Allerlei gedichtjes

Boeren, burgers en buitenlui

Nederland, het land van vrijheid, ook van jouw gedachten,
Voorwaarde, het grove taalgebruik moet je verachten.
Dus vloeken en schelden is terecht niet toegestaan,
Maar als je zegt wat je echt gelooft, dan kun je gaan.

Mijn vraag: Hebben de beheerders hun eigen leer?
Een dogma is een leugen, zeg ik keer op keer.
Maar zeg je wat je gelooft, dan is er ineens censuur,
Daarvoor moet je in Rusland zijn, daar is censuur puur.

De beheerders denken blijkbaar dat ze God zijn,
Dat is dus de echte hoogmoed, dit is geen gein.
Ze willen het beter weten dan die Ene grote God,
Juist deze betweters, wacht een verschrikkelijk lot.

Onderstaand ziet u een link naar het verwijderde bericht,
Het is vertaald, maar het is een Nederlands gedicht.

Farmers, citizens and outdoor people

America, the land of freedom, also of your thoughts,
Condition, you must despise the foul language.
So swearing and curse is rightly not allowed,
But if you say what you really believe, then you can go.

My question: Do the administrators have their own teachings?
A dogma is a lie, I say again and again.
But if you say what you believe, then suddenly there is censorship,
You have to be in Russia for that, censorship is pure there.

The administrators apparently think they are God,
So that's the real pride, this is no joke.
They want to know better than that One great God,
Precisely these know-it-alls await a terrible fate.

Below is a link to the deleted message,
It has been translated, but it is a Dutch poem.


Boeren, burgers en buitenlui

Lieve allemaal, mij is gevraagd om een gedicht te maken,
Eigenlijk een rotgedicht om mijn plicht te verzaken.
Mij werd gevraagd om weerzin te wekken tegen de Russen,
Er zijn veel lieve menselijke Russen, net als lieve mussen.

Rusland – Oekraïne is een strijd die vele mensen verbaasd,
Bommen, kanonnen, het is een groot geweld wat er raast.
Natuurlijk wil ik u het een en ander verklappen over dat geweld.
We leven in de Eindtijd, dat heeft Die ene Grote verteld.

De eindtijd weeën zijn begonnen met het Covid19 virus,
Ontstaan zonder een mensenhand, ook niet door een kus.
De mensen willen niet meer geloven in die enorme grote God,
Dit is de echte oorzaak, niet meer willen geloven, dit is het lot.

Waarom is dus deze grote oorlog ontstaan zoals voornoemd,
Het zijn hoofdzakelijk katholieken, rooms en orthodox genoemd.
God zegt het in een paar teksten zeer duidelijk en helder in de schrift,
Verachtelijk, wegvagen, u moet ze verafschuwen, ze zijn geschift.

Er is maar één beeld, dat ene beeld heeft de naam Jezus gekregen.
Dat is hét beeld dat alles kan, dus kan horen en niet heeft gezwegen.
God is degene die alles van tevoren weet, het is satan die het doet,
Jezus zegt: Mijn rijk is niet van deze aarde, want ik doe het goed.


De harde termen zijn letterlijk geleend  vanuit de bijbel, zie link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld

Farmers, citizens and outdoor people

Dear all, I have been asked to write a poem,
Basically a shitty poem for neglecting my duty.
I was asked to arouse revulsion against the Russians,
There are many sweet human Russians, just like sweet sparrows.

Russia – Ukraine is a battle that astonishes many people,
Bombs, cannons, it is a great violence that rages.
Of course I want to tell you something about that violence.
We live in the End Times, that one great one has told.

The end time contractions have started with the Covid19 virus,
Created without a human hand, not even by a kiss.
People don't want to believe in that huge great God anymore,
This is the real cause, do not want to believe anymore, this is fate.

Why, then, has this great war arisen as aforesaid,
They are mainly called Catholics, Roman and Orthodox.
God says it very clearly and clearly in scripture in a few texts,
Despicable, wipe out, you must abhor them, they are crazy.

There is only one image, that one image has been given the name Jesus.
That is the image that can do everything, so can hear and not be silent.
God is the one who knows everything in advance, it is satan who does it,
Jesus says: My kingdom is not of this earth, for I do it well.


The hard terms are literally borrowed from the bible, see link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld


Boeren, burgers en buitenlui.

OVERDREVENHEID

Een gezegde: overdrijven is ook een vak.
Door te overdrijven kom je misschien wel in de bak.
Te hard in het verkeer is zeker niet goed te noemen,
Iets aandikken is al snel iets overdreven roemen.

Overdrijven is dus altijd fout, of was je al eerder stout?
Overdreven goed gaan doen, komt vaak vanwege een fout.
Je hebt iets gedaan waarvan je het al van tevoren weet,
Door die fout van tevoren bedacht, krijg je het al heet.

Zo’n fout is dus GEEN vergissing, zelfs niet misschien,
Het is boze opzet, het wordt overdreven bovendien.
Deze fout van tevoren bedacht, wordt opzettelijk geacht,
Wordt Gods woord zo gebracht, dan is het echt verkracht.

Het namaakwoord wordt dan vaak in overdreven liefde geuit,
Het is net als bij de hoeren, alle bescheidenheid moet eruit.
De hoeren verkopen hun "liefde" ook met uiterlijk vertoon,
Mattheüs zei al, uiterlijk vertoon heeft zeer beslist geen loon.


Wilt u de toekomst in beeld hebben, tekst voor tekst genoteerd?

Via de onderstaande link alles lezen of in PDF downlaoden?

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

Farmers, citizens and outdoor people.

EXAGGERATION

A saying: exaggerating is also a profession.
Exaggerating may get you in jail.
Too fast in traffic is certainly not good,
To exaggerate something quickly becomes something exaggerated boasting.

So exaggerating is always wrong, or were you naughty before?
Doing excessive good is often because of a mistake.
You've done something that you already know in advance,
Thinking of that mistake in advance is already getting you hot.

So such a mistake is NOT a mistake, not even perhaps,
It's malicious intent, and it's exaggerated.
This mistake premeditated is considered intentional,
When God's word is presented in this way, it has really been raped.

The fake word is then often uttered in exaggerated love,
It's like with the whores, all modesty has to go.
The whores also sell their "love" with ostentation,
Matthew said, outward appearances certainly have no reward.


Do you want to visualize the future, written text by text?

Read everything via the link below or download it in PDF?

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological

 


Dit gedicht is gemaakt naar aanleiding van een bezoekje op de facebook groep: Een echte man. Mijn conclusie: Het zijn arme mensen, het ik viert hoogtij.

Een echte man

Ik was benieuwd naar het profiel van een echte man,
Dat moet iemand zijn die er echt wat van kan.
Na een kwartiertje kijken en lezen ben ik verbaasd,
Moet dat een echte man verbeelden? Dan zit ik ernaast!

Liefde, eerbied en de waarheid zijn toch de juiste waarden,
Dat geldt dus niet alleen voor vrouwen en bejaarden!
Liefde niet gedragen door de waarheid is schijnheilig,
Als er geen vertrouwen kan zijn, dan is het onveilig.

Die onveilige situaties ontstaan door gebrek aan geloof,
Dat gebrek aan geloof maakt werkelijk horende doof.
Dat geloof is op veel verschillende manieren uit te leggen,
Geloof in God en geloof in elkaar om maar iets te zeggen.

Houden van elkaar zit niet in een openlijk gebaar,
Door het willen dienen blijf je altijd bij elkaar.
Dat in stilte willen dienen is geldig in iedere situatie,
Iemand die uit liefde dient, raakt nooit uit de gratie.

De echte man kan dus werkelijk iedereen zijn,
Leef in de waarheid, dat vertrouwen is zo fijn.
Geloof God, want Hij is dat vertrouwen waard,
Dit gaat niet om religie, want dat is ontaard.

Het geloof in die ene grote God zit in het hart,
Door een religie raak je alleen maar verwart.
Religies spelen net als regeringen een machtsspel,
Kijk eens vrijblijvend op www.debeloofdeschepping.nl

This poem was made as a result of a visit to the facebook group: Een real man. My conclusion: They are poor people, the ego reigns supreme.

 

a real man

I was curious about the profile of a real man,
That has to be someone who can really do something about it.
After fifteen minutes of watching and reading I am amazed,
Is that supposed to represent a real man? Then I'm wrong!

Love, reverence and truth are the right values,
This does not only apply to women and the elderly!
Love not carried by the truth is hypocritical,
If there can't be trust, then it's unsafe.

Those unsafe situations arise from lack of faith,
That lack of faith really makes hearing deaf.
That belief can be explained in many different ways,
Believe in God and believe in each other to say the least.

Loving each other is not in an overt gesture,
By wanting to serve you always stay together.
That wanting to serve in silence is valid in every situation,
One who serves out of love never falls out of favor.

So the real man can really be anyone,
Live in the truth, that trust is so nice.
Believe God, for He is worthy of that trust,
This is not about religion, because that is degenerate.

Faith in that one great God is in the heart,
Religion only confuses you.
Religions, like governments, play a power game,
Take a look at www.debeloofde schepping.nl without obligation


Ik heb al jaren een kort versje op mijn telefoon, het is iets om over na te denken.

Besteed aandacht aan je gedachten, want het worden woorden.

Besteed aandacht aan je woorden, want het worden daden.

Besteed aandacht aan je daden, want het worden gewoonten.

Besteed aandacht aan je gewoonten, want het wordt je karakter.

Besteed aandacht aan je karakter, want het wordt je lot.

Hoogmoed is een karakter dat niet in het leven past, dat verafschuwt God.

Het is maar een gedachte, want ieder mens bepaalt zijn/haar eigen eeuwige bestemming.

I've had a short verse on my phone for years, it's something to think about.

Pay attention to your thoughts, for they become words.

Pay attention to your words, for they become actions.

Pay attention to your actions, for they become habits.

Pay attention to your habits, for it becomes your character.

Pay attention to your character, because it becomes your destiny.

Haughtiness is a character that does not fit in life, God abhors that.

It's just a thought, because every person determines his/her own eternal destiny.


HOE DE APOSTELEN STERVEN.

HOW THE APOSTLES DIE.

1. Mattheus

Stierf  de marteldood in Ethiopië, gedood door een zwaardwond.

2. Marcus

Stierf in Alexandrië, Egypte, nadat hij door paarden door de straten was gesleept totdat hij dood was.

3. Lucas

Werd opgehangen in Griekenland als gevolg van zijn geweldige prediking tot de verlorenen.

4. Johannes

Geconfronteerd met het martelaarschap toen hij werd gekookt in een enorm bassin met kokende olie tijdens een golf van vervolging in Rome. Hij werd echter op wonderbaarlijke wijze van de dood verlost.
Johannes werd vervolgens veroordeeld tot de mijnen op het gevangeniseiland Patmos. Hij schreef zijn profetische boek Openbaring op Patmos. 

Hij stierf als een oude man, de enige apostel die vredig stierf

5. Petrus

Hij werd ondersteboven gekruisigd aan een x-vormig kruis.
Volgens de kerkelijke traditie was dat omdat hij zijn kwelgeesten vertelde dat hij zich onwaardig voelde om op dezelfde manier te sterven als Jezus Christus was gestorven.

6. Jacobus

De leider van de kerk in Jeruzalem werd meer dan dertig meter naar beneden gegooid van de zuidoostelijke top van de tempel toen hij weigerde zijn geloof in Christus te ontkennen. Toen ze ontdekten dat hij de val had overleefd,
sloegen ze hem dood met een knuppel.

Dit is de enige apostel die een gemeente voorging, dit is symbolisch.

7. Jakobus, de zoon van Zebedeus

Was een visser van beroep toen Jezus hem riep tot een leven lang dienen. Als een sterke leider van de kerk werd Jacobus in Jeruzalem onthoofd. De Romeinse officier die Jacobus bewaakte, keek verbaasd toe terwijl Jacobus zijn geloof verdedigde tijdens zijn proces. Later liep de officier naast Jacobus naar de plaats van executie. Overmand door overtuiging, verklaarde hij zijn nieuwe geloof aan de rechter en knielde naast Jacobus om de onthoofding als christen te accepteren.

8. Bartholomeus

Ook bekend als Nathaniel was een missionaris in Azië. Hij getuigde voor onze Heer in het huidige Turkije. Bartholomeus stierf de marteldood voor zijn prediking in Armenië, waar hij met een zweep werd doodgeslagen.

9. Andreas

Werd gekruisigd aan een x-vormig kruis in Patras, Griekenland. Nadat ze door zeven soldaten zwaar waren geslagen, bonden ze zijn lichaam aan het kruis met koorden om zijn lijdensweg te verlengen. Zijn volgelingen berichtten dat Andreas, toen hij naar het kruis werd geleid, het met deze woorden groette: 'Ik heb lang naar dit gelukkige uur verlangd en verwacht. Het kruis is ingewijd door het lichaam van Christus dat eraan hangt.' Hij bleef twee dagen lang tot zijn beulen prediken totdat hij stierf.

10. Thomas

Werd met 4 speren doorstoken in India tijdens een van zijn zendingsreizen om de kerk op het subcontinent te stichten.

11. Judas

Werd gedood met pijlen toen hij weigerde zijn geloof in Christus te ontkennen.

12. Matthias

De apostel die werd gekozen om de verrader Judas Iskariot te vervangen, werd gestenigd en vervolgens onthoofd.

13. Paulus

Werd gemarteld en vervolgens onthoofd door de kwaadaardige keizer Nero in Rome in 67 na Christus. Paulus onderging een lange gevangenschap, waardoor hij zijn vele brieven kon schrijven aan de kerken die hij in het hele Romeinse rijk had gevormd. 

Veel van zijn brieven zijn tijdens het Concilie van Nicea in 325 verbrand en  tijdens het samenstellen van de bijbel door de katholieken - Hieronymus, de vertaler van kaft tot kaft - afgewezen.  Dit is dus ook een mede oorzaak dat er 4200 verschillende niet op waarheid berustende kerken zijn.

Er is maar één God, dus ook maar één waarheid. Er zijn 4200 verschillende religies, dat is dus onmogelijk. Dat kan alleen maar als er 4200 verschillende leugens zijn.

1. Matthew

Martyred in Ethiopia, killed by a sword wound.

2. Marcus

Died in Alexandria, Egypt, after being dragged through the streets by horses until he was dead.

3. Luke

Was hanged in Greece for his great preaching to the lost.

4. John

Facing martyrdom when he was boiled in a huge basin of boiling oil during a wave of persecution in Rome. However, he was miraculously delivered from death.
John was then sentenced to the mines on the prison island of Patmos. He wrote his prophetic book of Revelation on Patmos.

He died an old man, the only apostle who died peacefully

5. Peter

He was crucified upside down on an x-shaped cross.
According to church tradition, it was because he told his tormentors that he felt unworthy to die in the same way that Jesus Christ had died.

6. James

The leader of the Church in Jerusalem was thrown more than 100 feet from the southeastern top of the temple when he refused to deny his faith in Christ. When they discovered that he had survived the fall,
they beat him to death with a club.

This is the only apostle who preceded a church, this is symbolic.

7. James the son of Zebedee

Was a fisherman by trade when Jesus called him to a lifetime of service. As a strong leader of the church, James was beheaded in Jerusalem. The Roman officer guarding James watched in astonishment as James defended his faith at his trial. Later the officer walked next to James to the place of execution. Overcome with conviction, he declared his newfound faith to the judge and knelt beside James to accept the beheading as a Christian.

8. Bartholomew

Also known as Nathaniel was a missionary in Asia. He testified before our Lord in present-day Turkey. Bartholomew was martyred for his preaching in Armenia, where he was beaten to death with a whip.

9. Andrew

Was crucified on an x-shaped cross in Patras, Greece. After being severely beaten by seven soldiers, they tied his body to the cross with cords to prolong his agony. His followers reported that Andrew, when led to the cross, greeted it with these words: 'I have longed and waited for this happy hour. The cross is consecrated by the body of Christ hanging on it.' He continued to preach to his executioners for two days until he died.

10. Thomas

Was pierced with 4 spears in India during one of his missionary journeys to found the church in the subcontinent.

11. Judas

Was killed with arrows when he refused to deny his faith in Christ

12. Matthias

The apostle chosen to replace the traitor Judas Iscariot was stoned and then beheaded.

13. Paul

Was tortured and then beheaded by the evil Emperor Nero in Rome in 67 AD. Paul underwent a long captivity, which allowed him to write his many letters to the churches he had formed throughout the Roman Empire.

Many of his letters were burned during the Council of Nicaea in 325 and were rejected by the Catholics - Hieronymus, the cover-to-cover translator - during the compilation of the Bible. This is also one of the reasons why there are 4200 different churches that are not based on truth.

There is only one God, so only one truth. There are 4200 different religions, so that is impossible. That is only possible if there are 4200 different lies.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.