Triniteit is een Dogma

Triniteit is een dogma

Nergens staat er iets in de bijbel over triniteit geschreven,
Er staat geschreven dat Jezus tot Gods beeld is verheven.
Zijn beeld is niet dood, maar betekent het echte leven,
Gelooft u in dit levende beeld, dan mag u uw geloof beleven.

Velen bidden tot een beeld van hout gemaakt tot een pop,
Daar heeft God een hekel aan, dat is zeker geen mop.
Jezus is het enige beeld, zo leest u het in de Colossenzenbrief,
Een beeld van hout, verf of steen is tot Gods ongerief.

Sporten beoefenen is echt goed voor lijf en leden,
Sporten wordt ook vaak als een afgod beleden.
Er is maar één beeld van de onzichtbare God,
Ieder ander beeld is een zogenoemde afgod.

God is werkelijk een onzichtbare Heilige Geest,
Nummer Eén is de Heilige Geest, drie is het nooit geweest.
Ook in Johannes 1 leest u het op deze zuivere manier,
De eerste 10 verzen leest u binnen een kwartier.

De Twee-éénheid is dus zeker te weten een feit,
Deze twee tezamen betekenen een echte volheid.
Het volgende vers is niet gemaakt op rijm.
Hier ziet u de waarheid en dat is geen geheim.

Hij - Jezus - was in de wereld,
en door Hem - God - is de wereld ontstaan,
en de wereld heeft Hem - Jezus - niet gekend.
Dit staat zo geschreven in het bijbelse document.

De Twee-éénheid: God bepaalt het levenslot.
'Hij - Jezus - is het beeld van de onzichtbare God, 

de eerstgeborene der ganse schepping, toch?
Zo geven we klaarheid en dat is geen bedrog.


Johannes 1:1-5,9-10 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. '

Hij - Jezus - was in de wereld en door Hem - God - is de wereld ontstaan en de wereld heeft Hem - Jezus - niet gekend. 

Kolossenzen 1:15-16  Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

God zegt: Zefanja 1:2-6 

Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.

  1. Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken.
  2. Op de daken zich nederbuigen, dus zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
  3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen.
  4. De mensen die niet - meer - geloven.

Uitschrijven bij de katholieke kerk?

https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/   Via deze link kunt u een formulier downloaden om u uit te schrijven bij deze religie. De kerk van Jezus Christus is een hartensaangelegenheid en is dus NIET religie gebonden, maar afgodsbeeldaanbidders worden afgewezen. U moet minimaal de wil tonen om juist deze religies te mijden. 

Lees de uitgebreide pagina over het dogma: TriniteitTrinity is a Dogma

Nowhere in the bible is anything written about trinity,
It is written that Jesus is exalted into God's image.
His image is not dead, but means real life,
If you believe in this living image, then you may experience your faith.

Many pray to an image of wood made into a doll,
God hates that, that's certainly no joke.
Jesus is the only image, you read it in the Colossians letter,
An image of wood, paint or stone is to God's discomfort.

Exercising sports is really good for body and limbs,
Sports is also often professed as an idol.
There is only one image of the invisible God,
Any other image is a so-called idol.

God is really an invisible Holy Spirit,
Number One is the Holy Spirit, three it has never been.
Also in John 1 you read it in this pure way,
You can read the first 10 verses within fifteen minutes.

The Two-Unity is therefore certainly a fact,
These two together signify a real fullness.
The next verse is not made in rhyme.
Here you see the truth and it is no secret.

He - Jesus - was in the world,
and through Him - God - the world came into being,
and the world has not known Him - Jesus.
This is so written in the biblical document.

The Two-Unity: God determines the destiny of life.
'He - Jesus - is the image of the invisible God,
the firstborn of all creation, right?
In this way we provide clarity and that is not fraud.


John 1:1-5,9-10 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through him, and apart from him not one thing was created that has been created. In him was life, and that life was the light of men. That light shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and the world was created through him, and yet the world did not recognize him. ' 

He - Jesus - was in the world, and through Him - God - the world came into being, and the world has not known Him - Jesus.

Colossians 1:15-16 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For everything was created by him, in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities — all things have been created through him and for him.  

This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological

God Say:  Zephaniah 1:2-6 

I will utterly wipe everything off the face of the earth, declares the Lord. I will sweep away man and beast, I will sweep away the fowl of the air and the fish of the sea, and the stumbling blocks of the wicked; yea, I will cut off men from the face of the earth, saith the Lord. I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem, and will cut off from this place the remnant of Baal, and the name of the idolaters (1) with the priests, and those who worship on the housetops (2) before the lord of heaven, and those who bow down and swear by the Lord (3) and swear by their Moloch (Satan); even those who fall away from the Lord (4), and who do not seek the Lord, nor inquire after Him.

  1. Idol worshipers with the priests: including the Catholics.
  2. Bowing down on the housetops, they praying very openly, see also Matthew 6:5-10.
  3. Christians who so-called listen to Him, as long as He does what they want.
  4. The people who don't - any more - believe.

Unsubscribe from the Catholic Church?

https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/  Via this link you can download - in Dutch - a form to unsubscribe from this religion. The Church of Jesus Christ is a matter of the hearts and thus is NOT related to religion, but idol worshipers are rejected. You must at least show the will to avoid precisely these religions.

Read the extensive page about the dogma: Trinity


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.