In den Beginne.

In den Beginne.

In den beginne, de eerste woorden van het bijbelboek,
Is dit wel juist, of zoeken we in de verkeerde hoek?
God is toch de Schepper van alles wat je kunt zien?
De aarde was niet de eerste planeet, zelfs niet misschien.

Geleerden zijn op zoek in het universum met een kijker,
Alles beoordelen met een kijker, of ben ik nu een zeiker?
Met een kijker kijk je iemand wel tegen de kop,
Iemand in de kop kijken, dat is toch een strop?

Die “geleerden” proberen te praten over lichtjaren,
Het begrip lichtjaren, lange tijden in de ruimte staren.
Ze worden voor dat staren ook nog dik betaald,
Zinloze handelingen, wij hebben eraan meebetaald.

Het is de Maker van dit alles die het echt overziet,
Het is de Maker die het kijken met die kijker toeliet.
Met deze ruimtekijker zijn vele woningen waargenomen,
Ook dat bewijst dat de aarde niet als eerste is gekomen.

Er wordt gesproken over een gruwel, een rode draak,
Deze draak, de satan, op de aarde voor een strafzaak.
Het synoniem voor engelen is het woord sterren, toch?
Een derde van alle engelen meegezogen in zijn kielzog.

Heeft u het gemerkt dat er een derde deel op de aarde is geland?
Of is deze planeet juist als doel voor de strafzaak gepland.
Het tweede vers in het bijbelboek heeft het over het water,
Gods woord, het levende woord, dat is toch het levenswater?

De hele aarde was bedekt met dat water, dus van de uitbater,
Het licht, God is het licht, dat is echt gezegd, dat kwam later.
De hele aarde bestaat uit materie, iedere vorm is gemaakt uit stof.
Een steen, een bacterie, een mens, stof is de echte grondstof.

Alles wat we eten, groente, vlees, brood, wat is dus de grondstof?
Het groeit allemaal door water en licht, het is en blijft toch stof?
Natuurlijk, het staat u volledig vrij om er anders over te denken,
U ziet dat hier is nagedacht, ook u kunt dit alles echt overdenken.

Het staat echt zo geschreven, Adam is gemaakt van stof,
Vaak wordt het gezegd, stof tot stof of word ik nu grof?
Mogen we concluderen dat deze aarde niet het eerste begin was?
Deze aarde heeft een doel, is het dan een opvoedingsklas?

Wilt u reageren op dit wellicht interessante verhaal,
Maak dan niet hier in deze groep een hoop kabaal.
Dit gedicht is er speciaal voor ingericht.
Het is echt waar, het is namelijk een blogbericht.

 

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/915496_in-den-beginneIn the beginning.

In the beginning, the first words of the book of the Bible,
Is this correct, or are we looking in the wrong place?
God is the creator of everything you can see, right?
Earth wasn't the first planet, not even maybe.

Scholars are looking in the universe with a viewer,
Judging everything with a viewer, or am I a whiner?
With binoculars you look someone against the head,
Looking someone in the head, isn't that a noose?

Those "scholars" try to talk about light years,
The concept of light years, staring into space for long periods of time.
They get paid big for that staring too,
Pointless actions, we have contributed to them.

It is the Maker of it all who really oversees it,
It is the Maker who allowed viewing with that viewer.
Many houses have been observed with this space telescope,
That also proves that the earth did not come first.

There is talk of an abomination, a red dragon,
This dragon, the satan, on the earth for a criminal case.
The synonym for angels is the word stars, right?
A third of all angels sucked in its wake.

Have you noticed that a third part has landed on Earth?
Or is this planet precisely planned as a target for the criminal case.
The second verse in the bible book talks about the water,
God's word, the living word, isn't that the water of life?

The whole earth was covered with that water, so from the proprietor,
The light, God is the light, that's really said, that came later.
The whole earth is made of matter, every form is made of dust.
A stone, a bacterium, a person, dust is the real raw material.

Everything we eat, vegetables, meat, bread, so what is the raw material?
It all grows through water and light, it is and remains dust, right?
Of course, you are completely free to think otherwise,
You see that there has been thought here, you too can really think about all this.

It's really written like that, Adam is made of dust,
It is often said, dust to dust or am I getting rude?
May we conclude that this earth was not the first beginning?
This earth has a purpose, is it an education class?

Would you like to comment on this perhaps interesting story,
Then don't make a lot of noise here in this group.
This poem is specially designed for this.
It's true, it's a blog post.

 

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/915496_in-den-beginne

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.