Schepping Aarde

SCHEPPING AARDE

Ooit, lang geleden was er de schepping van de aarde,
Wel eens aan gedacht, wat is daar nu van de waarde.
Het binnenste van deze bol is zwavel en vuur,
Het buitenste is gevormd van klei en steen tot een muur.

Mensen worden vergeleken met planten, stenen en dieren,
Henoch maakte zelfs een profetie over schapen en stieren.
Er staat geschreven: Het stof van Jacob is geteld,
Ook de kinderen van Abraham zitten in stenen bekneld.

Het aantal kinderen is als het zand der zee,
Dat zijn al de gevallen engelen, ze tellen toch nog mee.
Ze zijn met z’n allen gegooid in de vuurzee van de aarde,
Toch vindt de Allerhoogste ze nog steeds van grote waarde.

Hopelijk begrijpt u zo waar het plan God's in voorziet,
Incarnatie vormt de weg van steen, stof, plant, dier naar mens,
Iedere keer een andere vorm, zo bepaald God en een ander niet,
Kiest u uit uw vrije wil God als hoogste, dat voldoet aan Zijn wens.

Nu zijn we aan het einde van de eerste verlossingsperiode,
Vele valse leraren zeggen maar wat, het lijkt wel de mode.
Zeer veel religies vormen het rijk van deze aarde,
Jezus rijk is NIET hier en Zijn rijk heeft de juiste waarde.

Zijn rijk is niet te vinden in een gebouw van steen,
Daar vind je de foute leer en anders geen.
God zoeken doe je alleen maar met het hart,
Bidt in stilte, in je gedachten, dat is de goede start.

 

Lees via de link de uitgebreide uitleg:

https://www.debeloofdeschepping.nl/de-vrije-wil


Openbaring 20:10 'En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. ' 

Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen - miljarden jaren - niet kunnen overzien.

UITLEG: Het binnenste van de aarde is de Hel, vuur en zwavel.

Lucas 3:8 Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

Numeri 23:10 'Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van hem. ' 

Openbaring 6:8  En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren (RELSCHOPPERS) der aarde. 

UITLEG: Dit zijn maar DRIE van de vele voorbeelden van Incarnatie.

Let op: Reïncarnatie kan niet, want dat is een teruggang in de hardere materie, dat is liefdeloos en is dus niet passend bij de Liefde van God.

Galaten 3:6-9 'Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. '

UITLEG: Deze tekst zegt zeer duidelijk dat ALLEN die geloven kinderen van Abraham zijn, dus dat zijn niet de Israëlieten op deze planeet. Zie ook de volgende tekst.

Hosea 1:10 Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God.Seeking God

Once, long ago there was the creation of the earth,
Have you ever thought about what is the value of that?
The interior of this globe is brimstone and fire,
The outer is formed of clay and stone into a wall.

People are compared to plants, stones and animals,
Enoch even made a prophecy about sheep and bulls.
It is written: The dust of Jacob is numbered,
The children of Abraham are also trapped in stones.

The number of children is like the sand of the sea,
Those are all the fallen angels, they still count.
They are all thrown into the fire of the earth,
Yet the Most High still finds them of great value.

Hopefully this will help you understand what God's plan provides,
Incarnation forms the path from stone, dust, plant, animal to man,
Each time a different shape, so determined by God and another not,
Choose God out of your free will as supreme, which satisfies His wish.

Now we are at the end of the first redemption period,
Many false teachers just say what, it seems to be the fashion.
Very many religions form the realm of this earth,
Jesus' realm is NOT here and His realm has the right value.

His realm is not to be found in a building of stone,
There you will find the wrong doctrine and nothing else.
You only seek God with your heart,
Pray silently, in your mind, that's the right start.

 

Read the detailed explanation via the link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/free-will


Revelation 20:10 'The devil who deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. ' 

The Greek word “aionion,” usually translated “eternal,” does not necessarily mean “eternal.” It specifically refers to an "age" or an "eon", a specific period of time. However, it is a period that we as humans - billions of years - cannot oversee.

EXPLANATION: The interior of the earth is Hell, fire and brimstone.

Luke 3:8 'Therefore produce fruit consistent with repentance. And don’t start saying to yourselves, ‘We have Abraham as our father,’ for I tell you that God is able to raise up children for Abraham from these stones. ' 

Numbers 23:10  'Who has counted the dust of Jacob or numbered even one-fourth of Israel? Let me die the death of the upright; let the end of my life be like theirs. ' 

Revelation 6:8  And I looked, and behold a pale horse, and he that sat on it, his name was Death, and Hades followed after him. And power was given them over the fourth part of the earth to kill with the sword, with the famine, with the black death, and with the beasts (RIOTERS) of the earth.

EXPLANATION: These are just two of the many examples of Incarnation.

Note: Reincarnation is not possible, because that is a decline in the harder matter, that is loveless and is therefore not appropriate for the Love of God.

Galatians 3:6-9 'just like Abraham who believed God, and it was credited to him for righteousness ? You know, then, that those who have faith, these are Abraham’s sons. Now the Scripture saw in advance that God would justify the Gentiles by faith and proclaimed the gospel ahead of time to Abraham, saying, All the nations will be blessed through you. Consequently, those who have faith are blessed with Abraham, who had faith. ' 

EXPLANATION: This text says very clearly that ALL who believe are children of Abraham, so they are not the Israelites on this planet. See also the following text.

Hosea 1:10  'Yet the number of the Israelites will be like the sand of the sea, which cannot be measured or counted. And in the place where they were told: You are not my people, they will be called: Sons of the living God. '


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.