Water en Licht

Water en licht

Om te groeien zijn er maar twee dingen echt nodig,
Al het andere is werkelijk overbodig.
Deze twee factoren zijn het water en het licht,
In de volgende verzen wordt het je toegedicht.

God zelf staat synoniem voor het licht,
Door Hem te geloven komt de toekomst in zicht.
Hier wordt niet de toekomst bedoelt op deze aarde,
Het is de eeuwige toekomst, die heeft pas waarde.

Het water staat synoniem voor Zijn woord,
Geloof God op Zijn woord, zoals het hoort.
Zo zie je de twee natuurlijke elementen,
Ze zijn bedoeld om de waarheid in te prenten.

Laten we eens kijken naar het bijbelse begin,
Het is een bijbels gebeuren, dus niet ik die het verzin.
God schiep de aarde, die stond nog vol met water,
Het was Gods woord, dat was het echte bronwater.

Daarna kwam het licht, dat is de uiting van Zijn gezicht,
Door deze twee factoren begon de ontwikkeling pas gericht.
Nu dus een vraag: Waarvoor was dat nodig, juist deze volgorde?
Een derde van de engelen, dat is veel, een hele horde.

Dat was een zijstraatje naar Openbaringen twaalf vers drie en vier,
Een derde van de engelen, Gods grootheid, het interesseerde ze geen zier.
Daarom hebben ze een preek te horen gekregen, dat woord is het water,
Na vele jaren keek God weer naar ze om, het licht kwam dus later.

Die hele horde met engelen, een derde gedeelte is het getal,
Het binnenste van de aarde, zwavel en vuur, dat is niet mal.
Jezus zegt: God kan de kinderen van Abraham maken uit steen,
Gestolde lava, dus een steen, is het volgende huis ter leen.

Een steen is hard, de binding is prettiger dan het eeuwige vuur,
De volgende lossere binding is het stof, ook voor een lange duur.
Dit alles wordt bereikt door het inwerken van water en licht,
Dit zijn de twee echte basiselementen, onderzoek het gericht.

Iedere volgende woning voorzag in meer lichamelijke vrijheid,
Eindelijk een mens na jaren klimmen, een lange reistijd.
Het water en het licht daar moet je naar zoeken, doe het gericht,
Liefde en eerbied is het gereedschap, dat maakt het zoeken licht.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Genesis 1:1-4  'In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. ' 

Openbaring 12:3-4  'En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.

En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. ' 

Genesis 3:19  'in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. ' Water and Light

To grow only two things are really needed,
Everything else is really superfluous.
The two factors are water and light,
It is attributed to you in the following verses.

God himself is synonymous with the light,
By believing in Him, the future comes into view.
Here the future is not meant on this earth,
It is the eternal future, it has value.

The water is synonymous with His word,
Believe God at His word, as it should be.
So you see the two natural elements,
They are meant to inculcate the truth.

Let's look at the biblical beginning,
It's a biblical event, so not me making it up.
God created the earth, it was still full of water,
It was God's word, that was the real spring water.

Then came the light, that is the expression of His face,
Because of these two factors, the development only started in a targeted manner.
So now a question: Why was that necessary, exactly this order?
A third of the angels, that's a lot, a whole horde.

That was a side street to Revelation twelve verses three and four,
A third of the angels, God's greatness, they didn't care one bit.
Therefore they have heard a sermon, that word is water,
After many years, God looked at them again, so the light came later.

That whole horde of angels, a third part is the number,
The interior of the earth, brimstone and fire, that is not bad.
Jesus says: God can make the children of Abraham out of stone,
Solidified lava, so a stone, is the next house on loan.

A stone is hard, the bond is more pleasant than the eternal fire,
The next looser bond is the dust, also for a long duration.
All this is achieved by the action of water and light,
These are the two real basic elements, research it focused.

Each subsequent home provided more physical freedom,
Finally a person after years of climbing, a long travel time.
You must look for the water and the light there, do it purposefully,
Love and reverence are the tools that make the search light.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


The bible texts below have been translated from the Dutch Bible into the English language.

Genesis 1:1-4 'In the beginning God created the heavens and the earth.

Now the earth was without form and void, and darkness was upon the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.

And God said, Let there be light; and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. 

Revelation 12:3-4 “And there appeared another sign in heaven, and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and upon his heads seven crowns.

And his tail dragged a third of the stars of heaven and cast them to the earth. 

Genesis 3:19 'In the sweat of thy brow thou shalt eat bread, until thou return to the face of the earth, because out of it thou wast taken; for dust thou art, and to dust thou shalt return. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.