Bijbel gemanipuleerd

Bijbel gemanipuleerd

Manipulatie is een suggestie, want de bijbel is nooit goed geweest.
De bijbel IS een manipulatie van de originele schrijvers hun geest.
Het zijn de katholieken die hebben er van alles aan gedaan.
Hiëronymus wilde het taalgebruik van de apostelen niet verstaan.

Deze Hiëronymus vond het taalgebruik Cru en Ongecultiveerd,
Het moest universitair klinken, want zo had hij het geleerd.
Ook de originele 10 geboden moesten eraan geloven,
Ze waren niet katholiek genoeg, ze hebben wat tekst verschoven.

Kijk u maar eens hoe het staat opgetekend in het oude testament,
In de Thora staat het anders, dit gebod is daar goed bekend.
Jezus is gevraagd hoe het eerste gebod werkelijk moet zijn,
Mattheüs 22:37-40  en Lukas 10:27 10:27 zeggen het zo fijn.

Toch begon de manipulatie al vele jaren eerder met een strijd,
De Ariaanse leer verkondigde het werkelijk anders in die tijd.
Keizer Constantijn was de christelijke strijd in zijn rijk zat,
Hij verbrande alle Ariaanse geschriften in een heel diep gat.

Juist door het verbranden zijn veel geschriften verloren gegaan,
Nu hadden de katholieken met de manipulatie vrij baan.
Door deze strijd is de bijbel incompleet, dat is geen wonder,
Een complete tijdlijn vanaf Abraham kan niet door dat gedonder.

God is veel machtiger dan al die dominees en predikanten bij elkaar,
Ik mag u een bijzonder geheim verklappen, dat is echt waar.
Predikanten zeggen: De bijbel is het Enige woord van God,
Door deze enorme leugen tarten ze hun persoonlijke lot.

Veel waardevolle boeken hebben ze tot apocrief gebombardeerd,
De dominees en de predikanten hebben nooit het juiste geleerd.
Juist de Apocriefe boeken maken de tijdlijn na Abraham compleet.
God weet alles, Hij zorgt ervoor dat je het juiste niet vergeet.

Veel eeuwen daarna is er niets meer met de bijbel gedaan,
Maarten heeft het vertaald, nu kunnen veel mensen het verstaan.
Ook ontstond er toen een literaire kans, dus een gunst,
Boeken kopiëren kon vanaf toen door de boekdrukkunst.

Hierna was de katholieke kerk absoluut niet meer alleen,
Hervormers veranderden de schrift met een hart van steen.
Ik weet het, er wordt nu getrapt op vele tenen, dat doet pijn.
Het is de waarheid, een gemanipuleerde bijbel, zonder gein.

Er is maar één echte Almachtige God die altijd de waarheid zegt,
Dus één bijbel per taal is voldoende die het woord uitlegt.
De schriftgeleerden, de theologen, veranderen het woord,
Ze zijn het nooit met elkaar eens, dus geen akkoord.

In de oude geschriften staat 70 keer een onbegrepen begrip,
Een gemanipuleerde vertaling, de HSV, dat is toch wel erg sip.
Het Dodenrijk snappen die theologen niet, dus weg ermee,
Zo zijn er veel vertalingen erg mis, manipulatie is een slecht idee.

Het verdraaien en het veranderen van het goddelijke woord,
Het zijn de hedendaagse schriftgeleerden, het is ongehoord.
Een zeer goed advies wil ik laten horen via dit gedicht,
Draai de mening van deze “geleerden” om, dan pas ziet u het licht.

Voor alle zekerheid zal ik toch zeggen wat ik ermee bedoel.
De apocriefe geschriften zijn geen verzinsels, u snapt wat ik bedoel.
God is Almachtig, ondanks manipulatie staat in de bijbel veel waarheid,
Zijn echte knechten – de huidige echte profeten – geven klaarheid.

De slotvraag over de echte profeten is hoe je ze herkent,
Jezus zelf heeft alles gratis gedaan, daardoor was hij gekend.
Ook de profeten waren nooit te vinden in een groepsverband,
Het woord kost NIETS, tegen incasseren waren en zijn ze, fel gekant.


Meer uitleg over het dodenrijk? Dat kan in gedichtvorm of via een uitgebreide tekstuele uitleg.

Voor het gedicht: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/907027_dodenrijk-hades

Tekstuele uitleg: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/het-dodenrijkManipulated bible

Manipulation is a suggestion, because the Bible has never been good.
The bible IS a manipulation of the original writers' minds.
It is the Catholics who have done everything they can.
Jerome did not want to understand the language of the apostles.

This Jerome found the language Cru and Uncultivated,
It had to sound university, because that's how he'd been taught.
Also the original 10 commandments had to be believed,
They weren't Catholic enough, they shifted some text.

Look how it's written in the old testament,
In the Torah it is different, this commandment is well known there.
Jesus was asked how the first commandment should really be,
Matthew 22:37-40 and Luke 10:27 say it so nicely.

Yet the manipulation began many years earlier with a struggle,
The Arian teachings actually proclaimed it differently at the time.
Emperor Constantine was tired of the Christian strife in his empire,
He burned all Arian writings in a very deep hole.

Precisely because of the burning many writings have been lost,
Now the Catholics had free rein with the manipulation.
Because of this struggle the bible is incomplete, no wonder,
A complete timeline from Abraham can't get through that shit.

God is much more powerful than all those pastors and preachers put together,
I can tell you a very special secret, it really is.
Pastors say: The Bible is the only word of God,
By this huge lie they are defying their personal fate.

Many valuable books they have bombed to apocryphal,
The pastors and the preachers never learned the right thing.
It is the Apocryphal books that complete the timeline after Abraham.
God knows everything, He makes sure you don't forget the right thing.

Many centuries later, nothing has been done with the Bible,
Maarten translated it, now many people can understand it.
Also a literary opportunity arose then, so a favour,
From then on it was possible to copy books through the printing press.

After this, the Catholic Church was absolutely no longer alone,
Reformers changed writing with a heart of stone.
I know, many toes are being stepped on now, it hurts.
It's the truth, a manipulated bible, no joke.

There is only one true Almighty God who always tells the truth,
So one bible per language is enough to explain the word.
The scribes, the theologians, change the word,
They never agree, so no agreement.

In the ancient scriptures 70 times there is a misunderstood concept,
A manipulated translation, the HSV, that is very sad.
The realm of the dead those theologians don't understand, so get rid of it,
For example, many translations are very wrong, manipulation is a bad idea.

Twisting and changing the divine word,
It's the modern scribes, it's unheard of.
I want to give very good advice through this poem,
Turn the opinion of these “scholars” around, only then will you see the light.

I'll say what I mean just to be sure.
The apocryphal writings are not fabrications, you know what I mean.
God is Almighty, despite manipulation there is much truth in the bible,
His real servants – the real prophets of today – give clarity.

The final question about the real prophets is how to recognize them,
Jesus himself did everything for free, so he was known.
Nor were the prophets to be found in a group,
The word costs NOTHING, they were and are strongly opposed to collecting.


More explanation about the Sheol (Realm of Dead)? Then it is possible in poem form or an extensive textual explanation.

For the poem: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/907027_dodenrijk-hades

Textual explanation:  https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/hades


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.