Pijn en Verdriet

Pijn en Verdriet

Velen vragen zich af waarom is er zoveel pijn en verdriet.
Als mensen jong gestorven zijn, waarom God dat toeliet.
Heeft u deze serieuze vragen wel eens echt onderzocht?
Vraag het nu eens aan God, neem toch de juiste bocht.

Velen zeggen God is liefde, maar geloven Hem niet,
Als je God echt zou geloven, dan heb je geen verdriet.
Kijk toch eens heel serieus om u heen, naar alle pijn,
De rozen groeien over de goddelozen, dat is geen gein.

Veel mensen mogen dat aardse tranendal jong verlaten,
Dat heeft een oorzaak, heeft u dat niet in de gaten?
Als het doel is bereikt, dan mogen wij van deze aarde weg,
Ook als het maximale is gehaald, dan krijg je een omweg.

Veel mensen willen in rijkdom leven op deze aarde,
Geluk, feest en rijkdom is dat de juiste waarde?
Wat is nu de echte oorzaak voor pijn en verdriet,
God laat het u overkomen, u ziet de waarheid niet.

Juist door de pijn en het verdriet moet u gaan zoeken,
Dat zoeken doet men wel, maar in de verkeerde hoeken.
God is niet te vinden bij een priester of een dominee,
Zoek God rechtstreeks, dan ga je met de juiste in zee.

Weet u, God wil heel graag gevonden worden door u,
U kunt Hem bellen, de lijn is echt open, zelfs continu.
Deze speciale lijn heeft een heel bijzonder kenmerk,
Deze lijn werkt via de gedachten, zo is Zijn handelsmerk.

Velen denken: God is liefde, Hij zal mij wel vinden,
Draai het maar om, u moet u zelf aan Hem binden.
Er staat geschreven: U heeft de EERSTE LIEFDE verlaten,
Verlaat het egoïsme, geef liefde, dat zal u pas echt baten

De mensen hebben de mond vol over de enorme liefde,
Weet u het nog hoe het is, de echte ware kinderliefde?
Een kind zegt vol trots: Mijn papa kan alles maken!
Deze kindertrots, deze liefde voor Papa, dat is het baken.

Een waarschuwing is nu werkelijk dringend gewenst,
Deze genoemde Papa is God, de paus is ongewenst.
Bij het gebruik van afgoden, van die stomme poppen,
Wordt u verafschuwt, dus kijk uit uw doppen.

Nu zegt u misschien, wat ben jij toch onbeschoft,
Als u dit leest en ermee doet, dan heeft u geboft.
Het staat namelijk letterlijk zo geschreven in dat boek,
Deuteronomium 7:25-26 dus verander, anders valt het doek.

Jezus zegt: mijn rijk is niet van deze aarde, het staat er echt,
Toch willen de mensen op deze aarde blijven, is dat wel recht?
Echtwaar, het is juist een gunst als u de aarde vroeg mag verlaten,
Kijk toch eens naar alle ellende, heeft u het nu echt niet in de gaten?


Ter overdenking:

Handelingen 21:13  'Toen antwoordde Paulus: Wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik voor mij ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Here Jezus. ' 

Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Er zijn veel verzen te vinden waar zeer duidelijk uit blijkt dat God afgodsaanbidders verafschuwd. Schrijf u uit! Bewijs dat u God lief heeft!

Deuteronomium 7:25-26  'De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE , uw God, een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust.' 

Zefanja 1:2,4  '‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here . ‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ '

Nahum 1:14  'Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk. '

Voor katholieken: Via deze link gaat u naar een pagina waar staat hoe zich moet uitschrijven.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeldSuffering and Pain

Many wonder why there is so much pain and sorrow.
If people died young, why God allowed it.
Have you ever really researched these serious questions?
Now ask God, take the right turn.

Many say God is love, but do not believe Him,
If you really believed God, you wouldn't be sad.
Look very seriously around you, at all the pain,
The roses grow over the wicked, that's no joke.

Many people may leave that earthly vale of tears young,
There's a reason for that, don't you notice?
When the goal is reached then we may leave this earth,
Even if the maximum has been achieved, you will get a detour.

Many people want to live in wealth on this earth,
Happiness, celebration and wealth is that the right value?
What is the real cause of pain and sorrow,
God let it happen to you, you don't see the truth.

It is precisely through the pain and sorrow that you must seek,
People do look for it, but in the wrong corners.
God is not to be found with a priest or a minister,
Seek God directly, then you go with the right one.

You know, God really wants to be found by you,
You can call Him, the line is really open, even continuously.
This special line has a very special feature,
This line works through the mind, that is His trademark.

Many think: God is love, He will find me,
Just turn it around, you've got to tie yourself to Him.
It is written: Thou hast left FIRST LOVE,
Abandon selfishness, give love, it will really benefit you

The people are talking about the enormous love,
Do you remember what it's like, the real true childhood love?
A child proudly says: My daddy can make anything!
This childhood pride, this love for Papa, that is the beacon.

A warning is really urgently needed now,
This said Papa is God, the Pope is unwanted.
When using idols, those stupid dolls,
You will be abhorred, so look out your eyes.

Now you may say, how rude are you,
If you're reading this and doing it, you're in luck.
It is literally written like this in that book,
Deuteronomy 7:25-26 so change, or the curtain falls.

Jesus says: My kingdom is not of this earth, it is really there,
Yet people want to stay on this earth, is that right?
Indeed, it is a favor if you may leave the earth early,
Just look at all the misery, are you really not aware of it?


For consideration:

Acts 21:13 'Then Paul answered, What are you doing, that you weep and soften my heart? For I myself am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. 

This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


There are many verses that make it very clear that God abhors idol-worshippers. Unsubscribe! Prove that you love God!

Deuteronomy 7:25-26 'The images of their gods you shall burn with fire. You must not covet or take for yourself the silver and gold that is on it, or else you will be entangled with it, for it is an abomination to the LORD your God. You must not take such a horrific thing into your home, or else you will likewise become a banished person; completely abhor it, yes, deeply abhor it, for it is something upon which the ban rests.'

Zephaniah 1:2,4  ''I will utterly wipe everything off the face of the earth,' saith the Lord . “I will crush Judah and Jerusalem under my fist and cut off the Baal worshipers to the last man. I will kill all idolaters and their priests, so that even the memory of them will perish.”

Nahum 1:14 'But as for you the LORD has commanded, Your name shall no more be called forth. From the house of your god I will cut off the carved and molten images. I will prepare your grave, for you are vile. 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.