Drie Oogstfeesten

Via Leviticus heeft God drie oogstfeesten bepaalt,
In hoofdstuk 23 wordt het graan gemaald.
Het gaat om Gerst, Tarwe en een Druif erbij,
Het is symbolisch, want de mensen zijn van de partij.

De Gerstoogst was werkelijk het eerst,
Toen Jezus stierf was Hij het die heerst.
Hij opende toen voor de heiligen het dodenrijk,
Wat waren de profeten en de vaderen zeer rijk.

Het staat echt waar in Mattheüs opgetekend,
In hoofdstuk 27 heeft Mattheüs het ingetekend.
Dat heeft hij netjes gedaan in 52e vers.
Dat is de taart met die zeer mooie kers.

De Tarweoogst gaat om de gelovende mensen,
Deze mensen mogen we spoedig het beste wensen.
Allemaal gaan ze via het dodenrijk de hemel in,
Maar weet u, dat is niet erg, want het is enorm goed begin.

Velen miljarden mensen wachten al eeuwen met smart.
Nog twee miljard mensen erbij, dan zijn ze allemaal blij van hart.
Deze twee miljard mensen worden spoedig opgenomen,
Dit is de Grote Opname, waar velen van dromen.

Wel is het zo dat dromen zijn vaak bedrog,
De Opname is door te sterven, dat is anders toch?
Dit wordt dus ook wel de tweede oogst genoemd,
U gaat het zeker weten doen, het is Jezus die u roemt.

Korte tijd later worden er nog twee miljard gedood,
Ze roepen om God, want ze zijn in grote nood,
Ze worden bang van de zeer harde stem,
God roept via de natuurrampen met grote klem.

De derde oogst zijn de druiven die worden beproefd,
Dit staat vermeld in het 1 Korinthe boek,
Lees het in 3:11-15, daar staat het, doorheen het vuur,
Na 1000 jaar zijn velen dan toch weer puur.

Dan maakt God een nieuwe aarde,
Deze nieuwe aarde is voor onverlosten van waarde,
De liefde van de Allerhoogste is namelijk zo groot,
Dat Hij allen zal redden, want Hij kan niet tegen de dood.


1 Korinthe 3:11-15 'Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. '

Zacharia 13:7-9 Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischThree Harvest Festivals

Through Leviticus, God has decreed three harvest festivals,
In chapter 23 the grain is ground.
It is about Barley, Wheat and a Grape with it,
It's symbolic, because the people are there.

The barley harvest was really the first,
When Jesus died it was He who reigns.
He then opened the realm of the dead to the saints,
How rich were the prophets and the fathers.

It is indeed recorded in Matthew,
In chapter 27, Matthew has drawn it.
He did that neatly in verse 52.
That's the cake with that very pretty icing.

The wheat harvest is about the believing people,
We may wish these people the best soon.
They all go through the realm of the dead into heaven,
But you know, that's okay, because it's a really good start.

Many billions of people have been anxiously waiting for centuries.
Two billion more people, then they will all be happy at heart.
These two billion people will soon be absorbed,
This is the Great Rapture that many dream of.

It is true that dreams are often deception,
The Rapture is by dying, that's different isn't it?
This is also called the second harvest,
You're going to do it for sure, it's Jesus you praise.

Shortly afterwards two billion more are killed,
They cry out to God, for they are in great distress,
They are afraid of the very loud voice,
God calls with great urgency through natural disasters.

The third harvest is the grapes that are tried,
This is mentioned in 1 Corinthians book,
Read it in 3:11-15, there it is, through the fire,
After 1000 years, many are pure again.

Then God will make a new earth,
This new earth is of value to the unredeemed,
For the love of the Most High is so great,
That He will save all, for He cannot withstand death.


1 Corinthians 3:11-15 'For no one can lay any foundation other than what has been laid down. That foundation is Jesus Christ. If anyone builds on the foundation with gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, each one’s work will become obvious. For the day will disclose it, because it will be revealed by fire; the fire will test the quality of each one’s work. If anyone’s work that he has built survives, he will receive a reward. If anyone’s work is burned up, he will experience loss, but he himself will be saved — but only as through fire. '

Zechariah 13:7-9 Sword, awake against my shepherd, against the man who is my associate — this is the declaration of the LORD of Armies. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered; I will turn my hand against the little ones. In the whole land — this is the LORD’s declaration — two-thirds will be cut off and die, but a third will be left in it. I will put this third through the fire; I will refine them as silver is refined and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, ‘They are my people,’ and they will say, ‘The LORD is our God.’”


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.