HET VERBOND

Nadenken, daarvoor hebben we de hersenen gekregen,
Maar bij de ontwikkeling hebben ze er vaak naast gelegen.
De eigendunk is vaak zeer groot op allerlei gebied,
Maar de goddelijke waarheid ziet men niet.

God is geest, ons lichaam is van tijdelijke aard,
De mens wordt geest en is dan misschien wat waard.
Voordat de geest een vleselijk lichaam had,
Was het een geest die tot de Allerhoogste bad.

Het rijk van God – Jezus – is niet op deze aarde,
Zijn rijk heeft een eeuwige, oneindige waarde.
Dat rijk van God bestaat al miljarden jaren,
Het doel van de aarde: De erfzonde verjaren.

Dat hemelse rijk was het echte Eerste Verbond.
Een derde van de geestelijke “mensen” maakten het bond.
Door hoogmoed is het eerste hemelse verbond verbroken,
Deze geestelijke mensen zijn met hun zonde opgedoken.

Het opgedoken is: ze zijn door God op aarde gegooid,
Door de zonde in de hemel zijn ze geestelijk erg berooid.
Het Eerste verbond verbroken, de erfzonde ontstaan.
De zonde is begonnen in de Hemel, is je dat ontgaan?

Juist omdat de Almachtige God werkelijk de liefde is,
Al die hoogmoedige “mensen” weg, dat is een gemis.
Hij heeft een plan bedacht, vertel het overal rond,
Een plan van redding, dat plan is het Tweede Verbond.

Dat plan van God heeft geen binding met nationaliteit,
De liefde is het enige gebod, dit is de juiste mentaliteit.
Het grote offer van Jezus is uit de ware liefde gebracht,
Het is God zelf, Hij heeft dit plan door Zijn liefde bedacht.

God is altijd onzichtbaar, Hij is zichtbaar door Zijn beeltenis,
Er is maar één God, die de echte Heilige Geest was en is.
Het Nieuwe Verbond is het geloof in Jezus, Zijn zichtbare beeld,
Als u persoonlijk in Jezus gelooft, dan is de erfzonde geheeld.

Jezus is dus het enige echte beeld, een beeld dat alles kan,
Gebruikt u beelden die niet kunnen horen, dan gaat u in de ban.
Alle soorten beelden die niet kunnen lopen, spreken of horen,
Blijft u ingeschreven bij deze religies, dan bent u voor eeuwen verloren.


ERFZONDE / INCARNATIE = PERSOONLIJK!
Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.
Het Eerste en het Tweede verbond wordt u uitgelegd via de link hierboven.


The Covenant.

Think, that's what we got brains for,
But they have often been next to it during development.
Self-esteem is often very high in many areas,
But the divine truth is not seen.

God is spirit, our body is temporary,
Man becomes spirit and may be worth something.
Before the spirit had a fleshly body,
Was it a spirit that prayed to the Most High?

The kingdom of God – Jesus – is not on this earth,
His realm has an eternal, infinite value.
That kingdom of God has existed for billions of years,
The purpose of the earth: The original sin is barred.

That heavenly realm was the real First Covenant.
A third of the spiritual "people" made it bond.
By pride the first heavenly covenant is broken,
These spiritual people have turned up with their sin.

It has surfaced: they have been thrown to the earth by God,
Because of the sin in heaven they are very destitute spiritually.
The First Covenant is broken, the original sin is created.
Sin started in Heaven, did you miss it?

Just because Almighty God is really love,
All those haughty "people" gone, that's a loss.
He's got a plan, tell it all around,
A plan of salvation, that plan is the Second Covenant.

That plan of God has no connection with nationality,
Love is the only commandment, this is the right mentality.
The great sacrifice of Jesus was brought out of true love,
It is God Himself, He has devised this plan through His love.

God is always invisible, He is visible through His image,
There is only one God, who was and is the real Holy Spirit.
The New Covenant is faith in Jesus, His visible image,
If you personally believe in Jesus, original sin is healed.

So Jesus is the only real image, an image that can do anything,
If you use images that cannot hear, you will be banned.
All kinds of statues that cannot walk, speak or hear,
If you remain registered with these religions, you are lost for centuries.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.