GOD BESTAAT

Er zijn veel mensen die zeggen dat God niet bestaat,
We hebben een vrije wil die deze gedachte toelaat.
Alleen al de gedachte is het bewijs dat de mens kan denken.
Dat bewijs is hét bewijs dat een hogere macht dat kan schenken.

De mens kan lang niet alles, maar heeft een bijzondere kracht,
Een dier heeft een instinct, dat is dus een intuïtieve macht.
Al het leven, al is het maar even, dat werkt op het instinct,
Het denken is dus een gave, alleen aan de mens gelinkt.

Intuïtie is hetzelfde als het instinct, dus dat is zonder denken.
Het universum, alles op de aarde, is georganiseerd op Zijn wenken.
Het probleem van het menselijk denken, ze doen het nooit compleet,
Altijd is er iets te bedenken, altijd is er iemand die het beter weet.

Als de mens iets wil gaan maken, dan moet je eerst nadenken.
Alles gemaakt met een vorm moet je eerst overdenken.
Een stuurwiel of een band, het zijn allemaal andere functies,
Zo is het toch ook met een tong, een teen of een zere kies?

De pijn van die zere kies is een waarschuwing, er is over nagedacht.
Een verkeerd flikkerend lampje heeft ook die waarschuwende kracht.
Iets kan dus pas tot stand komen door het eerst in gedachten te beleven,
Iets wat de mens niet kan maken, dat is het menselijk en dierlijk leven

Zelfs het bestaan van een onzichtbare bacterie, zo nietig en zo precies,
De mens kan het bewonderen en vernietigen, net zoals met die zere kies.
We constateren: alles wat wordt gemaakt, dat ene of het andere iets,
Niets komt zomaar tot iets, eerst nadenken, dus ook over het niets.

Alleen op deze wijze kunnen we bewijzen dat alles is ontstaan door een plan,
De schepping, de sterren en de planeten, het is God die werkelijk alles kan!
Hij heeft niet alleen maar allerlei vormen gemaakt, maar zelfs het leven,
Zijn werk, alles wat loopt, kruipt, zwemt, vliegt of zelfs prachtig kan zweven.

Denk toch na, geen enkel mens heeft ooit NIETS tot IETS zien komen,
Hoe God is ontstaan dat weten we niet, dat is gissen en dromen.
Zijn denkwerk, het bewijs van Zijn bestaan, werkelijk niets is Hem ontgaan,
Alles wat je ziet of voelt, één perfect geheel, Zijn werk, daar kun je van op aan.

Dus het bewijs in een samenvattend vers in dit kleine gedicht.
De hand van de Denkende Meester creëert alles, zelfs het licht.
Nogmaals, geen enkel mens heeft NIETS zien komen tot IETS,
Zonder het denken van de Schepper, was er helemaal NIETS.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischGod Exists

There are many people who say that God does not exist,
We have free will that allows this thought.
Thought alone is proof that man can think.
That proof is the proof that a higher power can give that.

Man cannot do everything, but has a special power,
An animal has an instinct, that is an intuitive power.
All life, even for a moment, that works on instinct,
Thinking is therefore a gift, linked only to man.

Intuition is the same as instinct, so that is without thinking.
The universe, everything on the earth, organized at His bidding.
The problem of human thinking, so do it never complete,
There is always something to think of, there is always someone who knows better.

If humans want to make something, you have to think first.
Anything made with a shape you have to think through first.
A steering wheel or a tire, they are all different functions,
Isn't it the same with a tongue, a toe or a sore tooth?

The pain of that sore tooth is a warning, it has been thought through.
A wrong flickering light also has that warning power.
So something can only come into being by first experiencing it in your mind,
Something that man cannot make, that is human and animal life

Even the existence of an invisible bacterium, so tiny and so precise,
Man can admire it and destroy it, just like with that sore tooth.
We observe: everything that is made, that one thing or another,
Nothing comes to something just like that, first think about it, so also about nothing.

Only in this way can we prove that everything was created by a plan,
Creation, the stars and the planets, it is God who can really do everything!
He made not only all kinds of shapes, but even life,
His work, everything that walks, crawls, swims, flies or can even float beautifully.

Just think, no man has ever seen nothing come to anything,
We don't know how God came into being, that's just guessing and dreaming.
His thinking, the proof of His existence, really nothing has escaped Him,
You can rely on everything you see or feel, one perfect whole, His work.

So the proof in a summary verse in this little poem.
The hand of the Thinking Master creates everything, even the light.
Again, no man has seen NOTHING come to ANYTHING,
Without the mind of the Creator, there was NOTHING at all.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.