Gezocht: de Waarheid

Gezocht: de Waarheid.

Ach lieve mensen, heeft het u nooit verbaasd?
4200 verschillende religies, het is de satan die raast.
Er is maar één God die altijd de waarheid spreekt,
Zoek dus Zijn waarheid die al het andere losweekt.

Trek toch eens een parallel met de jaren van ooit,
Het waren de schriftgeleerden, die hebben maar aangeklooid.
De schriftgeleerden noemen ze nu predikanten of theologen,
Gestudeerd in de schrift, juist hierdoor hebben ze u voorgelogen.

De waarheid is niet te vinden door studie via een professor,
Alleen rechtstreeks door Gods geest, dan zit het pas snor.
Wel wordt gezegd in de schrift: onderzoek toch mijn woord,
Onderzoeken is juist, maar studeren is echt gestoord.

Onderzoek wordt geleid door het stille gebed,
Door studie wordt dat stille gebed uitgezet.
U ziet het toch, we kunnen echt geen twee dingen gelijk,
Als u gaat studeren, dan zet u het stille gebed in een andere wijk.

4200 verschillende religies zijn ontstaan door het menselijk denken,
Door het menselijk denken, misten ze het Goddelijke wenken.
God werkt alleen maar rechtstreeks in het menselijke hart,
Alleen via dat stille gebed raakt Zijn geest nooit bij u verwart.

God kan werkelijk alles, dat is hetgeen u moet bedenken,
Heb Hem lief boven alles, dan zal Hij u de waarheid schenken.
Nergens leest u in de schrift dat de schriftgeleerde de waarheid zegt,
Door geloof en gebed wordt de echte waarheid in uw ziel wordt gelegd.

Het huis van God is geen kerk, tempel of synagoge van steen en hout,
In Handelingen 17:24 staat het echt zogezegd, steen is een oerwoud.
Een goddelijk vonkje is werkelijk genoeg voor warmte in het hart,
Dat ene hele kleine warme vonkje licht, verdrijft al het zwart.

Samenvattend: het is juist als u de dogma’s van de religies vreest,
De aarde is het rijk van satan, zijn woning vindt u dus het meest.
Zo staat er ook geschreven waar de woning is van Gods Geest.
De aarde is de voetenbank, de Hemel is altijd Zijn troon geweest.

 


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischWanted: the Truth

Oh dear people, has it never surprised you?
4200 different religions, it is Satan who rages.
There is only one God who always speaks the truth,
So seek His truth which dissolves all else.

Draw a parallel with the years of once,
It was the scribes who messed around.
The scribes now call them ministers or theologians,
Studied in the scriptures, precisely because of this they have lied to you.

The truth cannot be found by studying through a professor,
Only directly through God's spirit, then it will be fine.
It is said in scripture: Search my word,
Researching is right, but studying is really crazy.

Inquiry is guided by silent prayer,
Through study, that silent prayer is turned off.
You see, we really can't do two things alike,
When you go to college, move the silent prayer to another ward.

4200 different religions originated by human thought,
Because of the human mind, they missed the Divine beckoning.
God only works directly in the human heart,
Only through that silent prayer His spirit never gets confused with you.

God can really do anything, that's what you must remember,
Love Him above all things, and He will give you the truth.
Nowhere do you read in scripture that the scribe speaks the truth,
Through faith and prayer the real truth is put into your soul.

The house of God is not a church, temple, or synagogue of stone and wood,
In Acts 17:24 it really says, stone is a jungle.
A divine spark is really enough for warmth in the heart,
That one very small warm spark of light dispels all the black.

In summary, it is right if you fear the dogmas of the religions,
The earth is the realm of satan, so you will find his home the most.
It is also written where the dwelling of God's Spirit is.
The earth is the footstool, Heaven has always been His throne.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.