Vele woningen

Vele woningen

In het huis van mijn Vader zullen vele woningen zijn.
In een tijd van woningnood, is deze uitspraak van Jezus fijn.
Wist u dat u de vele woningen iedere heldere nacht kunt zien?
Toch kunt u dat aantal vermenigvuldigen met minimaal tien.

Iedere ster of planeet is een woning voor de menselijke geesten,
Er bestaat bij God geen woningnood, er is plaats voor de meesten.
Velen worden eerst via de aarde bepaald op hun waarden.
Het geloof veroorzaakt een plaats waar je goed zult gaan aarden.

Geloof jij in een afgod, dan blijf jij letterlijk IN deze wereld van geweld,
Dan wordt jouw plaatsje voor een nieuwe wereld nog even afgemeld.
Ook die nieuwe woningen zijn zeker weten anders dan gedacht,
Want de overeenkomst met jouw huidig zijn, is groter dan verwacht.

De oorzaak is simpel, want God weet wat er in jouw hart afspeelt.
Hij leest jouw hart, dat heeft hij al met de nieuwe verhuurder gedeeld.
Daarom wordt de nieuwe woning, de voor u juiste planeet.
Voor u voorbereidt, dat gebeurt in een poep en een scheet.

Deze woning heeft een temperatuur van koud tot heet.
Bereidt u goed voor, het is belangrijk, dat u het maar weet.
Er wordt ook gezegd van zeer donker tot het licht,
Geloof in Jezus bepaalt uw plaats, maar is niet verplicht.

Geloven in Jezus is alleen juist vanuit uw vrije wil.
Onderzoek alles, bid in gedachten, dus doe het stil
Dat ware geloof in Hem, creëert voor u de juiste woning.
Dan kunt u daar voor eeuwig zijn, want dan is Hij de Koning.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischMany homes

Many homes

In my Father's house shall be many mansions.
In a time of housing shortage, this statement of Jesus is nice.
Did you know that you can see many houses every clear night?
Still, you can multiply that number by at least ten.

Every star or planet is a home for the human spirits,
There is no housing shortage with God, there is room for most.
Many are first determined by their values ​​through the earth.
Faith creates a place where you will ground yourself.

Do you believe in an idol, then you literally stay IN this world of violence,
Then your place for a new world will be canceled for a while.
Those new homes are certainly different than expected,
Because the similarity with your current being, is greater than expected.

The cause is simple, because God knows what is going on in your heart.
He reads your heart, he has already shared that with the new landlord.
That is why the new home becomes the right planet for you.
Before you prepare, that happens in a poo and a fart.

This house has a temperature from cold to hot.
Prepare well, it is important that you know.
It is also said from very dark to light,
Faith in Jesus determines your place, but is not obligatory.

Believing in Jesus is only right by your free will.
Examine everything, pray in mind, so do it quietly
That true faith in Him creates the right home for you.
Then you can be there forever, 'cause then He's the King.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.