De opname is zeer snel

DE OPNAME IS ZEER SNEL

Heel erg spoedig is kommer, kwel en wee,
iets nutteloos wordt gespoeld naar de zee.
De Allerhoogste doet nooit iets zonder reden
Het gaat altijd om de toekomst en het heden.
Iets dat nutteloos is bestaat bij Hem echt niet,
dat komt omdat Hij zeer ver in de toekomst ziet.

Een blik in de toekomst is mij vergunt,
De wereldse bevolking wordt zeer spoedig uitgedund.
Velen geloven nu in een blind en doof beeld gelijk een pop,
Na een korte tijd van rust en vrede is Zijn geduld op
Dan gaan er 2 miljard mensen heen met de juiste gebeden.
Dit zijn de mensen die Jezus min of meer hebben beleden.

Daarna zijn er nog zes miljard mensen in leven,
Voor velen van hen is het geloof verdreven.
God betoont zich dan weerom in natuurgeweld
Dat is Zijn stem die zeer boos aanzwelt.
Een aardbeving en een enorme vulkaan,
Moeten de mens bewijzen geven van Zijn bestaan.


Dit gebeurt vóór 21 september 2022
8.000.000.000 - een vierde deel = 6.000.000.000
Een vierde deel: Allemaal min van meer gelovige mensen.

Openbaringen 6:8 & Numeri 23:10

Dit gebeurt na 5 oktober 2022
6.000.000.000 - een derde deel = 4.000.000.000
Een derde deel: Allemaal ongelovigen en afgodsaanbidders.
Deze komen door het natuurgeweld nog tot geloof en ze zullen de afgoden afzweren, maar zullen 1000 jaar door het vuur beproefd worden.

Openbaringen 9:13-18 & Zacharia 13:7-9 '

Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischThe rapture is very soon

Hommer, Kommer, Kwel and Wee,
Something useless is flushed to the sea.
The Most High never does anything without reason
It's always about the future and the present.
Something that is useless doesn't exist with him,
That's because he sees very far in the future.

I have been given a glimpse into the future
The worldly population is greatly dried out very quickly.
Many now believe in a blind and deaf image like a doll,
After a short time of rest and peace are his patience
Then 2 billion people go with the right bes.
These are the people who have professed Jesus more or less.

Then there are six billion people in life,
Faith has been driven out for many of them.
God then rejects itself in nature violence
That's his voice that swells very angry.
An earthquake and a huge volcano,
Man must prove evidence of his existence


This will happen before September 21, 2022
8,000,000,000 - one fourth part = 6,000,000,000
A fourth part: All more or less religious people.

Revelation 6:8 & Numbers 23:10

This will happen after October 5, 2022
6,000,000,000 - one third = 4,000,000,000
A third part: All unbelievers and idolaters.
These will come to faith by the power of nature, and they will renounce idols, but will be tested by fire for a thousand years.

Revelation 9:13-18 &  Zechariah 13:7-9

This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.