Triniteit

Het begrip triniteit komt in de bijbel nergens voor,
Predikanten gebruiken het begrip triniteit aldoor.
Het is ontstaan, ze hebben het verknipt en het is geplakt,
Zonder echt onderzoek hebben velen het zomaar opgepakt.

Mensen worden dus blijkbaar foutief voorgelicht,
Een onbijbels begrip, worden we dan allemaal opgelicht?
Ze plakken dus zomaar allerlei dingen aan elkaar,
Advies: Onderzoek het, want het is niet waar.

Predikanten zeggen: God, de Zoon en de Heilige Geest.
God was en is onzichtbaar, dat is Hij altijd geweest.
Iemand die onzichtbaar was en is, is dus een geest.
God is heilig, Hij is dus altijd een Heilige Geest geweest.

De Heilige Geest is dus werkelijk die Ene grote God,
Geen derde wiel aan de wagen, want dat is zo bod.
God: de onzichtbare Heilige Geest is dus nooit te zien,
God kan denken en de verre toekomst voorzien.

Juist omdat Hij in het bezit is van deze twee factoren,
Heeft Hij een beeld van zichzelf gemaakt dat kan horen.
Deze Twee-éénheid is de eerste van de ganse schepping,
Dat zichtbare beeld is Jezus, Hij is absoluut geen ding.

God wordt boos door een met mensenhanden gemaakt beeld,
Iets wat niet kan lopen, praten, zien en horen is een afgodsbeeld.
God, de onzichtbare Heilige Geest wordt ook Vader genoemd,
In Daniël 7 wordt ook dit levende beeld van de Vader geroemd.

God kan alles, ook het maken van dat bijzondere Vaderbeeld,
U kunt daar lezen dat de mensenzoon tot de Vader is gekomen.
Het is ook daar een werkelijke Twee-éénheid, het juiste zinnebeeld.
Het is aan u, u heeft de Vrije Wil om van de triniteit los te komen.


De teksten die ten grondslag liggen aan dit gedicht zijn:

Kolossenzen 1:15

Johannes 1:10

Daniël 7:9,13

Boek van Henoch 12-2: 46.1 en 46.2 Download gratis:

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloads


Kolossenzen 1:15 ' Hij - Jezus - is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. ' 

Johannes 1:10 'Hij - Jezus - was in de wereld en de wereld is door Hem - God - ontstaan en de wereld heeft Hem - Jezus - niet gekend. '

Daniël 7:9,13 'Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. ' 

Boek van Henoch 12-2: 46.1 en 46.2

46.1 En daar zag ik Hem die de “Oude van dagen” is, en zijn hoofd was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht het uiterlijk had van een man en zijn gezicht was vol van genade als één van de heilige engelen.
46.2 En ik vroeg één van de heilige engelen, die met mij ging en mij al de geheimen toonde over die Zoon des mensen, wie hij is, en van waar hij was, en waarom hij ging met de Oude van Dagen


Kolossenzen 1:15-23 ' Hij  - Jezus - is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem - de Twee-éénheid - zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene - Jezus - uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind - de val van de engelen, zie ook Openbaringen 12:4 -, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. ' Trinity

The concept of Trinity does not appear anywhere in the Bible.
Pastors use the concept of the Trinity all the time.
It came into being, they cut it up and it's pasted,
Without real research, many have just picked it up.

Apparently people are misinformed
An unbiblical concept, are we all being ripped off?
So they just stick all kinds of things together,
Advice: Examine it, because it is not true.

Pastors say: God, the Son and the Holy Spirit.
God was and is invisible, He always has been.
So someone who was and is invisible is a ghost.
God is holy, so He has always been a Holy Spirit.

So the Holy Spirit is really that One great God,
No third wheel on the car, because that's an offer.
God: the invisible Holy Spirit is therefore never seen,
God can think and foresee the distant future.

Precisely because He is in possession of these two factors,
Has He made an image of Himself that can hear.
This Two-unity is the first of all creation,
That visible image is Jesus, He is absolutely not a thing.

God is angered by an image made with human hands,
Something that cannot walk, talk, see and hear is an idol.
God, the invisible Holy Spirit is also called Father,
Daniel 7 also praises this living image of the Father.

God can do everything, including the making of that special Father image,
You can read there that the Son of man has come to the Father.
It is also there a real Two-Unity, the correct symbol.
It is up to you, you have the Free Will to break free from the trinity.


The bible texts below have been translated from the Dutch Bible into the English language.

Colossians 1:15 'He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. ' 

John 1:10 'He - Jesus - was in the world, and the world was created through him - God, and yet the world did not recognize him - Jesus. ' 

Daniel 7:9,13 '“As I kept watching, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was white like snow, and the hair of his head like whitest wool. His throne was flaming fire; its wheels were blazing fire. I continued watching in the night visions, and suddenly one like a Son of Man was coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was escorted before him. ' 

Book of Enoch 12-2: 46.1 and 46.2

46.1 And there I saw Him who is the “Ancient of Days”, and His head was as white as wool. And with him there was another whose face had the appearance of a man, and his face was full of grace like one of the saints
angels.
46.2 And I asked one of the holy angels, who went with me and showed me all the secrets concerning that Son of Man, who he is, and whence he was, and why he went with the Ancient of Days


The lyrics underlying this poem are:

Colossians 1:15

John 1:10

Daniel 7:9,13

Book of Enoch 12-2: 46.1 and 46.2 : Download for free: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloads

Colossians 1:15-23 'He - Jesus - is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For everything was created by him - the Two-unity, in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities — all things have been created through him and for him. He is before all things, and by him all things hold together. He is also the head of the body, the church; he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile everything to himself, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross. Once you were alienated and hostile in your minds as expressed in your evil actions. But now he has reconciled you by his physical body through his death, to present you holy, faultless, and blameless before him — if indeed you remain grounded and steadfast in the faith and are not shifted away from the hope of the gospel that you heard. This gospel has been proclaimed in all creation under heaven, and I, Paul, have become a servant of it. ' 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.