Vrijheid

Vrijheid is tegenwoordig een belangrijk woord.
Afgedwongen vrijheid is niet zoals het hoort.
Door stakingen en rellen wordt dat allemaal gedaan.
De zogenaamde vrijheid is voor sommigen zelfs een baan.

Is de vrijheid in deze wereld wel gekend,
Als je je eigen tot die Ene Grote wendt,
Je doet dat oprecht en blij van hart,
Dan zul je vrijheid kennen zonder enige smart.

De vrijheid die de Allerhoogste dan geeft,
Dat is niet even, maar zolang je leeft.
Dat leven bij Hem is niet zomaar voor even.
Daar komt geen einde aan, dat is pas leven.

In Zijn rijk bestaat de enige echte vrijheid,
Deze vrijheid geeft werkelijk eeuwige blijheid.
Deze blijheid is wat God iedereen gunt,
Dat echte geloof is gratis, kost geen enkele munt.

Wat er wel aan deze grote vrijheid verbonden is,
Dat is geloof en vertrouwen, pas op: geen katholieke mis.
Geloof en vertrouwen dat in het hart gevonden wordt,
Daar vind je de vrijheid, die kan niet meer aan gort.

Nog even terugkomen op die katholieke mis,
Ze hebben daar van hout en steen, de foute beeltenis.
Zo’n stom beeld dat helemaal niks kan horen,
Ik zeg het voorzichtig, dat kan Jezus niet bekoren.

Religies verkondigen hun dogma’s en stellingen,
Ze leggen de schrift verkeerd uit in hun opwellingen.
Vrijheid is niet geplaatst tussen muren van steen,
Echte vrijheid geeft God via het hart en anders geen.

Overal waar ze doen aan uiterlijk vertoon,
Daar is God niet, dus is er dan ook geen loon?
Ondanks uiterlijk vertoon, maar wel zonder beelden,
God is liefde, kun je je Zijn grootheid inbeelden?

God is zo groot, Hij kijkt alleen maar naar het hart,
Heb je Zijn naam niet verloochend, ondanks alle smart.
Hij ziet je zwak van hart en zegt: Kom er toch maar in,
Heb je Zijn naam echt hooggehouden, dat is jouw gewin.

Paulus heeft een duidelijke waarschuwing geschreven.
1 Korinthe 5:1-13 daar staat dat “iemand" zich heeft verheven.
Er staat: die “iemand” is een zuster of een broeder,
Hoererij mag niet, zeker niet met de moeder.

De vrouw, dus de moeder, is de gemeenschap van God,
Die “iemand” wacht een verschrikkelijk lot.
Deze “iemand” wordt door God zelf weggedaan.
Voor die “iemand ” is geen plek, zelfs niet op de maan.


Er zijn meerdere verzen die op bijbelteksten zijn gebaseerd.

Uiterlijk vertoon heeft geen loon

Mattheüs 6:5 'En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. ' 

Heb je Zijn naam Niet verloochend

aan Filadelfia  Openbaring 3:8 'Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. ' 

Filadelfia: Mensen die geloven, maar met alle winden meewaaien, zie de vele religies van deze tijd. God heeft voor deze de deur geopend!

Het aanbidden afgodsbeelden, zie ook het volgende gedicht via deze link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld

Deuteronomium 7:25-26  'De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE , uw God, een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust.' 

Dat echte geloof is Gratis, kost geen enkele munt.

Alle religies vragen om geld. Geld is nodig om de falsificatie in leven te houden. Sommigen als kerkbelasting, anderen als "vrijwillig" offer. Velen met een zeer kleine beurs voelen zich daardoor bezwaard. Iedere manier om op de een of andere wijze aan geld te komen, is satanswerk.

Openbaring 22:17 'En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, VOOR NIETS.Freedom

Freedom is an important word these days.
Forced freedom is not the way it should be.
This is all done by strikes and riots.
The so-called freedom is for some even a job.

Is the freedom in this world well known,
If you turn your own to that One Great,
You do so sincerely and gladly at heart,
Then you will know freedom without any sorrow.

The freedom which the Most High then gives,
Not even for a while, but as long as you live.
That life with Him is not just for a moment.
There is no end to it, that's life.

In His realm exists the only real freedom,
This freedom really gives eternal joy.
This joy is what God grants everyone,
That real faith is free, doesn't cost a dime.

What is connected with this great freedom,
That is faith and trust, beware: no Catholic Mass.
Faith and trust found in the heart,
There you will find the freedom, it can no longer be destroyed.

Going back to that Catholic Mass for a moment,
They have the wrong image of wood and stone there.
Such a stupid image that can't hear anything at all,
I say it carefully, that does not appeal to Jesus.

Religions proclaim their dogmas and theses,
They misinterpret the scriptures in their impulses.
Freedom is not placed between walls of stone,
True freedom God gives through the heart and otherwise none.

Everywhere they go to show,
God is not there, so is there no wages?
Despite appearances, but without images,
God is love, can you imagine His greatness?

God is so great, He only looks at the heart,
Have you not denied His name, in spite of all sorrow?.
He sees you weak of heart and says, Come in,
Have you really upheld His name, that is your gain.

Paul has written a clear warning.
1 Corinthians 5:1-13 it says that "someone" has exalted himself.
It says: that "someone" is a sister or a brother,
Fornication is not allowed, especially not with the mother.

The woman, therefore the mother, is the community of God,
That "someone" awaits a terrible fate.
This “someone” is removed by God Himself.
For that "someone" there is no place, not even on the moon.


There are several verses based on scriptures.

Appearance has no pay

Matthew 6:5 'And when ye pray ye shall not be as the hypocrites; for they are very fond of standing in the synagogues and praying on the corners of the streets, that they may be seen by the people. Verily, I say unto you, that they already have their reward. †

Have you not denied His name

to Philadelphia: Revelation 3:8 “I know your works. Behold, I have set before your eyes an open door, and no one can shut it, for you have little strength, and yet you have kept My Word and have not denied My Name. 

Philadelphia: People who believe, but blow with all the winds, see the many religions of our time. God has opened the door for this!

The worshiping idols, see also the following poem via this link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld

Deuteronomy 7:25-26 'The images of their gods you shall burn with fire. You must not covet or take for yourself the silver and gold that is on it, or else you will be entangled with it, for it is an abomination to the LORD your God. You must not bring into your house such a horrific thing, or else you will likewise become a banished person; you must abhor it completely, yes, deeply abhor it, for it is something upon which the ban rests.'

That real faith is Free, does not cost a single coin.

All religions ask for money. Money is needed to keep the falsification alive. Some as church tax, others as "voluntary" sacrifice. Many with a very small purse feel burdened by this. Any way to get money in one way or another is Satan's work.

Revelation 22:17 'And the Spirit and the bride say, Come! And let him who hears say, Come! And let him that is thirsty come; and let him who wills take the water of life FOR FREE


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.