Een schijnheilig iemand

Een schijnheilig “iemand”

Schijnheilig is je beter voordoen dan je bent,
Mooie taal en voorzichtige woorden die je kent.
Het is de schijn die zo enorm bedrieglijk is,
Het is een masker, een dikke laag vernis.

Als een normaal iemand gewoon de waarheid zegt,
En alles open en eerlijk op normaal niveau uitlegt,
Dan ben je ineens een Cru en Ongecultiveerd persoon,
Normale arbeidersklasse, is dat zo ongewoon?

Er is een “Iemand” die voelt zich zeer verheven en doet ook zo,
Hij maakt van zijn “verhevenheid” een grote show.
Het is net als ooit, de joodse schriftgeleerden deden dat ook,
Bij normaal en gewoon gedrag raken die lui van de kook.

Ook Jezus werd woest bij dat schijnheilige gedrag,
Addergebroed was het woord, als ik het zeggen mag.
Ook werden die schijnheilige joden vergeleken met een graf,
Van buiten mooi, van binnen doodsbeenderen, Hij was niet laf.

Ook toen vonden de joden de taal Cru en Ongecultiveerd,
Het is normaal taalgebruik, zonder schijnheiligheid aangeleerd.
Wist u dat de meeste “predikanten ” deze mening zijn toegedaan?
Om het simpel en verstaanbaar te zeggen, ik heb er schijt aan.

Dat schijnheilige gedrag van deze geleerde mensen, ook van weleer,
Als normale mensen de waarheid zeggen, dan doet dat hun zeer.
Hiëronymus heeft de bijbel vertaald naar de “universitaire” taal.
De universitaire taal geeft alleen maar een heleboel kabaal.

Met geleerde mensen worden vooral de schriftgeleerden bedoelt,
4200 verschillende religies, dus leugens, wijsheid weggespoeld.
Schijnheiligheid en achterbaksheid zijn elkaars synoniem,
Cru en Ongecultiveerd is open en eerlijk, toch goed gezien?

Een gezegde: Wie de schoen past, trekt deze schoen aan,
Aan de lezer van dit gedicht de vraag, heeft u het verstaan?
De schijnheilige zegt het niet, maar denkt het en doet alzo,
Normale mensen zeggen het, maar bij het doen, is het ho.


Opleiding en geleerdheid Hiëronymus van Stridon, de basis manipulatie
Hiëronymus gedegen klassieke vorming bij Aelius Donatus en zijn grote vertrouwdheid met taal en stijl van de klassieke teksten brachten hem in de problemen, toen hij studie begon te maken van de Schrift.

Hij achtte de taal en stijl van de originele geschriften Ruw en Ongecultiveerd (incultus). Zijn liefde voor de klassieken enerzijds en anderzijds zijn hang naar ascese en de daarbij behorende schriftstudie brachten hem zelfs in een soort identiteitscrisis.

https://lucepedia.nl/dossieritem/hieronymus/hieronymus-van-stridon-347-420


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischA hypocritical "someone"

Hypocritical is pretending to be better than you are,
Beautiful language and careful words you know.
It is the appearance that is so enormously deceiving,
It's a mask, a thick layer of varnish.

If a normal person just tells the truth,
And explain everything openly and honestly at a normal level,
Then suddenly you are a Cru and Uncultivated person,
Normal working class, is that so unusual?

There is a “Someone” who feels very exalted and does so too,
He makes a big show of his “excellence”.
It's like ever, the Jewish scribes did too,
With normal and habitual behavior, those lazy get the boil.

Jesus also became enraged at that hypocritical behavior,
Viper spawn was the word, if I may say so.
Also those hypocritical Jews were likened to a grave,
Beautiful on the outside, dead bones on the inside, He was not cowardly.

Even then the Jews found the language Cru and Uncultivated,
It is normal language, taught without hypocrisy.
Did you know that most “preachers” hold this view?
To put it simply and understandably, I don't give a damn.

That hypocritical behavior of these learned people, also of old,
When normal people tell the truth, it hurts them.
Jerome translated the Bible into the “university” language.
The university language just makes a lot of noise.

By learned people are meant especially the scribes,
4200 different religions, so lies, wisdom washed away.
Hypocrisy and backstabbing are synonymous,
Cru en Uncultivated is open and honest, right?

A saying: He who fits the shoe, puts on this shoe,
To the reader of this poem the question, did you understand it?
The hypocrite does not say it, but thinks it and does so,
Normal people say it, but when doing it, it's ho.


Education and learning Jerome of Stridon, the basic manipulation
Jerome's thorough classical training with Aelius Donatus and his great familiarity with the language and style of the classical texts got him into trouble when he began to study the Scriptures.

He considered the language and style of the original writings Rough and Uncultivated (incultus). His love for the classics on the one hand and his penchant for asceticism and the accompanying study of the scriptures on the other even brought him into a kind of identity crisis.

https://lucepedia.nl/dossieritem/hieronymus/hieronymus-van-stridon-347-420


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.