De Sabbat

In het Oude Testament zijn zeer veel verhalen verteld,
Al deze verhalen zijn gebeurd zoals ze zijn vermeld.
Bijna al deze verhalen zijn het synoniem voor iets,
God vertelt ze niet zomaar, dat doet Hij niet voor niets.

De schriftgeleerden maakten een gedwongen vrije dag,
Dwang is bij God verboden, dat u dat geloven mag.
Dus een dag met verplicht niets doen, is echte onzin,
Zelfs het handelen uit liefde was voor die lui te min.

Toch staat er dat je op de zevende dag God eren mag,
Dat is toch eigenlijk raar, mag dat dan alleen op deze dag?
Nee, natuurlijk niet, je moet dit dus symbolisch zien,
Een sabbatmoment, als je dit begrijpt, dan heb je een tien.

Een sabbatmoment is God zoeken in de stilte van je gedachten,
Niemand die het ziet, dit is de wijze om Zijn grootheid te achten.
Volheid, geestelijke volmaaktheid, betekent het getal zeven,
God zoeken in geestelijk volheid, dan zal je Hem pas gaan beleven.

Openlijk bidden, dus door anderen gezien, is schijnheiligheid,
Het volmaakte sabbatmoment is kort en kost amper tijd.
Jezus deed het met de wonderlijke spijziging met een zucht,
Door deze volmaakte handeling werd Hij nogal berucht.

De zo genoemde Sabbat, is dus een kort Sabbatmoment,
God dienen uit vrije liefde, dan pas ben je door Hem gekend.
Dus gedwongen liefde, opgelegd door allerlei regels,
Regels gemaakt door de mens, zijn geen liefdeszegels.


Markus 6:41 En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.

Markus 7:34  En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend!

 


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischSabbath

Many stories are told in the Old Testament,
All these stories happened as they are stated.
Almost all these stories are synonymous with something,
God doesn't just tell them, He doesn't do that for nothing.

The scribes took a forced day off,
Force is forbidden with God, that you may believe it.
So a day with mandatory doing nothing is real nonsense,
Even acting out of love was too little for those people.

Yet it says that on the seventh day you may worship God,
That is actually strange, is that only allowed on this day?
No, of course not, so you have to see this symbolically,
A Sabbath moment, if you understand this, then you have a ten.

A Sabbath moment is seeking God in the stillness of your thoughts,
No one who sees it, this is the way to esteem His greatness.
Fullness, spiritual perfection, signifies the number seven,
Searching for God in spiritual fullness, only then will you begin to experience Him.

Praying openly, so seen by others, is hypocrisy,
The perfect Sabbath moment is short and takes little time.
Jesus did it with the miraculous feeding with a sigh,
This perfect act made Him quite infamous.

The so-called Sabbath, therefore, is a short Sabbath moment,
Serving God out of free love, only then are you known by Him.
So forced love, imposed by all kinds of rules,
Rules made by man are not love seals.


Mark 6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed and broke the loaves, and gave them to his disciples, that they might set them before them, and divided the two fishes. among all.

Mark 7:34 And looking up to heaven, He sighed and said to him, Effatha! that is: Get opened!


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.