Ik zeg niet wat de mensen – of jij – willen horen, ik zeg wat God verteld.

Dus simpel de waarheid.

RIJKDOM

U zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden,

Dat betekent waarschijnlijk gevulde borden.
Maar u bent arm, blind en naakt,
Er wordt ook gezegd: Bidt en waakt.

Alleen hij die Gods aanwezigheid zoekt,
Die mag ingaan, voor hem is een plaats geboekt.
Werkelijk, u gelooft het misschien niet,
Het is de eindtijd, dat is de ellende die u ziet.

Corona is officieel op 16 december geregistreerd.
Dat is in het jaar 2019 echt geparkeerd.
Het is zomaar ontstaan ​​zonder mensenhand,
Via een link heeft dit gestaan ​​in de krant.

Via Daniel 8 tellen we er 2300 dagen bij,
Daarna starten de 1000 jaren, dat maakt blij.
Als u kunt rekenen, dan heeft u het niet mis,
3 april 2026, deze datum omdat het de waarheid is.

Voordat deze datum wordt gehaald,
Heeft de Allerhoogste nog veel andere dingen bepaald.
De Grote Opname is ruim voordien,
Bereidt u erop voor, dan zult u het echt zien.

Het hele verhaal leest u misschien wel snel,
Gefundeerd op de bijbel, zo staat er wel.
De Opname is door het sterven, dat is een feit,
Onderzoek het, dan raakt u deze boodschap niet kwijt.


Link registratie Covid19.
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_december

Openbaring 3:17

'Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.

Daniël 8:14,25

'En hij zeide tot mij: 2300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch ZONDER MENSENHANDEN zal hij vernietigd worden. '


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


 

I'm not saying what people – or you – want to hear, I'll say what God says.

So simple the truth.

WEALTH

You say: I have become rich and rich,
That probably means filled plates.
But you are poor, blind and naked,
It is also said: Pray and watch.

Only he who seeks God's presence,
He may enter, a place has been booked for him.
Truly, you may not believe it,
It's the end time, that's the misery you see.

Corona was officially registered on December 16.
That was really parked in the year 2019.
It just came into existence without human hands,
This was published in the newspaper via a link.

Through Daniel 8 we add 2300 days,
Then the 1000 years start, that makes me happy.
If you can count, then you're not wrong,
April 3, 2026, this date because it is the truth.

Before this date is met,
Has the Most High decreed many other things.
The Great Rapture is well before that,
Prepare for it and you will really see it.

You might read the whole story soon,
Based on the bible, it says.
The Rapture is through death, that's a fact,
Investigate it and you won't lose this message.


Link registration Covid19.
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December

Revelation 3:17  'For you say, ‘I’m rich; I have become wealthy and need nothing,’ and you don’t realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. '

Daniel 8:14,25

'He said to me, “FOR 2,300 EVENENINGS AND MORNINGS; then the sanctuary will be restored.” He will cause deceit to prosper through his cunning and by his influence, and in his own mind he will exalt himself. He will destroy many in a time of peace; he will even stand against the Prince of princes. Yet he will be broken — NOT BY HUMAN HANDS. '


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.