Lichaam, Ziel en Geest

Lichaam, Ziel en Geest 

De mensen na Adam leven ongeveer zes duizend jaren,
Het is begonnen met twee, daarna volgden nog vele paren.
Volgens zeggen hebben er geleefd 100 miljard,
Dat is een enorm aantal, dat is toch wel heel apart.

De mens bestaat uit meerdere delen, dat is werkelijk waar,
Lichaam, ziel en geest, deze drie delen, dat is klip en klaar.
Het lichaam bestaat uit de natuurlijke lichamelijke materie,
Dit gedeelte heeft dus veel last van de aardse bacterie.

Nu blijft over de vraag, wat is nu ziel en wat is de geest?
Overdenk de volgende vraag, is de geest er misschien altijd al geweest?
De bijbel zegt: Satan werd op aarde gegooid met een derde van de engelen.
Het staat in Openbaringen 12:3, echt waar, u hoeft er niet naar te hengelen.

Gelooft u in het toeval of in de waarheid van die ene grote God?
Bij de Allerhoogste bestaat geen toeval, het is dus geen loterij lot.
Vele gevallen engelen zijn dus geïncarneerd als materieel mens.
Ze moesten opklimmen vanuit het vuur, geheel volgens Gods wens.

Vanuit de hel, via steen, stof, bacterie, plant, dier naar menselijk wezen.
God had de keus, een derde van de gevallen engelen, u kunt het lezen.
Keuze één betreft het eeuwig en altijd afwijzen van deze geesten,
God is liefde, als ze weer allemaal terug zijn, dan gaan we feesten.

Er bestaan werkelijk aanwijzingen die deze theorie bewijzen,
Onderzoek het, het is waar, daardoor zal iedereen God prijzen.
Jezus zegt, God kan Abraham’s kinderen maken vanuit een steen.
Mozes schrijft al, het stof van Jacob, dus van steen en anders geen.

Er zijn zoveel vergelijken met planten, stenen, stof en wilde dieren,
Henoch heeft in zijn boek zelfs een hoofdstuk over zwijnen en stieren.
Dus Gods liefde zal nooit of te nimmer een schepsel laten vergaan,
Zijn plan is gebouwd op liefde, laat u dat nooit of te nimmer ontgaan.

Ongetwijfeld is het u bekend, iedereen is anders, zo is het met de ziel.
Door hoogmoed tot God, dit is de oorzaak dat de engel in zonde verviel.
Dat is door niemand gedwongen, de zonde is ontstaan uit ieders vrije wil.
Pas als mens geïncarneerd, kiest men uit vrije wil voor de nederige pil.

U ziet het in alle segmenten, van bacterie, plant, vis, dier en mens,
Er zijn heersers, deze heersers maken de wet en bepalen de grens.
Deze heersende zielen zijn liefdeloos, aanmatigend en karakterloos,
Ze moeten de weg van het opklimmen overdoen, ze maakten God boos.

Het zijn dus de nederigen van aard, die zijn bij God het meeste waard.
Dus spaar jij iets vanuit jouw eigen mond, dat gaat met liefde gepaard.
Een ziel die op deze wijze handelt en God zijn Eerste Liefde geeft,
Deze ziel zoekt niet de materie, maar zoekt de geest die eeuwig leeft.


De gelijkenis van de verloren zoon.

Deze gelijkenis gaat over de gevallen engelen. Met name wordt hier de engel Lucifer  - de satan - mee bedoelt. Hij was de eerste die God uit hoogmoed als eerste verliet, dat deed hij vanuit zijn eigen Vrije Wil. Hij zal eveneens uit Vrije Wil als laatste weer terugkeren.


Incarnatie versus Reïncarnatie

Incarnatie is uitsluitend opklimmen van een zeer slechte situatie naar een hoger plan. dus van Vuur, steen, stof, bacterie, plant, vis, vogel, dier naar uiteindelijk de mens. 

Reïncarnatie is het terugzakken in een lager, dus een pijnlijker ontwikkeling. Dit zou dus liefdeloos zijn, juist dat past niet bij de goddelijke liefde. Een eindeloos herhalingsgebeuren tijdens een verlossingsperiode kan dus niet. Als het even mogelijk is, dan zal God de mogelijkheid geven om verder op te klimmen naar het licht.

Wel staat er duidelijk geschreven in Openbaringen 20:10 dat er mensen op het einde van een verlossingsperiode weer terug geplaatst worden in het vuur. Deze gevallen engelen hebben zich in het korte aardse leven hard en liefdeloos getoond. 

Er staat geschreven dat er een Nieuwe Aarde komt, dat is voor de volgende verlossingsperiode. Body, Soul and Spirit

The people after Adam live about six thousand years,
It started with two, then many more couples followed.
They are said to have lived 100 billion,
That is a huge number, that is quite special.

Man consists of several parts, that is true,
Body, soul and spirit, these three parts, that is clear and simple.
The body is made up of natural bodily matter,
This part therefore suffers a lot from the terrestrial bacteria.

Now the question remains, what is soul and what is spirit?
Consider the next question, has the ghost always been there?
The bible says: Satan was thrown to the earth with a third of the angels.
It's written in Revelation 12:3, really, you don't have to fish for it.

Do you believe in chance or in the truth of that one great God?
There is no coincidence with the Most High, so it is not a lottery ticket.
So many fallen angels have incarnated as material human beings.
They were to ascend from the fire, according to God's will.

From hell, via stone, dust, bacteria, plant, animal to human being.
God had the choice, a third of the fallen angels, you can read it.
Choice one involves rejecting these ghosts forever and ever,
God is love, when they're all back, we're going to party.

There is actually evidence to prove this theory,
Examine it, it is true, thereby everyone will praise God.
Jesus says, God can make Abraham's children from a stone.
Moses already writes, the dust of Jacob, so of stone and nothing else.

There are so many compare to plants, stones, dust and wild beasts,
Enoch even has a chapter on swine and bulls in his book.
So God's love will never, ever let a creature perish,
His plan is built on love, never let that escape your notice.

No doubt you are aware, everyone is different, so it is with the soul.
Through pride before God, this is the cause that the angel fell into sin.
That is not forced by anyone, sin originated from everyone's free will.
Only in embodiment as a human being, one chooses freely for the humble pill.

You see it in all segments, from bacteria, plants, fish, animals and humans,
There are rulers, these rulers make the law and set the boundary.
These ruling souls are unloving, presumptuous and characterless,
They have to redo the way of the ascent, said angered God.

So it is the humble of nature who are most precious to God.
So you save something from your own mouth, that is accompanied by love.
A soul that acts in this way and gives God its First Love,
This soul does not seek matter, but seeks the spirit that lives eternally.


The Parable of the Prodigal Son.

This parable is about the fallen angels. In particular, the angel Lucifer  - Satan - is meant by this. He was the first to leave God out of pride, he did that out of his own Free Will.  He will also be the last to return from Free Will.


Incarnation vs Reincarnation

Incarnation is only ascending from a very bad situation to a higher plane. so from Fire, stone, dust, bacteria, plant, fish, bird, animal to ultimately man.

Reincarnation is the sinking back into a lower, thus a more painful development. So this would be unloving, just that does not fit with divine love. An endless repetition during a redemption period is therefore not possible. If at all possible, then God will give the opportunity to ascend further into the light.

It is clearly written in Revelation 20:10 that at the end of a redemption period people are placed back into the fire. These fallen angels have shown themselves harsh and unloving in their short earthly life. It is written that a New Earth is coming, that is for the next redemption period.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.