De valse christussen

De valse christussen

Een valse christus wat is dat nu precies,
Een valse christus kun je missen als een zere kies.
Jij bent vrij in wie jij jouw vertrouwen geeft,
Apostelen hebben gewaarschuwd, de valse christus leeft.

Willen we wel echt leren van het verleden?
Er zit weinig verschil tussen het verleden en het heden.
Mattheüs zei: Er zullen zeer veel valse christussen zijn,
Een valse christus leert het dus fout over brood en wijn.

Paulus zegt iets in een minder bekende tekst over wolven,
Na zijn vertrek komen die wolven, je wordt eronder bedolven.
Deze wolven - jouw medebroeders - zullen de waarheid verdraaien,
Het staat in Handelingen 20:29-30, je hoeft er niet naar graaien.

Zo heeft Apostel Paulus nog een tekst voor ons genoteerd,
De leer der Apostelen is waar en heeft ons veel geleerd.
Ook dit gaat over de zusters en broeders van weleer.
Het is de “iemand” die misleid je keer op keer.

Paulus heeft een duidelijke waarschuwing geschreven.
1 Korinthe 5:1-13 daar staat dat “iemand" zich heeft verheven.
Er staat: die “iemand” is een zuster of een broeder,
Hoererij mag niet, zeker niet met de moeder.

De vrouw, dus de moeder, is de gemeenschap van God,
De misleider, de “iemand” wacht een verschrikkelijk lot.
Deze “iemand” wordt door God zelf weggedaan.
Voor die “iemand ” is geen plek, zelfs niet op de maan.

Zijn er nog meer overeenkomsten tussen nu en het verleden?
Veel apostelen van ooit, waren vissers, dat was hun heden,
Ze hadden maar één Leraar, dat is Jezus, de zoon van God,
De schriftgeleerden hadden er veel, ze studeerden zich rot.

Tja, wat moeten we zeggen over de schriftgeleerden van nu?
Predikanten en theologen doen hetzelfde, of klinkt dat cru.
Ze leren veel bijbelteksten van Hiëronymus uit het hoofd,
Ze leren veel talen, maar van de Goddelijke wijsheid zijn ze beroofd.

Voor al de verschillende vakken heb je professoren nodig,
Een knecht van God heeft één leraar, de andere zijn overbodig.
Die ene echte leraar, Zijn leermethode gaat alleen maar via het hart.
Juist omdat Jezus de ene echte leraar is, raak je nooit verwart.

Nog een voorbeeld om te overdenken met een hart vol wijsheid,
Jezus Christus, deze ene leraar zoek je in gedachten, dus in stilheid.
Er staat geschreven: wijsheid van de mens, is dwaasheid bij God,
Door alles met het menselijk verstand te bedenken, maak je alles kapot.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischThe false christus

A false christ what is that exactly,
You can miss a false Christ like a sore tooth.
You are free in whom you put your trust,
Apostles have warned, the false Christ lives.

Do we really want to learn from the past?
There is little difference between the past and the present.
Matthew said, There will be very many false Christs,
So a false Christ teaches it wrong about bread and wine.

Paul says something in a lesser-known text about wolves,
After his departure those wolves will come, you will be buried under them.
These wolves - your fellow brothers - will twist the truth,
It's in Acts 20:29-30, you don't have to reach for it.

Thus Apostle Paul wrote down another text for us,
The teaching of the Apostles is true and has taught us much.
This is also about the sisters and brothers of old.
It is the "someone" who misleads you time and again.

Paul has written a clear warning.
1 Corinthians 5:1-13 it says that "someone" has exalted himself.
It says: that "someone" is a sister or a brother,
Fornication is not allowed, especially not with the mother.

The woman, therefore the mother, is the community of God,
A terrible fate awaits the deceiver, the "someone".
This “someone” is removed by God Himself.
For that "someone" there is no place, not even on the moon.

Are there any other similarities between now and the past?
Many apostles of old were fishermen, that was their present,
They had but one Teacher, that is Jesus, the son of God,
The scribes had many, they studied themselves rotten.

Well, what can we say about today's scribes?
Pastors and theologians do the same, or does that sound crude.
They memorize many of Jerome's scriptures,
They learn many languages, but they are deprived of divine wisdom.

You need professors for all the different subjects,
A servant of God has one teacher, the others are superfluous.
That one true teacher, His teaching method only goes through the heart.
Precisely because Jesus is the one true teacher, you never get confused.

Another example to ponder with a heart full of wisdom,
Jesus Christ, you look for this one teacher in your thoughts, so in silence.
It is written, Wisdom of man is foolishness with God,
By imagining everything with the human mind, you destroy everything.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.