De Zes Bazuinen

De Zes Bazuinen

Velen zeggen: 6 bazuinen is fout, waar is zevende?
De zevende bazuin is enkele jaren later, dus niet zwevende.
Als het zevende zegel wordt geopend door de Heiland,
Dan stort de ster neer ergens op een zeer groot weiland.

De eerste bazuin wordt op 6 oktober 2022 geblazen,
Het gruis van een ster komt letterlijk aanrazen.
Deze grote ster heeft dan al veel meer werk verzet,
Graven worden geopend, de levende doden gered.

Dat gruis zal een derde gedeelte van de aarde verbranden,
Ook die aanrazende ster zal op de aarde belanden.
De aardse rampen zijn dan nog niet voorbij gegaan,
Een enorme vulkaan spuwt zijn vuur ook op de baan.

Het drinkwater zal bederven en veel vissen gaan dood,
U zult het misschien niet geloven, maar het water kleurt rood.
Al die rampen hebben een dienende taak, het is echt waar,
Een derde van de 6 miljard nog levende mensen hebben het zwaar.

Alle min of meer gelovige mensen zijn al eerder opgenomen
Een derde roept in nood om God, het zal ze wel bekomen.
Ondanks dat ze leefden in afwezigheid van God Almachtig,
Die ene grote God luistert heel precies en zeer aandachtig.

Als de vijfde bazuin wordt geblazen, dan is het vijf maanden pijn,
De zesde bazuin geeft vuur, rook en zwavel, dat klinkt niet fijn.
De God roepende mensen, een derde deel, gaan dan dood,
Gods genade is zo groot, Hij laat ze niet liggen in de goot.

Vijf maanden later na begin oktober, in de februari maand,
Geloven wordt verboden, satans hulpje is zeer verwaand.
Ouders en kinderen vermoorden elkaar dan als beesten,
De lijken blijven op straat liggen, althans de meesten.

De geloofsstrijd op deze aarde is dan vol haat en geweld,
Werkelijk waar, de lijken op straat worden niet meer geteld.
Zo gaat het naar de zevende bazuin, zijn geluid zal klinken.
De ongelovigen zullen in 2026 in het aardse binnenste verzinken.


Bazuinen 1 - 4 : zie Openbaringen 8:1-12

Bazuinen 5 en 6 : zie Openbaringen 9:1-21 Zacharia 13:7-9 is een verwijzing naar de zesde bazuin.

Bazuin 7 : Openbaringen 11:15-19

De lijken zullen door een geloofsstrijd op straat blijven liggen. Jesaja 5:25 & Jeremia 14:15-16

De zeven bazuinen worden allen in de Openbaringen genoemd. Het wordt zeer uitgebreid uitgelegd via de volgende link:  https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/de-bazuinen

Openbaringen 8:1 begint met een stilte van ongeveer een half uur. Dat is omgerekend naar de menselijke tijdrekening 15 dagen. Er staat ONGEVEER: het is dus variabel! We leven op dit moment na de officiële dag van de start van de tijd van de verdrukking. De tijd is verkort zoals voorzegt: Mattheüs 24:22


Jeremia 14:15-16 

'Daarom, zo zegt de HEERE over de profeten die profeteren in Mijn Naam, hoewel Ík hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen: Er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen.

En het volk waartegen zij profeteren, zal weggeworpen worden op de straten van Jeruzalem vanwege de honger en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft: hen, hun vrouwen, en hun zonen en hun dochters. Zo zal Ik hun kwaad over hen uitstorten. ' 

Jesaja 5:25 

'Daarom is de toorn van de HEERE tegen Zijn volk ontbrand. Hij heeft Zijn hand tegen hen uitgestrekt; Hij heeft hen geslagen, zodat de bergen sidderen, en hun dode lichamen als vuilnis midden op straat liggen. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af, en nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt. ' The Six Trumpets

Many say: 6 trumpets is wrong, where is seventh?
The seventh trumpet is a few years later, so it is not floating.
When the seventh seal is opened by the Savior,
Then the star crashes into a very large meadow somewhere.

The first trumpet will be blown on October 6, 2022,
The grit of a star literally comes crashing down.
This big star has already done a lot more work,
Tombs are opened, the living dead saved.

That grit will burn a third of the earth,
That raging star will also end up on Earth.
The earthly disasters have not yet passed,
A huge volcano spews its fire on the track as well.

The drinking water will spoil and many fish will die,
You may not believe it, but the water turns red.
All those disasters have a serving role, it's true,
A third of the 6 billion living people are suffering.

All more or less religious people have been recorded before
A third cries out to God in distress, they will get it.
Though they lived in the absence of God Almighty,
That one great God listens very precisely and very attentively.

When the fifth trumpet is blown, it is five months of pain,
The sixth trumpet gives fire, smoke and brimstone, that doesn't sound nice.
The God-calling people, a third part, then die,
God's grace is so great, He doesn't leave them in the gutter.

Five months later after the beginning of October, in the month of February,
Faith is forbidden, Satan's assistant is very conceited.
Parents and children then kill each other like animals,
The corpses remain in the street, at least most of them.

The battle of faith on this earth is then full of hatred and violence,
Really, the corpses on the street are no longer counted.
So it goes to the seventh trumpet, its sound shall be sounded.
The unbelievers will sink into the earthly interior in 2026.


Trumpets 1 - 4 : see Revelation 8:1-12

Trumpets 5 and 6 : see Revelation 9:1-21 Zechariah 13:7-9 is a reference to the sixth trumpet.
Trumpet 7 : Revelation 11:15-19

The corpses will remain on the street because of a struggle of faith. Isaiah 5:25 & Jeremiah 14:15-16
The seven trumpets are all mentioned in the Revelations. It is explained in great detail via the following link: 

https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/the-trumpets

Revelation 8:1 begins with a silence of about half an hour. Converted to human time, that is 15 days. It says APPROXIMATELY: so it is variable! We are currently living past the official day of the start of the Tribulation Time. Time is shortened as foretold: Matthew 24:22


Jeremiah 14:15-16

“Therefore thus saith the LORD concerning the prophets that prophesy in my name, though I have not sent them, and yet they say, There shall be no sword and famine in this land. Those prophets themselves will perish by the sword and by famine.

And the people against whom they prophesy shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword, with none to bury them: them, their wives, and their sons, and their daughters. So will I pour out their evil upon them. 

Isaiah 5:25

“Therefore the wrath of the LORD is kindled against his people. He has stretched out His hand against them; He has struck them, so that the mountains tremble, and their dead bodies lie like rubbish in the middle of the street. In all this His wrath is not turned away, and yet His hand is stretched out against them. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.