Het volk van God.

Veel mensen proberen maar wat te gooien met zaden,
Ze bewandelen hierdoor soms zeer vreemde paden.
Ze vullen in wat ze denken dat de Allerhoogste zal schenken,
Ze hebben het mis, want de Allerhoogste zal het zelf wel bedenken.
Hij discrimineert niet, Zijn plan is geschikt voor iedereen,
Niet alleen voor Jood of Griek, dus voor iedereen en anders geen.

Zo zijn er mensen die denken aan het volk van Israël,
Ze luiden de klok, maar ze missen de bel.
Israël betekent het volk van God,
Dat is niet een oorlogszuchtig landje.
God wil vrede, de wereldse Israëlieten doen zo rot
Dus een aai past beter dan een gun in het handje.

In Openbaringen 12:3 staat iets dat weinigen willen lezen,
Satan is op aarde gegooid, een derde van de engelen zijn nu wezen.
Dat is een derde gedeelte van het hele volk van God,
Als deze gevallen engelen opnieuw kiezen voor Hem,
God is de liefde, dus hij doet nooit of te nimmer rot.
Wel zegt Hij nog een keer, geen hoogmoed, zegt Hij met klem.

Dus met het volk van Israël worden alle mensen bedoelt,
De liefde voor God is door satans gedonder bekoelt,
Keer om, daarop wordt het begrip bekering geleert.
Het begrip van de Eerste Liefde heeft men verleert.
Een derde van het Gods volk dacht het beter te weten,
Daarom moeten ze na incarnatie als mensen een poos zweten.


De liefde is bekoelt, daarom is de EINDTIJD aangebroken. De EINDTIJD is gestart met de eerste registratie op 16 december 2019, meer lezen?

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Lucas 3:8  Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

Galaten 3:6-9 'Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. '

Hosea 1:10 Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God.The People of God.

Many people try to throw some seeds,
As a result, they sometimes walk very strange paths.
They fill in what they think the Most High will bestow,
They are wrong, for the Most High will figure it out himself.
He does not discriminate, His plan is for everyone,
Not just for Jew or Greek, so for everyone and none else.

There are those who think of the people of Israel,
They ring the bell, but they miss the bell.
Israel means the people of God,
That is not a warlike country.
God wants peace, the worldly Israelites are so rotten
So a pat fits better than a gun in the hand.

In Revelation 12:3 there is something that few want to read,
Satan has been thrown to earth, a third of the angels are now orphans.
That is a third of the whole people of God,
If these fallen angels choose Him again,
God is love, so he never, ever acts rotten.
Well He says again, no pride, He says emphatically.

So by the people of Israel are meant all people,
The love of God is cooled by Satan's thunder,
Turn around, then the concept of repentance is taught.
The concept of the First Love has been forgotten.
A third of God's people thought they knew better,
Therefore, after incarnation as humans, they have to sweat for a while.


Love has cooled, therefore the END TIME has arrived. The END TIME started with the first registration on December 16, 2019, read more?

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


' Luke 3:8 'Therefore produce fruit consistent with repentance. And don’t start saying to yourselves, ‘We have Abraham as our father,’ for I tell you that God is able to raise up children for Abraham from these stones. 

Galatians 3:6-9 'just like Abraham who believed God, and it was credited to him for righteousness ? You know, then, that those who have faith, these are Abraham’s sons. Now the Scripture saw in advance that God would justify the Gentiles by faith and proclaimed the gospel ahead of time to Abraham, saying, All the nations will be blessed through you. Consequently, those who have faith are blessed with Abraham, who had faith. ' 

Hosea 1:10  'Yet the number of the Israelites will be like the sand of the sea, which cannot be measured or counted. And in the place where they were told: You are not my people, they will be called: Sons of the living God. ' 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.