Onbegrepen Blijven

ONBEGREPEN BLIJVEN


Deze twee woorden staan vermeldt in Daniël twaalf vers negen,
Gabriël zegt tegen Daniël: TOT de Eindtijd ontbreekt de zegen.
Openbaringen tien zegt: Gods geheimenis wordt dan gezien,
Het zijn de profeten van de Eindtijd, ze zullen de waarheid laten zien.

Paulus verwijst naar de wolven, heeft u Handelingen 20:28-29 al gezien?
De wolven zullen de waarheid roven, dat heeft hij al voorzien.
Dat gebeurde al tijdens zijn leven, lees één Korinthe vijf tot vers dertien,
De wolf is de predikant, de theoloog en dominee, dat is het juiste synoniem.

Farizeeërs, Essenen en Sadduceeërs waren de schriftgeleerden van toen,
Gods woord leren daar moet je voor studeren, moet je het echt zo doen?
Predikanten, theologen en de dominees studeren ook vele jaren,
Door alleen maar te studeren, spinnen ze het verkeerde garen!

God is Almachtig, wijsheid bij de mens is dwaasheid bij God,
Geloof is voldoende, menselijk denken maakt Gods waarheid verrot.
Jezus zegt: Eén leraar is echt genoeg en dat ben ik, uw Heiland,
Dus een profeet van deze tijd, is een eenvoudig iemand.

God is onveranderlijk, toen, nu en in de toekomst ook,
Door eenvoud van hart raakt niemand van de kook.
Jesaja, Amos of Samuel werkten niet in groepsverband,
Ze stonden wat betreft de samenleving aan de rand.

Zelden was een profeet of een apostel gefortuneerd,
Ze vertrouwden op God, ze waren dus niet geleerd.
Ze verdienden door gewoon te werken hun dagelijkse kost.
Job was rijk en zeer beproeft, dertig jaar armoe, satan gelost.

God is echt onveranderlijk, dus ook in deze tijd, dé eindtijd,
Zijn profeten ook nu: gewone werkende mensen, wees verblijd.
Zijn woord is voor iedereen toegankelijk, dus heb geen verdriet,
Openbaringen 22, vers 17: Gods woord verkrijgt u dus echt OM NIET,

ONBEGREPEN BLIJVEN: dus een eenvoudig iemand die Gods woord uitlegt,
De profeten zijn dus werkende mensen die vertellen wat God zegt.
De eindtijd wordt – precies wat Daniël zegt – onbegrepen TOT het juiste moment,
Het wordt verteld en uitgelegd door eenvoudige mensen die God zend.


De volgende teksten zijn de basis voor dit gedicht.

Daniël 12:4,9  //  Handelingen 20:29-30  //  Handelingen 20:33-35 //  Openbaring 22:17

Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Daniël 12:4,9  'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek TOT de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT de tijd van het einde. ' 

Handelingen 20:29-30  'Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw EIGEN MIDDEN mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. ' 

Handelingen 20:33-35 ' Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften, en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. ' 

Openbaring 22:17  'En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, VOOR NIETS. ' Stay Understood

These two words are recorded in Daniel twelve verse nine,
Gabriel says to Daniel: Until the end time the blessing is lacking.
Revelation ten says: Then God's mystery is seen,
They are the prophets of the End Times, they will show the truth.

Paul refers to the wolves, have you seen Acts 20:28-29 yet,
The wolves will rob the truth, he has already foreseen that.
That already happened during his life, read one Corinthians five to verse thirteen,
The wolf is the preacher, the theologian and pastor, that is the correct synonym.

Pharisees, Essenes, and Sadducees were the scribes of that time,
To learn God's word you have to study for that, do you really have to do it that way?
Pastors, theologians and the pastors also study for many years,
By just studying, they are spinning the wrong yarn!

God is Almighty, wisdom with man is foolishness with God,
Faith is enough, human thinking makes God's truth rotten.
Jesus says: One teacher is real enough and that is I, your Savior,
So a prophet of this time is a simple person.

God is immutable, then, now and also in the future,
By simplicity of heart no one gets upset.
Isaiah, Amos or Samuel did not work in groups,
They were on the fringes of society.

Rarely was a prophet or an apostle of fortune,
They trusted in God, so they were not learned.
They earned their daily living by simply working.
Job was rich and sorely tried, thirty years of poverty, Satan redeemed.

God is really unchanging, so also in this time, the end time,
His prophets also now: ordinary working people, rejoice.
His word is open to all, so do not grieve,
Revelation 22, verse 17: So indeed God's word is given to you FREE OF CHARGE,

UNDERSTANDING: So a simple one who interprets God's word,
So the prophets are working people who tell what God says.
The end time - exactly what Daniel says - is misunderstood UNTIL the right time,
It is told and explained by simple people that God sends.


The following texts are the basis for this Dutch poem.

Daniel 12:4,9  //  Acts 20:29-30  //  Acts 20:33-35 //  Revelation 22:17


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


The bible texts below have been translated from the Dutch Bible into the English language.

Daniel 12:4,9  “But you, Daniel, keep these words secret and seal this book Until the time of the end. Many will research it and the knowledge will increase.

Then He said: Go, Daniel, for these words are kept secret and sealed UNTIL the time of the end. †

Acts 20:29-30 'For this I know, That after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock; and that from your OWN MIDS shall arise men who pervert the truth to draw the disciples away after them. †

Acts 20:33-35 ' I have not desired anyone's silver or gold or clothing. And you yourselves know that these hands have served to supply my needs, and those who were with me. I have shown you in all things, that by so laboring, men ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, that he said, It is more blessed to give than to receive. †

Revelation 22:17 'And the Spirit and the bride say, Come! And let him who hears say, Come! And let him that is thirsty come; and let him who wills take the water of life FOR FREE.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.