Oorsprong bijbel

Oorsprong bijbel

De bijbel is en blijft een waardevol geschrift.
De verkoop van de bijbelboeken zit nog steeds in de lift.
Toch is dat raar, want het kopen van dit boek kost geld.
Het is niet voor niks, er wordt al snel 40 euro voor geteld.

Ik weet dat God zegt: Mijn woord kost helemaal niets,
Ga eens naar een winkel, je krijgt het niet op de biets.
Maar over de prijs willen we nog niet eens spreken,
De oorsprong van de bijbel, heeft u die wel eens bekeken.

De predikanten zeggen: Dit is het ENIGE woord van God Almachtig,
Als dat echt zo zijn, dan is God helemaal niet zo krachtig.
Denkt u nu echt dat Hij zich laat beperken door dat ene boek?
Zullen we de waarheid gaan zoeken, want de Almacht is zoek.

Wij - mensen - zijn zeer beperkt in ons vermogen,
We kunnen amper naar de maan, dat is toch niet gelogen?
God, de Almachtige, heeft alles op Zijn woord doen ontstaan,
Beperken door een boek, is er mij iets ontgaan?

God, de Almachtige, ziet miljarden jaren vooruit,
Hij weet alles, van Oost tot West, van Noord tot Zuid.
Zijn werken, zou dat alleen maar in dat ene boekje staan.
Ik zeg het nog maar een keer, is er mij iets ontgaan?

God, de Almachtige, Hij weet alles tot op de seconde precies,
Weten wij het beter of is dat beter willen weten een groot verlies?
Velen predikanten hebben een goed betaalde baan,
Dat moet betaald worden of is er me opnieuw iets ontgaan.

Apostelen en profeten hebben veel opgeschreven via brieven,
Waarschuwingen, herinneringen en uitleg naar hun lieven.
Jezus noemde het geschriften, Zijn woord heb ik toch goed verstaan?
Heb ik dat goed gehoord of is dat niet goed gegaan?

Ik stel niet alleen maar vragen, want onderzoek heeft veel geleerd,
Het waren katholieken, zij hebben brieven verzameld en beheerd.
Na het overlijden van de apostelen ontstond er een strijd,
Door die strijd zijn de waardevolle brieven ontwijdt.

Menselijke breinen hebben de brieven geselecteerd,
Het ging om macht, ze hebben toen de echte liefde verleerd.
Er zijn toen veel brieven niet door de selectie heen gekomen,
Mensen zijn ervoor vermoord, dat de bijbel u mag bekomen.

De zo geselecteerde brieven zijn geworden tot een boek,
Hiëronymus heeft het vertaald vanuit de katholieke koek.
De katholieke waarheid staat werkelijk sterk ter discussie,
De bijbel is dus ontstaan met heel erg veel ruzie.

Ondanks alles is en blijft de bijbel toch een waardevol boek,
God is liefde, een boek gemaakt door ruzie is geen zuivere koek.
De originele geschriften daar kunnen wij - leken - niet meer bij.
Grieks en Hebreeuws, die talen zijn ook niets voor u en mij.

Nog iets, oude geschriften noemen de “geleerden” Apocrief,
Ze kunnen er niets aan verdienen, daarom hebben ze deze niet lief.
Al die Apocriefe geschriften zijn zomaar gratis te verkrijgen,
Over het verdienmodel van hun eigen boeken moeten we zwijgen.

God is waarheid, de liefde en altijd geheel compleet,
Als de bijbel het enige boek was, dan is er een belangrijke weet.
Maak een tijdlijn vanaf de zondeval tot bijvoorbeeld heden,
Op alleen de bijbel lukt dat niet, zelfs niet met gebeden.

Ook dit is dus een bewijs dat de bijbel werkelijk incompleet is,
Er ontbreekt dus informatie, de complete tijdlijn is dus een gemis.
De waarheid kun je vinden door te zoeken in Apocriefe boeken.
Alleen door alles te onderzoeken, doet God het voor je uit de doeken.

Even terugkomen naar het zoeken van de waarheid via de tijdlijn.
Onder dit gedicht ziet u twee linken, verschil moet er zijn.
Nr. 1. Gemaakt door theologen: Een incomplete tijdlijn, satans sluwheid.
Nr. 2. Dit is de echte tijdlijn via de geschriften, dit is de waarheid.


Nummer 1. Gemaakt door theologen, staat dus op Wikipedia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_chronologie

Nummer 2. Een complete tijdlijn, deze getuigd van de waarheid.

https://www.debeloofdeschepping.nl/tijdlijn-tot-herstel-schepping

De belangrijkste Apocriefe boeken kunt u hier gratis downloaden.

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloads

Een onderzoek naar de oorsprong van de bijbel kunt zien via deze link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel

 Origin bible

The Bible is and remains a valuable piece of writing.
Sales of the Bible books are still on the rise.
Still, that's strange, because buying this book costs money.
It is not for nothing, 40 euros is quickly counted for it.

I know that God says: My word costs nothing at all,
Go to a store, you won't get it.
But don't even want to talk about this price yet,
Have you ever looked at the origin of the bible?

The ministers say: This is the ONLY word of God Almighty,
If they really are, then God isn't that powerful at all.
Do you really think that He is limited by that one book?
Shall we go and seek the truth, for the Omnipotence is lost.

We - humans - are very limited in our ability,
We can barely go to the moon, that's not a lie, is it?
God Almighty created everything at His word,
Limiting by a book, did I miss something?

God, the Almighty, sees billions of years ahead,
He knows everything, from East to West, from North to South.
His works, that would only be in that one booklet.
I'll say it again, did I miss something?

God Almighty, He knows everything down to the second,
Do we know better or is wanting to know better a great loss?
Many pastors have well-paid jobs,
That has to be paid or did I miss something again.

Apostles and prophets have written much through letters,
Warnings, reminders and explanations to their dear ones.
Jesus called them writings, haven't I understood His word correctly?
Did I hear that correctly or did it not go well?

I don't just ask questions, because research has learned a lot,
They were Catholics, they collected and managed letters.
After the death of the apostles, a battle arose,
This struggle has desecrated the valuable letters.

Human brains have selected the letters,
It was about power, they then forgot the real love.
At that time, many letters did not make it through the selection,
People have been killed for the Bible to be delivered to you.

The letters thus selected have become a book,
Jerome translated it from Catholic teaching..
Catholic truth is really hotly debated,
So the bible arose with a lot of strife.

Despite everything, the bible is and remains a valuable book,
God is love, a book made by arguing is not a piece of cake.
We - laymen - can no longer access the original writings.
Greek and Hebrew, those languages ​​are not for you and me either.

Another thing, ancient writings call the "scholars" Apocrypha,
They can't make any money off it, that's why they don't love it.
All those Apocryphal writings are freely available,
We must be silent about the revenue model of their own books.

God is truth, love and always wholly complete,
If the bible was the only book, then there is an important knowledge.
Make a timeline from the Fall to the present, for example,
This cannot be done on the bible alone, not even with prayers.

So this too is proof that the bible is really incomplete,
So information is missing, so the complete timeline is a loss.
The truth can be found by searching in Apocryphal books.
Only by examining everything will God reveal it to you.

Back to the search for the truth through the timeline.
Below these poem you will see two links, there must be a difference.
No. 1. Created by Theologians: An Incomplete Timeline, Satan's Cunning.
No. 2.This is the real timeline through the scriptures, this is the truth.


Number 1. Created by theologians, so is on the Dutch Wikipedia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_chronologie

Number 2. A complete timeline, this one bears witness to the truth.

https://www.debeloofdeschepping.nl/tijdlijn-tot-herstel-schepping

The most important Apocryphal books can be downloaded here for free.

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloads

An Dutch investigation into the origin of the bible can be seen at this link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.