Vier het leven

Vier het leven.

Heeft u het al gehoord, er is een nieuw lied verschenen,
Velen vinden dit lied mooi, maar het is om te wenen.
Vier het leven is de titel, kijk om u heen, is dit mooi leven?
Dit aardse leven is zo kort, gelukkig duurt de ellende maar even.

Snapt u dat de mensen al de ellende als het echte leven wensen?
Geloof in God, Hij verzorgt het echte leven voor de mensen.
Als u God op de Eerste plaats zet, dan viert u straks het echte leven,
Vier het leven begint met erkenning van Hem, Hij zal het leven geven.

Vier het leven, de mensen willen het leven vieren als beesten,
Uit hun dak gaan, alcohol en drugs, zo willen toch de meesten.
De mens zoekt de lol en proberen dus aldoor te feesten,
Vier het leven, dat kan straks pas echt, want wij zijn geesten.

Het geestelijke leven daar moet je moeite voor doen,
Dat gaat niet om mooie auto’s, een jacht en veel poen.
Vier het leven dus in een stil gebed, dus in bescheidenheid,
Zoek het eeuwige leven, dan raak je het echte leven niet kwijt.

Mogen we genieten van dit poosje door op deze aarde te zijn?
Maar dat genieten is anders dan het leven van een wild zwijn.
Het aardse leven duurt nog maar kort, het is nog maar even.
Oorlog, corona, honger en de wilde beesten, zullen het einde geven.

De wilde beesten zijn de relschoppers, althans dat zijn de meesten.
Corona is ontstaan zonder mensenhand, dus veroorzaakt door de geesten.
16 december 2019 was de registratie voor de allereerste keer,
God, de onzichtbare Heilige Geest, geloof Hem toch steeds meer.

Na 2300 dagen wordt Gods heiligdom – dat is de aarde - hersteld.
Miljarden mensen leven dan in Zijn woning, Hij heeft ze geteld.
Ook leven er dan mensen in het duizend jarig paradijs.
Vier het leven met God, pas dan ben je echt wijs.


Er wordt een paar keer verwezen naar de bijbel. Deze teksten kunt u vinden in Daniel 8:14 en in Daniel 8:25


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischCelebrate life

Have you heard, a new song has appeared,
Many like this song, but it is to cry.
Celebrate life is the title, look around you, is this beautiful life?
This earthly life is so short, luckily the misery only lasts a short time.

Do you understand that people wish all the misery as real life?
Believe in God, He provides real life for the people.
If you put God first, you will soon be celebrating real life,
Celebrate life begins with acknowledgment of Him, He will give life.

Celebrate life, people want to celebrate life like beasts,
Going crazy, alcohol and drugs, that's what most want.
People are looking for fun and so they try to party all the time,
Celebrate life, that will only be possible soon, because we are spirits.

You have to make an effort for the spiritual life,
It's not about fancy cars, a yacht and a lot of money.
So celebrate life in silent prayer, so in humility,
Seek eternal life and you will not lose real life.

May we enjoy this while by being on this earth?
But that enjoyment is different from the life of a wild boar.
Earthly life is only a short time away, it is only a little while.
War, corona, hunger and the wild beasts will bring the end.

The wild beasts are the rioters, at least most are.
Corona originated without a human hand, so caused by the spirits.
December 16, 2019 was the registration for the very first time,
God, the invisible Holy Spirit, believe Him more and more.

After 2300 days, God's sanctuary—that is, the earth—is restored.
Billions of people then live in His dwelling, He has counted them.
There are also people living in the thousand-year paradise.
Celebrate life with God, only then will you be truly wise.


References are made to the Bible several times. These texts can be found in Daniel 8:14 and in Daniel 8:25


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.