Niet mijn wil, Heer.


Niet mijn wil, Heer.

De titel van dit gedicht past niet in deze tijd,
De eigen mening verkondigd men wijd en zijd.
Nooit heeft de mens van een grote mond nog spijt.
Dienen is niet meer wat de mensen willen,
Want als ze moeten gaan dienen, dan gaan ze gillen.
Ze hebben te weinig slaag gehad op de blote billen.

Ik zeg het nog maar eens een keer, graag nog meer,
Echt waar, de Heer dienen, dient tot uwer eer.
De mensen gaan veel liever langdurig staken,
Want ze denken daarmee hun eigen lot te bewaken.
Alles gaat om zeer veel geld en vooral om ik, ik, ik,
Het ik zijn is belangrijk en de ander kan stik, stik, stik.

De mens denkt niet na over het eigen lot,
Men denkt: Eerbied aan de Heer kan op de pot.
Als men toch eens een blik in de toekomst kon werpen,
Ik weet het zeker, wat zouden ze de eerbied aanscherpen.
Nogmaals zeg ik het, Niet mijn wil, maar Uw wil, o Heer,
Wees bescheiden, zoek de Eerste Liefde toch weer.

Weet u niet meer wat de Eerste Liefde is?
God kijkt ver in de toekomst en heeft het nooit mis.
Dus vertrouwen in Hem is het meer dan waard,
Liefde komt per voet en gaat weer weg te paard.
Zijn grote liefde wordt door uw Eerste Liefde gezaaid,
Zo de Eerste Liefde gezaaid, die wordt nooit meer weggewaaid.

Er staat niet voor niets zo in de bijbel geschreven,
Het is in het bovenstaande al behoorlijk verweven.
God zegt niet voor niets: U heeft de Eerste Liefde verlaten.
Deze woorden zijn voor u bedoelt, niet voor uw nazaten.
U bepaalt werkelijk uw eigen lot, dus zoek de Eerste Liefde,
Daarom zoek Hem opnieuw, zoals u deed met uw eerste geliefde.


Openbaring 2:4 'Maar Ik heb tegen u dat u uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten. '

Deze tekst overschaduwd openbaringen 2 en 3 helemaal  en het is zelfs zover dat de "nieuwe bijbelvertaling de basisbijbel " het anders verwoord, ook hier is het afgezwakt. 'Maar er is ook iets aan jullie wat Ik níet goed vind: jullie houden niet meer zo veel van Mij als eerst. ' OPENBARING 2:4 U ziet hier de vervlakking toegepast, zelfs met de vertaling bemerkt men de manipulatie, dat die LIEFDE tot de Allerhoogste verdwijnt.

Openbaring 2:10 'Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. ' 

OB 2:10 Verwijst ook naar de periode van de religieuze oorlog in de eindtijd. De tijd van de zesde bazuin. In deze tijd wordt de satan losgelaten en zal alles onder enorme druk beproefd worden. Zie de antichrist: De te verwachten antichrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren treedt. Hij is een buitengewoon begaafd mens en zijn bijzondere kracht ligt in zijn plan van wereldorde, in zijn buitengewoon optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. 

Openbaring 2:14-15  'Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. '

Openbaring 2:20 'Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 

OB 2: Pergamus & Thyatira In deze tekst wordt ondubbelzinnig gezegd dat u GEEN samenwerking zult aangaan met afgodsaanbidders. Iedere religie die beelden in huis heeft, moet dus worden afgewezen. 

Openbaring 9:20 'En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischNot my will, o Lord

The title of this poem does not fit this time,
One's own opinion is spread far and wide.
Man never regrets a big mouth.
Serving is no longer what the people want,
Because when they have to serve, they'll scream.
They have had too little beating on the bare buttocks.

I'll say it one more time, and again,
Truly, serving the Lord is for your glory.
People would rather go on strike for a long time,
Because they think they are guarding their own fate by doing so.
It's all about a lot of money and especially about me, me, me,
Being the I is important and the other can suffocate, suffocate, suffocate.

Man does not think about his own fate,
People think: Reverence to the Lord can be put on the pot.
If only one could glance into the future,
I'm sure they would sharpen the reverence.
Again I say, Not my will, but Your will, O Lord,
Be humble, seek the First Love again.

Do you not remember what the First Love is?
God looks far into the future and is never wrong.
So trusting in Him is more than worth it,
Love comes on foot and leaves on horseback.
His great love is sown by your First Love,
Thus the First Love is sown, it will never be blown away again.

It is not for nothing that it is written in the bible,
It is already quite intertwined in the above.
God does not say for nothing: You have left the First Love.
These words are meant for you, not for your descendants.
You truly determine your own destiny, so seek the First Love,
Therefore seek Him again, as you did your first lover.


Revelation 2:4 But I have against you that you have forsaken your FIRST LOVE

This text completely overshadows Revelations 2 and 3  and it is even to the point that the "new Dutch bible translation the basic bible" says it differently, here too it has been watered down. 'But there is also something about you that I do not like: you no longer love Me as much as before. ' REVELATION 2:4 You see here the superficiality applied, even with the translation one notices the manipulation, that that LOVE to the Most High disappears.

Revelation 2:10 'Do not fear what you shall suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison, that you may be tempted. And you shall have tribulation ten days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. †

Revelation 2:10 Also refers to the period of the religious war in the end times. The time of the sixth trumpet. In this time satan is released and everything will be tested under enormous pressure. Behold the Antichrist: The antichrist to be expected is a personality that emerges from the frame of the natural. He is an extraordinarily gifted man and his special strength lies in his plan of world order, in his extraordinary conduct towards those responsible for the well-being of the people.

Revelation 2:14-15 "But I have a few things against you, namely, that you have people there who keep the teaching of Balaam, who taught Balak to lay a stumbling block before the children of Israel, that they might eat sacrifices to idols and commit fornication. . You also have those who follow the teachings of the Nicolaitans, and I hate that. †

Revelation 2:20 “But I have some things against you: that you let the woman Jezebel, who says herself to be a prophetess, go about her way unmolested to teach and to deceive My servants, so that they commit fornication and eat things sacrificed to idols. .

Revelation 2: Pergamus &  Thyatira In this text it is stated unequivocally that you will NOT enter into association with idol worshipers. So any religion that has images at home must be rejected. '

Revelation 9:20 'And the rest of men, who were not slain by these plagues, repented not of the works of their hands; they continued to worship the demons and the gold, silver, brass, stone, and wooden idols, which cannot see, hear, or walk.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.