Het ware Beeld

HET WARE BEELD

Het enige ware beeld is Jezus, Hij is het beeld van God.
Het wordt vaak gezegd, alle andere soorten beelden zijn rot.
Het juiste beeld aanbidden doe je in afzondering,
Gesneden beelden aanbidden is vragen om bewondering.

De enige echte God is voor altijd onzichtbaar,
Dat was, dat is en zal altijd zo zijn, dit is echt waar.
Daarom is Jezus het zichtbare beeld van God,
Dus alles wat met de handen is gemaakt, is een afgod.

Het aanbidden van een afgod moet je gewoon niet doen,
God ergert zich hier ongelooflijk aan, Hij ziet dan geel en groen.
Het is zeer jammer dat Hij op dat moment onzichtbaar is,
Als je Hem dan zou kunnen zien, dan weet je: Het is goed mis!

Meerdere religies verzinnen allerlei “aannemelijke” onzin,
Denk eens na, afgodsbeelden aanbidden brengt geen gewin.
In Zefanja 1: 1-6 staat: Afgodsdienaren zal ik wegvagen,
U bent gewaarschuwd, als het gebeurt, hoeft u niet te klagen.

Staat u ingeschreven bij een afgod minnende gemeenschap,
Ik weet het zeker, Hij vindt u verachtelijk en dat is geen grap.
Velen zeggen dan: Maakt niet uit, want ik doe er niets mee,
Nahum 1:14 zegt het letterlijk, verachtelijk zijn is geen goed idee.

En of dat beeld nu is gemaakt van goud, zilver, hout of steen,
Misschien is het wel een geverfd doek, of gemaakt van een been,
Alles wat veel geld kost, oude auto’s of een gevulde bankrekening,
Ieder ander beeld dan het enige beeld van God, is een vertekening.

Vele religies zeggen, kom bij ons, alleen bij ons is het juist,
Geen enkele religie heeft het juist, maar met afgoden wordt u verguisd.
Alleen het stille gebed tot de onzichtbare God, is de juiste verzekering.
Een lijntje vanuit het hart met de onzichtbare God, dat is de goede zekering.

In Kolossenzen 1:15 staat het zeer helder en zonder enig bedrog,
Hieronder wordt het geschreven zoals het staat in de bijbel, toch?
Er staat dus: Hij - Jezus - is het beeld van de onzichtbare God,
Ze zijn een Twee-éénheid, heb ze boven alles lief, dat is het eerste gebod.


Er zijn veel verzen te vinden waar zeer duidelijk uit blijkt dat God afgodsaanbidders verafschuwd. Schrijf u uit! Bewijs dat u God lief heeft!

Deuteronomium 7:25-26  'De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE , uw God, een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust.' 

Zefanja 1:2,4  '‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here . ‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. 𝗜𝗸 𝘇𝗮𝗹 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗳𝗴𝗼𝗱𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝗮𝗮𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝗵𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗺 𝗵𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗯𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ '

Nahum 1:14  'Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘂 𝗯𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸. . '

Voor katholieken: Via deze link gaat u naar een pagina waar staat hoe zich moet uitschrijven.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld


Uitschrijven bij de katholieke kerk?

https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/   

Via deze link kunt u een formulier downloaden om u uit te schrijven bij deze religie. De kerk van Jezus Christus is een hartensaangelegenheid en is dus NIET religie gebonden, maar afgodsbeeldaanbidders worden afgewezen. U moet minimaal de wil tonen om juist deze religies te mijden. The True Image

The only true image is Jesus, He is the image of God.
It is often said, all other types of statues are rotten.
You worship the right image in seclusion,
To worship carved images is to ask for admiration.

The one true God is invisible forever,
That was, that is and always will be, this is true.
Therefore, Jesus is the visible image of God,
So anything made by hands is an idol.

Just don't worship an idol,
God is incredibly annoyed by this, He then sees yellow and green.
It is a great pity that He is invisible at that time,
If you could see Him then, you would know: It is very wrong!

Several religions come up with all kinds of "plausible" nonsense,
Think about it, worshiping idols is not profitable.
Zephaniah 1:1-6 says, I will wipe out idolaters,
You've been warned, if it happens, don't complain.

Are you registered with an idol-loving community,
I'm sure He thinks you're despicable and that's no joke.
Many then say: It doesn't matter, because I don't do anything with it,
Nahum 1:14 says it literally, being vile is not a good idea.

And whether that statue is made of gold, silver, wood, or stone,
Perhaps it is a dyed cloth, or made of a bone,
Everything that costs a lot of money, old cars or a full bank account,
Any image other than the only image of God is a distortion.

Many religions say come to us, only with us it is right,
No religion is right, but with idols you are reviled.
Only the silent prayer to the invisible God is the right assurance.
A line from the heart with the invisible God, that is the good fuse.

In Colossians 1:15 it is very clear and without deceit,
Below it is written as it is in the bible, right?
So it says: He - Jesus - is the image of the invisible God,
They are a Two-unity, love them above all else, that is the first commandment.


There are many verses that make it very clear that God abhors idol-worshippers. Unsubscribe! Prove that you love God!

Deuteronomy 7:25-26 'The images of their gods you shall burn with fire. You must not covet or take for yourself the silver and gold that is on it, or else you will be entangled with it, for it is an abomination to the LORD your God. You must not take such a horrific thing into your home, or else you will likewise become a banished person; completely abhor it, yes, deeply abhor it, for it is something upon which the ban rests.'

Zephaniah 1:2,4  ''I will utterly wipe everything off the face of the earth,' saith the Lord . “I will crush Judah and Jerusalem under my fist and cut off the Baal worshipers to the last man. I will kill all idolaters and their priests, so that even the memory of them will perish.”

Nahum 1:14 'But as for you the LORD has commanded, Your name shall no more be called forth. From the house of your god I will cut off the carved and molten images. I will prepare your grave, for you are vile. 


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.