Erfzonde

Het begrip erfzonde komt in de bijbel nergens voor,
Predikanten gebruiken het begrip erfzonde aldoor.
Is er een kind geboren dan wordt de erfzonde afgewassen,
Nergens staat het geschreven, toch gebeurt het bij alle rassen.

Mensen worden dus blijkbaar foutief voorgelicht,
Een onbijbels begrip, worden we dan allemaal opgelicht?
Over zonde wordt in de geschriften veel gesproken,
Ik ben er daarom maar eens veel dieper ingedoken.

Predikanten zeggen dat jij zondig bent vanwege je pa en ma,
God is toch liefde en rechtvaardig, raadsels, zoek het maar na.
Zo staat er iets zeer begrijpelijks te lezen in dat boek,
Zoonlief krijgt geen klappen voor zijn pa op zijn broek.

Natuurlijk een zeer logische vraag: Vertel waar het staat.
Ezechiël 18:10-22 zegt het zo goed, precies waar het om gaat.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden,
Adam en Eva waren onschuldig, de slang bracht ze op slechte paden.

We stellen nu dus opnieuw de vraag: Zonde, wat is dat nu echt?
Een zonde is het om tegen Gods wil in te gaan, Zijn wil is recht!
Het beter willen weten dan de Allerhoogste is ook een grote fout,
God is de Allerhoogste, Hij is de liefde, dat is Zijn ware inhoud.

Genesis 3:4 zegt: De verleider van Eva is de gemene slang,
Adam en Eva werden door het gelijk willen worden, bang.
De zonde was al een bekend feit voordat Adam werd gemaakt,
God heeft al die foute engelen samen met Lucifer uitgebraakt.

God wierp een derde van het aantal engelen op de aarde,
God heeft dat niet voor niets gedaan, wat is de waarde?
Openbaringen 12:4 gaat over de sterren, engelen is synoniem,
Het menselijk lichaam wordt met een gevallen engel voorzien.

Alleen op deze wijze is de erfzonde wel degelijk te bewijzen,
De mens moet zoeken naar Gods liefde, zonder iets te eisen.
De engel in een mens geïncarneerd, is werkelijk een feit,
Als de mens Gods naam niet verloochend, dan is God verblijd.

Hier is veel over nagedacht, dit is voor velen van u, erg schrikken,
Lees de genoemde teksten, overdenk het en laat u niet afschrikken.
Iedereen heeft een Vrije Wil, dus u kunt het eerst goed overdenken,
God is liefde, Hij wil iedereen genade voor recht schenken.Ezechiël 18:10-13  'Maar heeft hij nu een gewelddadige zoon voortgebracht, een bloedvergieter, die helaas maar één van die dingen doet – terwijl de vader dat allemaal niet doet – ja, zelfs op de bergen offermaaltijden eet en de vrouw van zijn naaste onteert, de arme en de behoeftige uitbuit, roofgoed buitmaakt, een onderpand niet teruggeeft, en zijn ogen opslaat naar de stinkgoden en een gruweldaad doet, uitleent tegen rente en winst neemt – zou die dan in leven mogen blijven? Hij mag niet in leven blijven: al die gruweldaden heeft hij namelijk gedaan. Hij moet zeker gedood worden. Zijn bloed rust op hem! ' 

Ezechiël 18:14-17 'En zie, heeft hij een zoon voortgebracht die al de zonden van zijn vader die hij doet, ziet; hij ziet ze , maar doet zelf die dingen niet – die zal niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal zeker in leven blijven. '

Ezechiël 18:18-20  'Zijn vader – omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt heeft, roofgoed van zijn broeder buitgemaakt heeft en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed was – zie, hij zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid.

De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. '

Ezechiël 18:21-22 'Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven. ' The Original Sin

The concept of original sin does not appear anywhere in the bible,
Pastors use the term original sin all the time.
When a child is born, the original sin is washed off,
It's not written anywhere, yet it happens to all races.

Apparently people are misinformed
An unbiblical concept, are we all being ripped off?
Sin is spoken of much in the scriptures,
So I dug a little deeper into it.

Pastors say you're sinful because of your mom and dad,
God is love and just, riddles, look it up.
So there is something very understandable to read in that book,
My son doesn't get hit on his pants for his dad.

Of course a very logical question: Tell where it is.
Ezekiel 18:10-22 says it so well, exactly what it's about.
Everyone is responsible for his or her own actions,
Adam and Eve were innocent, the serpent led them astray.

So now we again ask the question: Sin, what is that really?
It is a sin to go against God's will, His will is right!
Wanting to know better than the Most High is also a great mistake,
God is the Most High, He is love, that is His true content.

Genesis 3:4 says: The deceiver of Eve is the vile serpent,
Adam and Eve became afraid of wanting to be equal.
Sin was a known fact before Adam was made,
God has vomited up all those evil angels along with Lucifer.

God cast a third of the angels on the earth,
God didn't do that for nothing, what's the value?
Revelation 12:4 deals with the stars, angels Is synonymous,
The human body is provided with a fallen angel.

Only in this way can original sin really be proved,
Man must search for God's love, without demanding anything.
The angel incarnated in a human is really a fact,
If man does not deny God's name, God is glad.

A lot of thought has gone into this, for many of you this is very scary,
Read the mentioned texts, think about it and don't be put off.
Everyone has Free Will, so you can think it through first,
God is love, He wants to give everyone grace for justice.Ezekiel 18:10-13 '“But suppose the man has a violent son, who sheds blood and does any of these things, though the father has done none of them. Indeed, when the son eats at the mountain shrines and defiles his neighbor’s wife, and when he oppresses the poor and needy, commits robbery, and does not return collateral, and when he looks to the idols, commits detestable acts, and lends at interest or for profit, will he live? He will not live! Since he has committed all these detestable acts, he will certainly die. His death will be his own fault. ' 

Ezekiel 18:14-17 '“Now suppose he has a son who sees all the sins his father has committed, and though he sees them, he does not do likewise. He does not eat at the mountain shrines or look to the idols of the house of Israel. He does not defile his neighbor’s wife. He doesn’t oppress anyone, hold collateral, or commit robbery. He gives his bread to the hungry and covers the naked with clothing. He keeps his hand from harming the poor, not taking interest or profit on a loan. He practices my ordinances and follows my statutes. Such a person will not die for his father’s iniquity. He will certainly live. ' 

Ezekiel 18:18-20 '“As for his father, he will die for his own iniquity because he practiced fraud, robbed his brother, and did among his people what was not good. But you may ask, ‘Why doesn’t the son suffer punishment for the father’s iniquity? ’ Since the son has done what is just and right, carefully observing all my statutes, he will certainly live. The person who sins is the one who will die.

A son won’t suffer punishment for the father’s iniquity, and a father won’t suffer punishment for the son’s iniquity. The righteousness of the righteous person will be on him, and the wickedness of the wicked person will be on him. ' 

Ezekiel 18:21-23 But if the wicked person turns from all the sins he has committed, keeps all my statutes, and does what is just and right, he will certainly live; he will not die. None of the transgressions he has committed will be held against him. He will live because of the righteousness he has practiced.

Do I take any pleasure in the death of the wicked?” This is the declaration of the Lord God . “Instead, don’t I take pleasure when he turns from his ways and lives?  


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.