Grote Verzoendag 2022

GROTE VERZOENDAG 2022

Miljarden mensen kijken naar deze dag uit,
Mensen van alle rassen, talen en kleuren,
Ze komen letterlijk van oost en west, van noord tot zuid,
Ze vertellen het elkaar en loven God in alle geuren.
De vele mensen in het dodenrijk kijken verlangend naar deze dag,
God heeft ooit gezegd dat je dan altijd blij wezen mag.

De mensen op aarde weten niet wat het is,
8 miljard mensen op aard, 6 miljard heeft het mis.
Het verschil, 2 miljard mensen gaan heen,
Covid, honger, oorlog, vergeten wordt er geen.
Ook zijn er nog van die wilde beesten,
Dit zijn de relschoppers, althans de meesten.

Op 5 oktober van dit zeer bijzondere jaar,
U mag het geloven, ik weet, het is werkelijk waar.
Allen die echt geloven in Jezus, de Heiland,
Gelooft u in een dove pop, dan blijf je in dit weiland.
Voor 5 oktober, een stilte van ongeveer een half uur,
Dat zijn 15 echte dagen, dat is de menselijke duur.

Weinig gelovende mensen geloven nog in die dag,
Toch is dit een dag die er wezen mag.
Opnieuw, ik zeg het nog maar een keer,
Ze hebben geluisterd naar de verkeerde leer.
Gelukkig is er een zeer liefdevolle God,
Hij begrijpt het wel, Hij is echt niet bot.

Zelfs als u zonder afgod het verkeerde gelooft,
Heeft God u door Zijn liefde het juiste belooft.
Deze belofte van Hem is werkelijk waar,
Hij neemt u op, dat doet Hij zonder enig bezwaar.
Jezus weet dat u Hem voor eeuwig dankbaar zal zijn,
Bij Hem in Zijn rijk, nooit meer ziekte, dood of pijn.

De Tarweoogst wordt voleindigd op 20 september.
De Tarweoogst eindigt met de Opname, dus remember
Dan volgt er een stilte van ONGEVEER een half uur,
Dit is een tijd volgens de Goddelijke tijdsduur.
(49x365)/1000=17 dagen, zo is de omrekening.
Grote Verzoendag is 5 oktober volgens Gods berekening.


Extra uitleg voor de omrekening van de tijdberekening.

Een jubeljaar heeft een tijdsduur van 49 jaren. Een jaar heeft zoals iedereen weet 365 dagen. In de brieven van Petrus en in de Psalmen wordt gezegd dat 1 jaar gelijk is aan 1000 jaar. Deze verzen worden niet begrepen, hier ziet u hoe het op de juiste manier berekend kan worden. 

Dit gedicht sluit aan op het gedicht van de Oogstfeesten, zie de link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/899160_drie-oogstfeesten-three-harvest-festivals

Leest u liever de uitgebreide uitleg over de Oogstfeesten en de Grote Verzoendag? Deze kunt u lezen via de volgende linken.

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/de-oogstfeesten

https://www.debeloofdeschepping.nl/bloggen/732965_yom-kippoer-of-grote-verzoendag

Openbaring 8:1  'En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. ' Day of Atonement 2022

Billions of people look forward to this day,
People of all races, languages ​​and colors,
They literally come from east and west, from north to south,
They tell each other and praise God in all fragrances.
The many people in the realm of the dead look longingly to this day,
God once said that you can always be happy.

The people of the earth don't know what it is,
8 billion people on earth, 6 billion are wrong.
The difference, 2 billion people are going away,
Covid, hunger, war, none will be forgotten.
There are also those wild beasts,
These are the rioters, at least most of them.

On October 5 of this very special year,
You may believe it, I know, it's really true.
All who truly believe in Jesus, the Savior,
If you believe in a deaf doll, you will stay in this meadow.
Before October 5, a silence of about half an hour,
That's 15 real days, that's human duration.

Few believers still believe in that day,
Still, this is a day worth remembering.
Again, I'll say it one more time,
They have listened to the wrong teaching.
Fortunately there is a very loving God,,
He understands, He's really not blunt.

Even if you believe the wrong thing without an idol,
Has God promised you the right thing by His love?
This promise of His is indeed true,
He takes you up, He does that without any objection.
Jesus knows that you will be forever grateful to Him,
With Him in His kingdom, never again sickness, death or pain.

The Wheat Harvest will end on September 20.
The Wheat Harvest ends with the Rapture, so remember
Then there is a silence of about half an hour,
This is a time according to the Divine duration.
(49x365)/1000=17 days, that's the conversion.
Day of Atonement is October 5 by God's reckoning.


Additional explanation for the conversion of the time calculation.

A Jubilee has a duration of 49 years. As everyone knows, a year has 365 days. In the letters of Peter and in the Psalms it is said that 1 year is equal to 1000 years. These verses are not understood, here's how to calculate it properly.

This poem is in line with the poem of the Harvest Festival, see the link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/899160_drie-oogstfeesten-three-harvest-festivals

Would you rather read the detailed explanation about the Harvest Festival and the Day of Atonement? You can read this via the following links.

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/the-harvest-festivals

The link below may only be in the Dutch language.

https://www.debeloofdeschepping.nl/bloggen/732965_yom-kippoer-of-grote-verzoendag

Revelation 8:1 “And when the Lamb had opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.