Wereldbevolking

WERELDBEVOLKING

 

Het getal acht betekent een Nieuw Begin,
Vanaf dat moment gaat het mes er in.
Dat ene enkele getal betekent zoveel miljard.
De mensen hebben de Allerhoogste dan genoeg getart.

Zodra Zijn teller dit getal aantikt,
De mens wil niet luisteren, ze hebben het vertikt.
Een vierde deel, dat is miljarden met een twee,
Dit zijn allemaal min of meer gelovigen, die gaan eerst mee.

Het is toch vaker gezegd, Jezus komt in de wolken, 
In 2023 gebruikt Hij een sikkel als dolken.
Dan blijven er miljarden over met een zes,
Van dit getal gaat een derde deel onder het mes.

Als u kunt rekenen, reken dan met me mee,
Vier miljard blijft er over van de volkerenzee.
Voor deze vier miljard is geen plek in Zijn rijk,
Ze geloven namelijk de satan, dat is een andere wijk.

Deze vier miljard wordt weer opgenomen in de aarde,
God zegt het opnieuw, denk nog maar na over Mijn waarde.
Zo blijven er nul over van de acht miljard,
God heeft er enkelen bewaard, ze stonden 1260 dagen apart.

Met deze enkelen start God het duizend jarig rijk,
Nee, wees gerust, ik neem je niet in de zeik.
Het is dus werkelijk de waarheid wat hier wordt gezegd.
Allemaal beschreven, in de bijbel, die heeft het uitgelegd.


De genoemde 1260 dagen worden verkort, het zijn er véél minder, de verkorting van de tijd = 331 dagen. 

Mattheüs 24:22 & Marcus 13:20 & Mozes (Leviticus 23:39) heeft het geagendeerd en ik gemoderniseerd.

Een vierde deel vindt u terug in de volgende teksten.
Openbaring 6:7-8 & Numeri 23:10

Een derde deel vindt u terug in de volgende teksten
Openbaringen 9:13-18 & Zacharia 13:7-9

Enkelen worden bewaart: Openbaringen 12:6
Zie complete uitleg via de volgende linken:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/eindtijd-schema

 World population

The number eight signifies a New Beginning,
From that moment on, the knife goes in.
That one single number means so many billion.
The people have defied the Most High enough then.

As soon as His counter hits this number,
Man will not listen, they have refused.
A fourth part, which is billions with a two,
These are all more or less believers, they go first.

It's been said before, so remember,
This first admission will be in 2022 until September 21.
Then billions are left with a six,
One third of this number goes under the knife.

If you can count, count with me,
Four billion remains of the sea of ‚Äč‚Äčnations.
There is no place for these four billion in His realm,
They believe Satan, that is a different district.

These four billion are reabsorbed into the earth,
God says it again, think again about My worth.
That leaves zero of the eight billion,
God has kept some of them, so 1260 days were set apart.

With these few God starts the thousand years,
No, don't worry, I'm not kidding you.
So it is really the truth what is being said here.
All described, in the bible, he explained it.


The mentioned 1260 days are shortened, they are much less, the shortening of time = 331 days.

Matthew 24:22 & Mark 13:20 & Moses (Leviticus 23:39) put it on the agenda and I modernized it.

A fourth part can be found in the following texts.

Revelation 6:7-8 & Numbers 23:10

A third part can be found in the following texts

Revelation 9:13-18 & Zechariah 13:7-9

A few are preserved: Revelation 12:6

See complete explanation via the following links:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/end-time-schedule-english

 

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.