GOD ZOEKEN 

God zoeken, de mensen weten niet hoe dat moet.
Zoals iedereen het doet, dat is juist niet goed
Handen vouwen en de ogen dicht heeft geen enkele nut,
Een “gebed” op deze wijze vindt de Allerhoogste totaal prut.

Bidden in een kerk is geheel waardeloos,
Dat is niet alleen hopeloos, Hij wordt zelfs boos.
Een stenen tempel is zeker niet Zijn woon,
De aarde is de voetenbank, de hemel Zijn troon.

God weet al wat jij zeggen wil, dat weet Hij vooruit
Hij weet alles, van oost tot west, van noord tot zuid.
Zijn Kerk is alleen maar in jouw hart te vinden,
Dat is de enige plek waar jij je aan Hem vast kunt binden.

Heb jij jouw gebed via jouw hersenen verzonden,
Dan heb je je aan Hem voor eeuwig gebonden.
Dat gebed, dat vertrouwen is voor eeuwig en altijd,
Dit is de manier om Hem te zoeken, vertel het wijd en zijd.


Gedicht is gebaseerd op Mattheüs 6:6-7 en Handelingen 17:24 

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat uitgevoerd is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. www.debeloofdeschepping.nlSeeking God

Seeking God, people don't know how to do that.
Like everyone else does, that's not good
Folding hands and closing eyes is useless,
A "prayer" in this way finds the Most High totally rubbish.

Praying in a church is completely worthless,
Not only is that hopeless, He even gets angry.
A stone temple is certainly not His dwelling,
The earth is the footstool, heaven His throne.

God already knows what you want to say, He knows that ahead
He knows everything, from east to west, from north to south.
His Church can only be found in your heart,
That is the only place where you can tie yourself to Him.

Have you sent your prayer through your brain,
Then you have bound yourself to Him forever..
That prayer, that trust is forever and ever,
This is the way to seek Him, tell it far and wide.


This poem is based on Matthew 6:6-7 and on Acts 17:24

Dutch translation: The God who has made the world and everything exported, this, which is a Lord of heaven and from the earth, does not live in temples that have been made with hands.  https://www.debeloofdeschepping.nl/english-menu


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.