Dodenrijk - Hades

Het Dodenrijk - Hades

Er zijn bijbels waar het woord wel zeventig keer wordt genoemd,
Het zijn vooral de oude bijbels waar deze term opdoemt.
Er zijn nieuwe vertalingen daar komt het niet meer voor,
Onzin, dus weg ermee, zeggen de predikanten in koor.

In de Herziene Staten Vertaling is het helemaal weggelaten.
Door het weg te laten ontstaan er bijbelse gaten.
Het is veranderd in graf, hel of afgrond, zomaar zonder reden,
De oude geschriften melden Hades wel, waarom niet meer heden?

Hades is de Griekse taal voor het woord dodenrijk,
Voor Sjeool in het Hebreeuws is de betekenis gelijk.
Dan heb ik nu een zeer belangrijke vraag.
God liegt niet, wie zit er met een leugen in zijn maag?

Ondanks vele jaren van zeer hard leren voor de “geleerden”,
Snappen ze blijkbaar NIETS van God, zijn ze de verkeerden?
Een simpel iemand die niet in de bijbel heeft gestudeerd,
Jezus is mijn Leraar, Hij heeft het me geleerd.

Ik ga het u uitleggen met een voorbeeld van een grot,
De menselijke geest gaat erin, pas als het lichaam verrot.
Iedereen komt erin, de heilige, de gelovigen en ook de boef.
Het aardse leven is voor iedereen een zekere proef.

Vier grote verschillende ruimten, zo zit Hades in elkaar,
Ruimte 1 is gereserveerd voor de Heiligen aldaar.
Toen Jezus stierf, mochten deze Heiligen naar buiten,
Mattheüs 27:52 zegt het, ze mochten zich nu gaan uiten.

Ruimte 1 is ook voor de gelovigen, de zwakke van hart,
Ruimte 1 heeft een bron en licht, het is er niet zwart.
Openbaringen 3: 8 Philadelphia staat voor deze synoniem,
Min of meer geloven in de Heiland, dan ben je door Hem gezien.

De tweede oogst is snel, dan gaat Hades weer open.
Het is allemaal werkelijk waar, ik ben echt niet bezopen.
Vele graven worden door schokgolven van een ster geopend.
De doden komen uit hun graf, ze doen dit al lopend.

Dit is geprofeteerd, u kunt het in Johannes 5:28-29 nazien,
Hades gaat voor de tweede keer open, u zult het echt zien.
De duidelijkste tekens zijn schokken en geopende graven,
Uit angst zullen de levenden gaan lopen en draven.

Na deze zo bijzondere gebeurtenis met de levende doden,
Wordt Hades na 1000 jaar nogmaals geopend, zo zeggen de boden.
De mensen die dan verschijnen zijn gelouterd door de vuren,
Dat louteren gebeurt in de tweede ruimte gedurende vele uren.

Zo ziet u dat er drie momenten van verlossing zijn,
De drie oogsten vormen tezamen dit bevrijdingsfestijn.
Zo worden veel mensen bevrijd uit deze enorme grot,
Toch zijn er nog mensen in, hun wacht een zeer pijnlijk lot.

De derde ruimte is een tijdelijk vertoeven voor de vermoorden.
Ze moeten wachten op een ontmoeting met de verhoorden.
Pas na de ontmoeting wordt het oordeel dan geveld,
God is een liefdevolle rechtvaardige rechter, Hij wil geen geweld.

De mensen uit de vierde ruimte, hebben slechte dingen gedaan,
Daarom zullen ze samen met Hades door het vuur gaan.
De vurige hel is het binnenste van deze wereld, genoemd de aarde,
Ze proberen het nogmaals, dan bidden ze hopelijk om de juiste waarde.


Dit gedicht is onlosmakelijk verbonden aan het gedicht de OOGSTFEESTEN en het gedicht Grote Verzoendag 2022. Ook worden deze belangrijke begrippen uitgebreid via de volgende drie pagina's behandeld op de website.

U kunt ze gemakkelijk vinden via de volgende link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/english-menu

Websitepagina's

De GedichtenThe Realm of the Dead - Hades - Sheol

There are bibles where the word is mentioned seventy times,
It is mainly the old bibles where this term appears.
There are new translations, it doesn't happen anymore,
Nonsense, so get rid of it, the preachers say in unison.

In the Dutch Revised Translation it is omitted altogether.
Leaving it out creates biblical holes.
It's turned into grave, hell, or abyss, just for no reason,
The ancient scriptures do mention Hades, why not more today?

Hades is the Greek language for the word Sheol,
For Sheol in Hebrew the meaning is the same.
Then I now have a very important question.
God does not lie, who has a lie in their stomach?

Despite many years of very hard learning for the "scholars",
Do they seem to understand NOTHING about God, are they the wrong ones?
A simple person who has not studied the Bible,
Jesus is my Teacher, He taught me.

I'm going to explain it to you with an example of a cave,
The human spirit goes in, only when the body is rotten.
Everyone enters, the saint, the believers and also the crook.
Earthly life is a sure test for everyone.

Four large different spaces, that's how Hades is put together,
Room 1 is reserved for the Saints there.
When Jesus died, these Saints were allowed to go out,
Matthew 27:52 says it, they were allowed to express themselves now.

Room 1 is also for the believers, the weak of heart,
Room 1 has a source and light, it is not black.
Revelations 3:8 Philadelphia stands for this synonym,
If you believe more or less in the Savior, then you have been seen by Him.

The second harvest is soon, then Hades opens again.
It's all really true, I'm really not drunk.
Many graves are opened by shock waves from a star.
The dead come out of their graves, they do this while walking.

This is prophesied, you can see it in John 5:28-29,
Hades opens for the second time, you will really see it.
The most obvious signs are shocks and open graves,
Out of fear the living will walk and trot.

After this very special event with the living dead,
Will Hades be opened again after 1000 years, say the messengers.
The people who then appear have been purified by the fires,
This purification takes place in the second room for many hours.

Thus you see that there are three moments of redemption,
The three harvests together form this liberation festival.
This is how many people are liberated from this huge cave,
Yet there are still people in it, their awaits a very painful fate.

The third room is a temporary abode for the murdered.
They have to wait for a meeting with the interrogators.
Only after the meeting is the judgment then passed,
God is a loving just judge, He does not want violence.

The people of the fourth room have done bad things,
Therefore, they will go through the fire with Sheol.
The fiery hell is the interior of this world, called the earth,
They try again, then hopefully they pray for the correct value.


This poem is inextricably linked to the poem Harvest Festival and the poem Great Day of Atonement 2022. These important concepts are also expanded via the following three pages on the website.

You can easily find them through the following link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/english-menu

Website pages

 

The Poems


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.