In het verborgene

IN HET VERBORGENE.

Het verborgene betekent: Ongezien of afgezonderd,
Dat is echt tegengesteld aan zichtbaar bewonderd.
Mattheus 6 gaat over jouw gedrag naar de Hoogste,
Hij waarschuwt zo voor alles wat bewondering oogstte.

Ook spreekt Mattheüs over de liefdegaven, dus het gebed,
Het is zo jammer, op gelovigen wordt heel sterk gelet.
In veel kerken moet je wat poen in een zakje doen,
Velen maken een zichtbaar gebaar, want anders is het raar.

Zo zie je dat het uiterlijke vertoon tot misleiding leidt,
Twee minuten handen vouwen, het is de tijd die verglijdt.
De vraag is dan, waar gaan de gedachten dan toch heen,
Even rust, ik heb last van die zere teen aan dat been.

God zegt: Ho stop, Ik weet met drie woorden al genoeg,
Jouw gebed was al bekend toen je jouw ogen opsloeg.
God leest iedere hoek van een geopend hart naar Hem,
Geef God uw Eerste Liefde, dat zeg ik met grote klem.

Jezus zelf deed het bidden voor met alleen een zucht,
Dus uiterlijk vertoon is gelijk aan een klucht.
Nogmaals zegt Mattheüs een duidelijke waarheid,
Links en rechts doen het niet samen, ’t is geen gekheid.

Zelfs links en rechts wordt niet begrepen door de mens,
De linker of rechter buurman weet niets van jouw wens.
Jouw liefdegave, dus het gebed, is alleen voor de oren van God,
Biedt het aan in het verborgene, het verandert jouw lot.

Een hele goede vraag is dus hoe je echt zou moeten doen,
Jouw hersenen, jouw binnenkamer, niet gezien door het legioen.
Een oprechte liefdegave komt alleen maar uit het hart,
Liefde geuit in een stil, onzichtbaar gebed, verandert jouw smart.

Een liefdesrelatie bestaat uit een onwankelbaar vertrouwen,
De liefde is de basis, dat is waar je met je hart op kunt bouwen.
Een gebed zoals het wordt geuit met veel woorden en zichtbaar,
Zo doen de heidenen het gebed, dat is bij God niet bruikbaar.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Markus 6:41 En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.

Markus 7:34  En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend!

De liefdegave = het gebed = uw liefde voor God!

Mattheüs 6:1,3-4,6-8  'Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linker hand niet weten wat uw rechter hand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. ' In the hidden

The hidden means: Unseen or separated,
That's really the opposite of visibly admired.
Matthew 6 is about your conduct towards the Highest,
He thus warns against everything that garnered admiration.

Matthew also speaks of the gifts of love, so prayer,
It's such a shame, believers are being watched very closely.
In many churches you have to put some money in a bag,
Many make a visible gesture, otherwise it's weird.

Thus you see that the outward appearance leads to deception,
Folding hands for two minutes, it's time that passes.
The question then is, where do the thoughts go anyway,
Rest, I'm bothered by that sore toe on that leg.

God says: Ho stop, I already know enough with three words,
Your prayer was already known when you opened your eyes.
God reads every corner of an open heart to Him,
Give God your First Love, I say that with great emphasis.

Jesus himself showed the prayer with only a sigh,
So ostentation equals a farce.
Again Matthew says a plain truth,
Left and right don't work together, it's no joke.

Even left and right is not understood by man,
The left or right neighbor knows nothing about your wish.
Your gift of love, so prayer, is only for the ears of God,
Offer it in secret, it changes your destiny.

So a very good question is how you should really do,
Your brain, your inner room, unseen by the legion.
A sincere gift of love comes only from the heart,
Love uttered in silent, invisible prayer, changes your sorrow.

A love affair consists of an unshakable trust,
Love is the foundation, that's what you can build on with your heart.
A prayer as it is uttered with many words and visible,
Thus do the Gentiles pray, that is of no use to God.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


The bible texts below have been translated from the Dutch Bible into the English language.

Mark 6:41  'He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed and broke the loaves. He kept giving them to his disciples to set before the people. He also divided the two fish among them all. ' 

Mark 7:34  'Looking up to heaven, he sighed deeply and said to him, “Ephphatha!” (that is, “Be opened!” 

The love gift = prayer = your love for God!

Matthew 6: 1,3-4.6-8 'Be on your guard that you do not give your love gift in the presence of the people to be seen by them; Otherwise you have no wages with your father who is in the heavens. But if you give a love gift, don't let your left hand know what your right hand is doing, so that your love cave will be in the hidden; And your father, who sees in the hidden, will reward you in public. But when you pray, go into your inner room, close your door and pray to your father who is in the hidden; And your father, who sees in the hidden, will reward you in public. If you pray, do not use words such as the Gentiles, for they think they will be heard by the multitude of their words. Then do not become equal to them, because your father knows what you need before you pray to him. †


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.