Toekomst

Ik ken een boek dat al lang geleden is geschreven en dit boek heeft vier hoofdstukken. We zijn nu bezig met het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk. Aan het vierde hoofdstuk komt geen einde en dat is zo mooi, want het kan nooit beter en mooier worden. Ik geef u de tijdspanne door wanneer deze hoofdstukken zijn begonnen en wanneer het eindigt.

 • Hoofdstuk 1
  • Jaar O: Adam en Eva aten van een (verkeerde) vrucht
 • Hoofdstuk 2
  • Jaar 1656: Noach ging een jaar lang varen en de wereld bevolking groeide van 8 personen naar 8 miljard personen.
  • Jaar 5880: (1986 Gregoriaanse tijd), we zijn nu al een stuk verder en dit hoofdstuk sluit op 3 april 2026.
 • Hoofdstuk 3
  • Jaar 5920: 3 april 2026 start het nieuwe hoofdstuk en dat duurt maar 1000 jaar, de Koning is Jezus.
 •  Hoofdstuk 4
  • Het Lichtrijk, dit begint op 3 april 3026 (volgens de huidige Gregoriaanse kalender) en het heeft geen einde. 

Mij is alleen maar verteld hoe het ongeveer gaat de komende jaren met een paar agendapunten die ik zal benoemen in redelijk korte bewoordingen. Zoals het bij iedere plannenmaker is, zo heeft de Allerhoogste ook ruimte ingebouwd om Zijn plannen aan te passen. Het enige wat ik weet is de ORIGINELE PLANNING.

Ook voor de aanpassing van Zijn planning waarschuwt Hij van te voren, Mattheüs 24:22  & Marcus 13:20 :

 Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort ter wille van hen die bij God horen.

Inspiratiebron: De Allerhoogste

Als dit niet van de Allerhoogste afkomstig is, dan zou het niet kloppen, maar dit is exact, dit past zo precies in elkaar, dat kan niet anders dan door Hem geïnspireerd te zijn. Waarom deze informatie? God heeft in Zijn wijsheid en liefde lang geleden het begin en het einde vastgelegd. Uitsluitend door geloof is het mogelijk om voor eeuwig in het Lichtrijk te worden opgenomen. U ziet alles om u heen gebeuren, de rampen, de honger, covid19 en het toenemende geweld. Allemaal met de bedoeling u te informeren over het moment van de waarheid. Zijn liefde wordt gedragen door de waarheid en velen zullen zeggen, Is dit liefde? Ja, dit is liefde, want het natuurlijke leven is kort en Hij wil u bewaren voor de eeuwigheid. 

Vóór de schepping

God leefde allang voor de schepping. Zijn leefritme was niet gebaseerd op het dagritme wat wij kennen. Ons dagritme is gebaseerd op de zon, de omwenteling van de maan en alles wat daarmee te maken heeft. Dus als God zegt dat de aarde is geschapen in zeven dagen, dan bedoelt Hij daarmee dagen van een ander ritme dan de dagen en jaren die wij kennen. God zal Zijn tijdschema ongetwijfeld vasthouden en dat is ook aantoonbaar. In Leviticus geeft God jubelperioden, dat zijn perioden van 49 jaar en Hij zegt erbij dat het voor alle generaties - tijdsvakken - geldig is

In het begin van hoofdstuk Eén

Genesis 6:1‭-‬3 Het aantal mensen op aarde groeide gestadig. In die tijd lieten zonen van God (zondige engelen) hun oog vallen op dochters van mensen. Onder de indruk van hun schoonheid, namen zij hen tot vrouw. Toen zei de Here: ‘Ik kan mijn Geest niet voor altijd in de mens laten wonen, nu hij zich zo heeft misdragen. Hij zal voortaan niet ouder worden dan honderdtwintig jaar.’ Gevolg: Kinderen van de engelen zijn halfgoden, o.a. de Nephilim. Naar het lichaam gestorven, maar hun geest zwerft over de aarde en beïnvloeden de mens in hun doen en laten tot op de dag van vandaag. Lees de eerste vier hoofdstukken uit het Boek van Henoch, zie de downloads.

120 jubelperioden x 49 jaar = 5880 jaar. Dit is het equivalent van het jaar 1986. Zie de bijbelse chronologie. Door de communicatie tussen God en Mozes (Numeri 14:32-35) moeten we er veertig jaar bij op tellen, het eindresultaat is 2026

Extra uitleg over 2 Petrus 3:8  Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Wij - mensen - zijn zeer beperkt in ons denken. In de basis is een dag bij God een jubelperiode - dus 49 jaar. Eén Goddelijk jaar is dus 49 x 1000 = 49.000 jaar. Door vertalingen is de oorspronkelijke tekst zo hier en daar wat veranderd, dat maakt het nog lastiger om het te begrijpen.

Het begin van het einde van hoofdstuk 2

Het begon al veel eerder, maar voor nu begin ik 22 maart 2020. Mijn dochter werkt als manager bij de zorggroep in Venlo. Door haar werk wist ze dat de begindatum (officiële registratiedatum) van Covid19 16 december 2019 is. Mijn dochter komt even bij ons op bezoek op 23 maart 2020 en de tekst uit Daniel 8:14 speelde nog steeds in mijn hoofd. Na 2300 dagen wordt de schepping hersteld, staat daar. Ik tik deze datum in op de computer en telde er 2300 dagen bij op. Resultaat: 3 april 2026. Toen de vraag wat is dat voor een dag. Goede Vrijdag. Corona's begindatum is geregistreerd op 16 december 2019, bron mevr. Marion Koopmans. Daniël 8:14 na 2300 dagen wordt de schepping hersteld. Uitkomst op Goede Vrijdag 3 april 2026. Dit is de start van het 1000-jarig rijk en dus de wederkomst van Jezus.

Een extra bewijs van de start van Covid 19 ziet u via de volgende link : Timeline of the COVID-19 pandemic in 2019 - Wikipedia

16 December: As of February 2020, the first documented COVID-19 hospital admissions worldwide were dated to 16 December 2019 in Wuhan.

De tijd is zeer nabij.

Op 10 januari 2022 zijn de wederzijdse standpunten tussen Rusland en Amerika onomkeerbaar verwoord. Ik heb gezegd dat dit het begin is van WO-III. Ik heb niet gezegd dat de eerste bom valt op 10 januari 2022. Toch wil ik de minste zijn en staat hier mijn excuusbrief. Een bokswedstrijd begint niet eerst met een klap, maar deze begint op het moment dat de Scheidsrechter het aangeeft. Dan dansen de boksers even om elkaar heen en pas daarna wordt de eerste klap uitgedeeld. Verschil met een bokspartij is dat hier de tribune het slachtoffer zal zijn, want de boksers hebben heftig vuurwerk bij zich. Het was geen gesprek tussen de wereldleiders, maar tussen de onderministers.

Met / Op de Allerhoogste kun je rekenen

God is een God die zo betrouwbaar is, dat je letterlijk alles kunt BEREKENEN met Zijn ankerpunten en Zijn getallen. Hij gebruikt altijd dezelfde ankerpunten en ook de getallen hebben altijd dezelfde waarde. Dat maakt dat God voorspelbaar is. Je kunt het plan dat Hij heeft gemaakt doorgronden. De voorwaarde is dat je Hem altijd erkend als de Schepper. Pas als jij bereid bent om Hem uit vrije wil voor altijd als jouw Heer en Meester te erkennen, pas dan ga je Zijn grootheid echt leren kennen. Dit betekent dat een BLIND geloof nooit het gewenste resultaat kan opleveren, maar uitsluitend het onderzoek creëert het levende geloof.

Jesaja 57:1-2 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.

Openbaring 6:8 'En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel (25% = 2 miljard doden) van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de "wilde dieren" (relschoppers) van de aarde. '  2 miljard doden, een relatief klein gedeelte zijn bijna alle rechtvaardigen, Dit gebeurt vóór 21 september 2022!

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. ' 3 april 2026 - 1290 dagen = 21 september 2022

Toelichting

21 september 2022 is 1290 dagen voor 3 april 2026 en 4/5 oktober 2022 is het Yom Kippoer ( Grote Verzoendag). Lees de uitleg over Leviticus 23 op mijn site over de 3 oogstfeesten en het dodenrijk. Het tweede oogstfeest (de tarweoogst) is het moment dat alle overledenen - maar diep gelovigen - zielen worden opgenomen in het hemelrijk. De derde wereldoorlog heeft als doel om alle werkelijk gelovige zielen te laten plaatsnemen in het dodenrijk, zo kunnen ze dan worden opgenomen vanuit het dodenrijk naar het hemelrijk. Dit sterven in deze periode betekend niet automatisch dat deze persoon ook gelovig is. Er zullen vele mensen verlost worden van het aardse lichaam in de komende oorlog. In Openbaringen 6 wordt gesproken over een vierde deel, dus 25% van 8 miljard = 2 miljard mensen.

Het klopt dat er veel valse christussen zijn, en ik ben Jezus niet, maar wel Zijn knecht. Een controle vraag om een valse christus te herkennen is simpel en heeft te maken met de belofte aan Abraham. De vraag: Kunt u de vier generaties benoemen waarover God sprak aangaande die grote belofte:

Antwoord: 1. JACOB 2. LEVI 3. JOCHEBED 4. MOZES. Er is nog een vervolgvraag, daar geef ik je geen antwoord op: Hoe lang is het volk Israël daadwerkelijk in Egypte geweest?  Ook kan ik de vier generaties tekstueel bewijzen, inclusief de leeftijd van de verwekker van de volgende generatie. 

Ook verwijs ik je naar de manier waarop alles is opgebouwd, het is een volledig aaneengesloten geheel. Het kan dus geen verzinsel van mij zijn, daarvoor is het onderlinge verband tussen de genoemde datums te logisch, de genoemde perioden sluiten zo precies op elkaar aan, genoemd in de geschriften en deze genoemde perioden zijn door God zelf bewaard gebleven en zijn dus zelfs te vinden in de bijbel om alle aarzeling weg te kunnen nemen. Ondanks alle aantoonbare manipulatie van de bijbel, heeft geen manipulator dit KUNNEN wijzigen.

Ik verzin niets, alles is gebaseerd op Zijn woord, dat is niet alleen de incomplete en gemanipuleerde bijbel. Desondanks is en blijft dit samengestelde werk een belangrijk geschrift. Ik geef je nog een nadenkertje. God liegt nooit, Zijn werk zal dus altijd getuigen van de waarheid. Er kan pas van waarheid gesproken worden als iets compleet is, dan is er een logisch verband waar geen speld is tussen te krijgen.

4200 verschillende religies. Er zijn dus minimaal 4199 religies die de waarheid omzeilen. Waarom denk je dat ik religie loos ben?

De oogstfeesten, de opname vanuit het dodenrijk.

Een onderbelicht (onbekend) feit zijn de drie oogstfeesten in Leviticus 23, de Gerstoogst, de Tarweoogst en de Druivenoogst. De Gerstoogst was de eerste opname van zielen vanuit het dodenrijk in het hemelrijk (Mattheüs 27:52). De tweede oogst (de Tarweoogst) vinden we terug in Openbaringen 7, dit is de schare in het wit gekleed. Deze schare wordt op 4/5 oktober 2022 opgenomen in het hemelrijk vanuit het dodenrijk. Dat is precies op Grote Verzoendag. De derde oogst (de Druivenoogst) vinden we terug in 1 Korinthe 3:10-17 en zal plaats vinden op 3 april 3026 (volgens de Gregoriaanse rekenmethode). Voor uitgebreide uitleg zie de pagina's Dodenrijk en de Oogstfeesten.

Het dodenrijk wordt uitgelegd in het Boek van Henoch, hoofdstuk 8

Ik zal het nog een keer uitleggen via Openbaringen 6:8 en verder.

En toen het Lam (Jezus) het vierde zegel (16-12-2019 start Covid19) geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood (Pest - Covid19) en door de wilde dieren van de aarde.

UITLEG: het menselijk geweld neemt hand over hand toe, hongerdood wordt meer en meer, Covid is ontstaan zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen (2x vermeld in Daniël). In de komende tijd tot 21 september 2022 zal dit een vierde deel (25% = twee miljard doden) van de wereldbevolking het leven kosten.

21 september 2022,  1290 dagen voor Goede Vrijdag 3 april 2026

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig (1290) dagen. '

En toen het Lam het vijfde zegel - 4/5 oktober Grote Verzoendag - geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God (martelaren in de voorgaande eeuwen), en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

Kort na 21 september 2022

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving (eerst sterft er een belangrijke president, kort daarna - ruim voor 21 oktober 2022 - is er deze aardbeving met miljoenen doden), en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

Het aardoppervlak zal door deze aardbeving veranderen en het zal overal ter wereld merkbaar en voelbaar zijn. Ook nu is er nog de mogelijkheid door Zijn liefde om Hem te geloven, juist door deze harde bewijzen, bewijst Hij alles ver van te voren te weten. 

21 Oktober 2022, aan het begin van de tijd van verdrukking

21 oktober 2022 gebeuren er aparte gebeurtenissen. 1. Openbaringen 12: 6 een kleine groep wordt door God zelf weggenomen, dit zijn de stamhouders voor het 1000-jarig rijk. 2. De twee getuigen (Henoch en Elia) komen conform Openbaringen 11. Gevolgd door de 1260 dagen / 42 maanden / 3½ jaar die meerdere keren worden genoemd in Daniël en de Openbaringen.

21 oktober 2022 Evangelie van Thomas 16. Jezus zei: De mensen mogen denken dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen en ze weten niet dat ik ben gekomen om verdeeldheid op aarde te werpen: vuur, zwaard, oorlog. Want er zullen er vijf in een huis zijn: drie zullen tegen twee zijn en twee tegen drie: de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader. En ze zullen staan als eenlingen. // Dit is de start van de religieuze oorlog, ouders en kinderen zullen tegen elkaar opstaan en elkaar letterlijk vermoorden. De lijken zullen dusdanig veel zijn, dat ze letterlijk op straat zullen blijven liggen (Jesaja 5:25 & Jeremia 14:16).

De eerste opstanding Na de tijd van Verdrukking

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiel), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 


Wees opmerkzaam, zie, constateer en concludeer.

Kijk om je heen, zie hoe de wereldspanningen oplopen, honger en corona worden al veel erger. Zie hoe het opgetekend staat, dit is geen fabeltje, dit is werkelijkheid. Lees ook de profetieën van Ezra 4: 15 & 16 Het zijn inderdaad apocriefe boeken, volgens de theologen. Aan u de vraag: Gelooft u God of gelooft u de wetenschappers (theologen)?

Mijn advies: Geloof en aanbidt Hem. Hij is de Almachtige. Aanbidden doe je niet met velen, maar dat doe je in je eentje, in stilte, in gedachten.

Een gebed is altijd een 1 op 1 situatie en dat is niet met veel woorden, maar wel vaak.

Paulus zegt: 1 Thessalonicenzen 5:17: "Bid onophoudelijk." Combineer dit met Mattheus 6:5-10

Vraag Hem, Roep Hem, maar doe het stil, zodanig dat niemand het hoort of ziet.


Er zijn enkele pagina’s in de Engelse taal vertaald. Deze pagina’s vertellen alles. Dus alles vanaf het allereerste begin tot het moment dat alles is hersteld. U wordt gevraagd om het te onderzoeken op waarheid en het dus niet als een religieus dogma te accepteren. Het onderzoek verlevendigd uw geloof. Deze pagina’s zijn:

Deze pagina’s zijn als PDF te downloaden zowel in de Engelse als de Nederlandse taal.