Toekomst wordt heden

TOEKOMST WORDT HEDEN

Velen kunnen van de toekomst dromen,
Meestal zijn de toekomst dromen bedrog.
Dan moet je daar nog een poosje van bekomen,
Vaak is het heden anders dan we droomden, toch?

Zo is het ook met wat de vele predikanten zeggen,
Deze categorie weet het juiste ei ook niet te leggen.
Wat in de bijbel staat, wordt door hen verdraait,
Wat de één zegt, wordt weer anders gepapegaaid.

Er is één die de echte waarheid werkelijk weet,
Hij verteld het je – werkelijk waar - in een poep en scheet.
Het probleem is echter, de mensen geloven Hem niet,
Dat komt omdat Zijn tegenstander het anders ziet.

Hij stuurt toch al Zijn profeten vroeg en laat,
Want de schriftgeleerden zijn werkelijk niks waard.
God stuurt niet voor niets telkens weer de profeten,
Dus Zijn profeten zullen het werkelijk beter weten.

Ook een apostel of een profeet maakt een fout,
Dan worden ze door de mensen keer op keer afgesnauwd.
Mattheüs zei foutief: Jezus 72 uur in een wallevis,
Terwijl de derde dag de echte opstanding is.

Dus als een discipel zegt: toekomst wordt snel heden,
Ik vraag u, heeft u die Ene Grote al beleden?
Zo niet, doe dat alstublieft toch heel erg snel,
Want zeker te weten, dat bekomt u zeer wel.

De toekomst is zeker anders dan verwacht,
Het aardse velletje vergaat tot stof, dus anders dan gedacht.
2 miljard min of meer gelovigen zullen spoedig sterven.
Zo beslist de Allerhoogste om de eeuwigheid te verwerven.


Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam HET VIERDE ZEGEL  geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, ZIJN NAAM WAS DE DOOD, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het VIERDE DEEL VAN DE AARDE om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

Vertaald naar deze tijd.

En hun werd macht gegeven om 2.000.000.000 mensen te doden door WO-III, door de Honger, nieuwe dodelijke variant van Covid19 en door de Relschoppers van de aarde.Future becomes present

Many can dream of the future,
Usually the future dreams are deception.
Then you have to get it for a while,
Often the present is different from what we dreamed, isn't it?

So it is with what many preachers say,
This category also does not know how to lay the right egg.
What is in the bible is twisted by them,
What one says is parroted differently.

There is one who really knows the real truth,
He tells you – really – in a shit and fart.
The problem is, the people don't believe Him,
That's because His adversary sees it differently.

He sends all His prophets early and late,
For the scribes are really worthless.
It is not for nothing that God sends the prophets again and again,
So His prophets will really know better.

Even an apostle or a prophet makes a mistake,
Then they are snubbed by the people again and again.
Matthew erroneously said: Jesus 72 hours in a whale,
While the third day is the real resurrection.

So when a disciple says, future becomes present quickly,
I ask you, have you confessed that Great One yet?
If not, please do so very quickly,
Because knowing for sure, you will get that very well.

The future is certainly different than expected,
The earthly skin turns to dust, so different than expected.
2 billion more or less believers will die soon.
Thus the Most High decides to gain eternity.


Revelation 6:7-8 “And when the Lamb had opened THE FOURTH SEAL, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see! And I looked, and behold, a gray horse and he that sat on it, HIS NAME WAS DEATH, and the realm of death followed him. And power was given them over THE FOURTH PART OF THE EARTH, to kill with the sword, with famine, with death, and with the beasts of the earth. 

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological

Translated to this time.

And they were given power to kill 2,000,000,000 people by WWIII, by the Hunger, new deadly variant of Covid19 and by the Rioters of the Earth.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.