Met God kunt u rekenen!

MET GOD KUNT U REKENEN !

Velen zeggen dat ze geloven, maar zeggen NEE tegen wat er staat,
Het komt door satan dat het inhoudelijk boven hun petje gaat.
Daniël 8:25 zegt: het gebeurt zonder dat er mensenhanden voor nodig zijn,
Covid19 is geregistreerd op 16 december 2019 en dat is geen gein.

Wetenschappers zijn nog altijd op zoek naar het echte ontstaan,
De tekst in Daniël 8:14 is u waarschijnlijk ook nog ontgaan.
Hier wordt gezegd dat Na 2300 dagen de schepping wordt hersteld,
Daardoor wordt Goede Vrijdag 3 april 2026 als vervolgdatum gemeld.

De oude profeet Daniël weet heel erg veel door de engel Gabriël,
Er is nog een punt, Gabriël vertelde ook de volgende boodschap snel.
De gruwel komt 1290 dagen voor het herstel van de aarde,
Dit staat opgetekend in Daniël 12:11, ook deze tekst is van waarde.

Wederom in Daniël 12, maar dan in de verzen vier en negen,
In deze verzen kom je het kleine woordje TOT tegen.
Deze verzen zeggen beide: Alles blijft geheim TOT de Eindtijd,
Kijk om u heen, tekenen van deze tijd zijn voor nu voorbereid.

Ach lieve mensen, zie toch wat er allemaal aan het gebeuren is,
Corona, natuurrampen, oorlog en wilde beesten, het is niet mis.
Toch willen de mensen er niet aan dat dit de stem van die Ene Grote is,
De oorzaak is zo simpel, het geloof in Hem is weg en dat is het gemis.

We rekenen nog even door met de vier cijfers, 1290 is het getal,
3 april 2026 – 1290 dagen = 21 september 2022, dit is satans knal.
Op God kun je niet alleen maar rekenen, je kunt het zelfs met Hem doen,
God weet altijd wat er komt, vertrouw Hem, dan staat Zijn licht op groen.

Dat groene licht heeft te maken met de opname die men verwacht,
Toch waarschuw ik u, want de opname is anders dan gedacht.
Jezus is gestorven voor u, de apostelen en de profeten hebben het nagedaan,
U staat niet boven Hem, het zal ook u zo vergaan.

Ook staat het beschreven: De rechtvaardige komt om, hij zal ingaan in vrede.
Zo deelt onze grote profeet Jesaja 57:1-2 het in opdracht aan u mede.
Van de 8 miljard mensen zullen er 2 miljard gelovigen door het sterven gaan,
Er staat geschreven, een vierde deel, dus daar kun je van op aan.

Het wordt ook gezegd door Mattheüs: dag en uur is u onbekend,
Dit staat ook geschreven in Openbaringen 10, het is God die het zendt.
Gods geheimenis wordt u nu onthuld door een profeet van deze tijd.
Vertrouw op God, want het is zeer snel, waakt en bidt, vertel het wijd en zijd.

Echter de boodschap van Apostel Mattheüs is 100% waar,
Startdatum van de opname begint met een kruis in de wolken aldaar.
Vóór de datum 21 september 2022 is de opname ten einde,
Uw persoonlijke datum van de opname is onbekend zijnde.


8 miljard -  Een vierde deel = 2 miljard

Openbaring 6:8 'En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. ' 

Vertaald naar deze tijd.

En hun werd macht gegeven om 2.000.000.000 mensen te doden door WO-III, door de Honger, nieuwe dodelijke variant van Covid19 en door de Relschoppers van de aarde.

Numeri 23:10 'Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van hem. ' 

Numeri 23:10 zegt zoveel, ik vertel het punt voor punt.

1. Het stof van Jacob: Het zijn de gevallen engelen die op de aarde zijn geworpen (Openbaringen 12:3). Ieder mens is een incarnatie van een gevallen engel.

2. Het vierde deel, dus 25% van de wereld bevolking zal sterven zodra Jezus komt in de wolken. Dat begint na het plotseling overlijden van een wereldleider.

3. De opname is door te sterven, dat geldt voor iedereen.

4. Maar de groep die zal sterven door marteling is voor een kleine groep mensen, dat zijn Zijn knechten. Zie de onderstaande tekst.

Mattheüs 10:24-25 De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! 

De officiële registratie van Covid19 ziet u via de volgende link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischYou can count with God!

Many say they believe, but say NO to what it says,
It is because of satan that the content goes above their heads.
Daniel 8:25 says: It happens without the need of human hands,
Covid19 was registered on December 16, 2019 and that is no joke.

Scientists are still looking for the real origin,
You probably also missed the text in Daniel 8:14.
Here it is said that After 2300 days creation is restored,
As a result, Good Friday 3 April 2026 will be reported as a follow-up date.

The old prophet Daniel knows very much through the angel Gabriel,
There is one more point, Gabriel also quickly told the following message.
The abomination comes 1290 days before the restoration of the earth,
This is recorded in Daniel 12:11, this text is also of value.

Again in Daniel 12, but then in verses four and nine,
In these verses you come across the little word UNTIL.
These verses both say: Everything remains secret UNTIL the End Time,
Look around you, signs of this time are prepared for now.

Oh dear people, look at all that is happening,
Corona, natural disasters, war and wild animals, it's not wrong.
Yet people do not want this to be the voice of the Great One,
The cause is so simple, the faith in Him is gone and that is the lack.

We calculate with the four digits, 1290 is the number,
April 3, 2026 – 1290 days = September 21, 2022, this is Satan's bang.
You can't just count on God, you can even count with Him,
God always knows what is coming, trust Him, then His light will be green.

That green light has to do with the rapture that one expects,
Yet I warn you, because the rapture is different than expected.
Jesus died for you, the apostles and prophets imitated it,
You are not above Him, so will you too.

This also is written thus: The righteous perishes, he shall enter in peace.
Thus our great prophet Isaiah 57:1-2 imparts it to you by order.
Out of 8 billion people, 2 billion believers will go through death,
It has been written a few times, a fourth part, so you can rely on that.

It is also said by Matthew: The day and the hour are unknown to you,
This is also written in Revelation 10, it is God who sends it.
God's mystery is now being revealed to you by a prophet of our time.
Trust in God, for it is very swift, watch and pray, tell it far and wide.

However the message of Apostle Matthew is 100% true,
Start date of the rapture starts with a cross in the clouds there.
Before the date September 21, 2022, the rapture will end,
Your personal date of the rapture is unknown.


8 billion -  One quarter = 2 billion

Revelation 6:8 'And I looked, and there was a pale green horse. Its rider was named Death, and Hades was following after him. They were given authority over a fourth of the earth, to kill by the sword, by famine, by plague, and by the wild animals of the earth. '

Translated to this time.

And they were given power to kill 2,000,000,000 people by WWIII, by the Hunger, new deadly variant of Covid19 and by the Rioters of the Earth.

Numbers 23:10 'Who has counted the dust of Jacob or numbered even one-fourth of Israel? Let me die the death of the upright; let the end of my life be like theirs. ' 

Numbers 23:10 says so much, I tell it point by point.

1. The dust of Jacob: It is the fallen angels who were cast to the earth (Revelation 12:3). Every human being is an incarnation of a fallen angel.

2. The fourth part, so 25% of the world's population will die as soon as Jesus comes in the clouds. That starts after the sudden death of a world leader.

3. The rapture is by dying, that goes for everyone.

4. But the group that will die by torture is for a small group of people, that is His servants. See the text below.

Matthew 10:24-25 'A disciple is not above his teacher, or a slave above his master. It is enough for a disciple to become like his teacher and a slave like his master. If they called the head of the house ‘Beelzebul,’ how much more the members of his household! ' 

The official registration of Covid19 can be found via the following link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.