministers wolves. These wolves will falsify, thus manipulate and change, the teachings he has learned immediately after his departure.

In 1 Corinthians 5:1-13 we read about fornication - fornication, perverting the divine word, the current many dogmas - with the Father's wife. The woman is a symbol of the community. The Father is a symbol for  God. The "someone" is the pastor who causes the fornication, thus the perversion - the manipulation - of the word.


Acts 20:28-29  'Be on guard for yourselves and for all the flock of which the Holy Spirit has appointed you as overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. I know that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock. '

1 Corinthians 5:1-12  (CSB) 'It is actually reported that there is sexual immorality among you, and the kind of sexual immorality that is not even tolerated among the Gentiles — a man is sleeping with his father’s wife. And you are arrogant! Shouldn’t you be filled with grief and remove from your congregation the one who did this? Even though I am absent in the body, I am present in spirit. As one who is present with you in this way, I have already pronounced judgment on the one who has been doing such a thing. When you are assembled in the name of our Lord Jesus, and I am with you in spirit, with the power of our Lord Jesus, hand that one over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Your boasting is not good. Don’t you know that a little leaven leavens the whole batch of dough? Clean out the old leaven so that you may be a new unleavened batch, as indeed you are. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. Therefore, let us observe the feast, not with old leaven or with the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. I wrote to you in a letter not to associate with sexually immoral people. I did not mean the immoral people of this world or the greedy and swindlers or idolaters; otherwise you would have to leave the world. But actually, I wrote you not to associate with anyone who claims to be a brother or sister and is sexually immoral or greedy, an idolater or verbally abusive, a drunkard or a swindler. Do not even eat with such a person. For what business is it of mine to judge outsiders? Don’t you judge those who are inside? '


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.