Geen opdracht om te dopen.

Geen opdracht om te dopen.

Het dopen met natuurlijk water is uiterlijk vertoon,
Dat was alleen bij Johannes de Doper gewoon.
Dat wat Johannes de Doper deed was een symbolisch gebaar,
Hij zei: Jezus doopt met de Heilige Geest, dat is zonneklaar.

Misschien zegt u: het is onzin wat jij hier beweert,
Nee hoor, zeg ik dan, ik zie het niet verkeerd.
Ik zal u mijn bewering volgens de schrift laten zien,
Alleen dan weet u het zeker en is het zeker geen misschien.

1 Petrus 3:21 zegt dat dopen een gebed is tot een goed geweten,
Water is niet nodig voor het vuil van het lichaam en het zweten.
Zo zegt Paulus in 1 Korinthe 1:17 misschien wel tijdens het lopen,
Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen.

Zo is Mattheüs 6:1-8 ook al zo duidelijk over uiterlijk vertoon,
Dus dopen met een beetje water was toen al niet gewoon.
Misschien is de Didache – het apostelwoord - bij u bent bekend?
Zo niet, dat waardevolle Apostel boekje is door velen gekend.

Dit boekje zegt iets heel bijzonders over het dopen,
Als u géén water heeft, dan moet u het water drie keer laten lopen.
Ze zeggen dan ook erbij dat dit stromend water moet zijn,
Dat is symbolisch voor levend water uit de geestelijk fontein.

Samenvattend is de doop hét reinigingsgebed tot de Heer,
Alleen Jezus zelf Doopt u met de Geest keer op keer.
Dus bij de doop daar komt géén hand en géén water bij,
Het is uitsluitend de geest die kan werken bij u en mij.

Alleen Jezus ziet alle hoeken van ieders hart,
Hij ziet de kleur van uw hart, het is wit of zwart.
Grijstinten worden terecht vergeleken met het lauwe,
Hij weet het 100%, u bent een lauwe, hete of een kouwe.

Tot slot laat ik u de tekst uit Lucas over Johannes zien.
Dat is niet rijmend, zelfs niet met een misschien.
Lukas 3:15-16 : Johannes zegt: Ik doop u wel met water,
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. '


De Didache kunt u lezen en downloaden. Voor u staat de Didache in drie verschillende versies klaar in de Nederlandse taal en in de Engelse taal om te downloaden.  De versies zijn een katholieke, een protestantse en de juiste, de versie zoals de Apostelen het hebben bedoeld. 

In het kader van Onderzoek alles en behoudt het goede wordt u hier de mogelijkheid geboden om inderdaad zelf de Didache te onderwerpen aan het gevraagde onderzoek.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/901437_geen-opdracht-om-te-dopen

Via de onderstaande link kunt u de versie van de Apostelen ook op deze site lezen. https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/de-didache


Downloads van de Didache: Onderzoek het op waarheid. Speciale aandacht voor het artikel dat gaat over het dopen.

Het levende water, als je geen water hebt, doe het dan drie keer !

De Didache Apostelen
PDF – 303,2 KB 124 downloads
De Didache Protestant
PDF – 692,9 KB 148 downloads
De Didache Katholiek
PDF – 204,4 KB 138 downloads


No order to baptize.

Baptizing with natural water is a show,
That was common only with John the Baptist.
What John the Baptist did was a symbolic gesture,
He said: Jesus baptizes with the Holy Spirit, that's obvious.

Perhaps you say: it is nonsense what you say here,
No, I say, I'm not wrong.
I will show you my statement according to scripture,
Only then will you know for sure and it is certainly not a maybe.

1 Peter 3:21 says that baptism is a prayer for a good conscience,
Water is not necessary for the dirt of the body and the sweating.
For example, in 1 Corinthians 1:17 Paul may say while walking,
Christ did not commission me to baptize.

Matthew 6:1-8 is so clear about outward appearances,
So baptism with a little water was not common then.
Perhaps the Didache - the apostle word - is familiar to you?
If not, that precious Apostle booklet is known by many.

This booklet says something very special about baptism,
If you don't have any water, you have to run the water three times.
They also say that this must be running water,
That is symbolic of living water from the spiritual fountain.

In summary, baptism is the purification prayer to the Lord,
Only Jesus Himself Baptizes you with the Spirit again and again.
So at baptism there is no hand and no water,
It is only the mind that can work with you and me.

Only Jesus sees every corner of everyone's heart,
He sees the color of your heart, it is white or black.
Grays are rightly compared to the lukewarm,
He knows 100%, you are a lukewarm, hot or a cold one.

Finally, I show you the text from Luke about John.
That doesn't rhyme, not even with a maybe.
Luke 3:15-16 : John says, I baptize you with water,
He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. 


You can read and download the Didache. The Didache is available for you in three different versions in the Dutch language and in the English language for download. The versions are a Catholic, a Protestant and the correct one, the version as the Apostles intended.

Downloads: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/901437_geen-opdracht-om-te-dopen

In the context of Research everything and keep the good, you are here offered the opportunity to indeed subject the Didache yourself to the requested research.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/901437_geen-opdracht-om-te-dopen

You can also read the version of the Apostles on this site via the link below.

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/the-didache-english


Downloads of the Didache: Examine it for truth. Special attention to the article dealing with baptism.

The living water, if you don't have water, do it three times!

The Didache Apostles
PDF – 213,2 KB 170 downloads
The Didache Protestant
PDF – 803,8 KB 171 downloads
The Didache Catholic
PDF – 2,9 MB 167 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.