NADENKEN.

Het is natuurlijk bekend, het lichaam is van tijdelijke aard,
Als er niets meer zou zijn, dan is dat dus ook niets waard.
Toch proberen zeer veel mensen te leven met een goed idee,
Goed willen doen, gaan we niet met slechte mensen in zee?

Als er toch niets meer is, waarom dan die “nutteloze” poging?
Een dier handelt instinctief, doet dus gewoon zijn eigen ding.
Zelfs een plant handelt al naar gelang naar zijn eigen aard,
Sommige leven parasitair, dus ook naar hun volksaard.

Bacteriën, vissen, planten en dieren kunnen niet denken,
Alleen de mens kan van alles en nog wat overdenken.
De mens kan juist door het overdenken veel creëren,
Zouden we van ons beperkt kunnen denken, kunnen leren?

Alleen door het kunnen denken kan de mens beperkt creëren,
Geen enkel dier kan dat, ze kunnen het zelfs niet leren.
Het denken geeft het creërend vermogen, dat is je brein.
Dit is toch het bewijs dat er een Hogere Macht moet zijn?

Niemand kan gedwongen worden om deze waarheid te geloven,
Toch kan geen enkele wetenschapper deze waarheid doven.
Alleen het creëren door het denken is een onweerlegbaar feit.
Zonder denken komt nooit niets tot iets, niet nu en niet in de oertijd.

Er is dus een Almacht die door na te denken alles heeft laten ontstaan,
Een vrije wil kan deze gedachte ondersteunen, is er mij iets ontgaan?
De uiterste precisie bewijst het zeer nauwkeurige nadenken,
Ook dat is het bewijs dat de Maker van al het gecreëerde wil schenken.

Door het nadenken van de Meester is ook het denkend leven gecreëerd,
Dat leven met het denkend vermogen, heeft u Hem er al voor geëerd?
Ooit was er iemand genoemd lucifer, die misbruikte het denkend vermogen
Uit Vrije Wil nam satan afscheid, hij werd gewogen, hij heeft echt gelogen.

Uw vrije wil kan ondanks het duidelijke bewijs, alles ter zijde schuiven,
Is het uw Vrije wil, dan zal de Almachtige op Zijn tijd ook u wegwuiven.
Voor een leven in alle eeuwige heerlijkheid met deze God,
Is erkenning nodig, dan is Zijn liefde uw eeuwige lot.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischTHINK IT OVER.

It is of course known, the body is temporary,
If there were nothing more, then it would be worth nothing.
Yet a great many people try to live with a good idea,
Wanting to do good, don't we work with bad people?

If there's nothing left, then why the "useless" attempt?
An animal acts instinctively, so it just does its own thing.
Even a plant acts according to its own nature,
Some live parasitic lives, so also according to their national character.

Bacteria, fish, plants and animals cannot think,
Only man can think about anything and everything.
Man can create a lot precisely by contemplating,
Could we think limited, learn from ourselves?

Only by being able to think can man create limited,
No animal can do that, they can't even learn it.
Thinking gives the creative power, that is your brain.
Surely this is proof that there must be a Higher Power?

No one can be forced to believe this truth,
Yet no scientist can extinguish this truth.
Only creating through thought is an undeniable fact.
Nothing can ever come to anything without thinking, not now and not in prehistoric times.

So there is an Omnipotence who, by thinking, has created everything,
Free will can support this thought, have I missed something?
The utmost precision proves the very careful thinking,
That too is the proof that the Maker wants to give to all that is created.

Through the thinking of the Master the thinking life has also been created,
That life with the mind, have you already honored Him for it?
Once upon a time there was someone called Lucifer, who misused the mind
Out of free will satan said goodbye, he was weighed, he really lied.

Your free will, despite the clear evidence, can set everything aside,
If it is your Free will, then in His time the Almighty will wave you away too.
For a life in all eternal glory with this God,
If recognition is needed, His love is your eternal destiny.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.