Voordat u dit leest, raadt ik u aan om eerst de pagina te lezen over het Dodenrijk

De Oogstfeesten

In Leviticus 23 geeft God de opdracht om ieder jaar de oogstfeesten te vieren. We hebben het over de vroege oogst (de Gerstoogst), over de tweede oogst (de Tarweoogst) en over de late oogst (de Druivenoogst). Dit is één van de allerbelangrijkste symbolieken die er in de Bijbel vermeld staan en toch wordt het door niemand onderkent. De Joden hebben deze feesten altijd gevierd en toch snappen ze het niet. Ze weten niet wat ze vieren, net zomin als de huidige Theologen en religieuze leiders snappen ze wat ermee wordt bedoeld.

De Oogstfeesten
PDF – 334,4 KB 146 downloads

De vroege oogst is met Pascha, is dus het huidige Pasen. De tweede oogst is 50 dagen later en het getal 50 betekend symbolisch: “GENADE” en valt gelijk met het Pinksterfeest. De derde oogst (de Druivenoogst) is een oogst die onder druk wordt verkregen. In de bijbel wordt gesproken over de druivenoogst en dat er ook afval bij zal zijn. Het afval wordt verbrand en daar blijft niets van over. Deze oogsten zijn ook symbolisch en daarvan zult u de uitleg hierna zien.

Afhankelijk van de vertaling van de bijbel worden de oogsten ook anders genoemd. De eerste oogst wordt ook de GERSTOOGST genoemd. Gerst is dus een graansoort die winterhard is, boordevol mineralen, vitaminen en vezels zit. In Exodus 9: 31 worden de oogsten ook beschreven als de vroege en latere oogst, maar ook omschreven als de Gerst – en de Tarweoogst. De druivenoogst is van een hele andere categorie. Druiven worden geperst en het afval wordt verbrand. Ook dit is symbolisch voor de toekomst en wordt zeer duidelijk beschreven in de "Apocriefe Boeken" de Openbaringen van Paulus en in de Openbaringen van Petrus.

Velen die geloven in de Bijbel zijn van mening dat als een mens sterft, deze direct wordt veroordeeld tot de Hel of de Hemel. Dit staat nergens in de bijbel vermeld en het zou ook niet eerlijk zijn. Jezus zegt heel duidelijk dat Hij de enige weg is tot God. God is liefde en dus bewijst Hij dat ook. Alle mensen die nog niet gehoord hebben over Jezus krijgen het te horen dat Jezus voor allemaal is gestorven. Alle andere teksten zijn dus verdwenen tijdens het samenstellen van de bijbel door de Katholieke Bisschoppen aan het eind van de vierde eeuw. Het frappante is dat ze in de Openbaringen het stuk hebben laten staan wat opgetekend staat in Openbaringen 22:18 over het afdoen en het toedoen aan de bijbel, dat dit heel zwaar gestraft zal worden, juist deze personen hebben zeer veel weggelaten.

Toen dat werd geschreven bestond de Bijbel nog niet eens, dus hoe kan dat bedoeld zijn voor de hele Bijbel?

De Gerstoogst

De Gerstoogst kan dus ook de vroege of de eerste oogst genoemd worden. In de bijbel wordt hier weinig over gezegd, maar in Mattheüs 27:51-53 wordt iets bijzonders vermeld over op het moment dat Jezus de kruisdood onderging: 'Op hetzelfde moment scheurde het zware gordijn voor de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde sidderde en de rotsen scheurden. Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien. '

Als mensen weer levend worden, dus opstaan uit de dood, dan zullen ze niet nog een keer sterven. Deze mensen - geen spoken - stonden op uit de graven en ze gingen naar Jeruzalem (weer een symboliek!).

In het Evangelie van Nicodemus staat: De intocht van de Koning (Jezus Christus)

Terwijl Satan en Hades (het dodenrijk) zo met elkaar spraken, klonk er een stem als het geluid van de donder: 'Heft op uw poorten, gij heersers en verhoogt u, o eeuwige deuren dat de Koning der ere zal binnentreden.' Toen Hades dit hoorde zei hij tegen Satan: "Ga naar buiten, als je kunt, en houd hem tegen.' Satan ging naar buiten. Daarop zei Hades tegen zijn demonen: 'Houdt de bronzen poorten en de ijzeren sluitbalken goed en stevig beveiligd, zet mijn grendels vast en gaat rechtop staan om alles te inspecteren. Want als hij hier binnenkomt zal er onheil over ons komen,'

In het tweede gedeelte van het Evangelie van Nicodemus wordt beschreven wat er allemaal gebeurt in het dodenrijk. De communicatie tussen het dodenrijk en de satan, de communicatie tussen de profeten en de aartsvaderen en andere heiligen. De bespotting van de Heiligen aan het adres van de satan. De manier waarop Jezus op het moment van Zijn sterven met Zijn licht deze donkere ruimte verlicht en hoe de heiligen dit ervaren.

In Mattheüs wordt heel duidelijk gezegd dat deze heiligen naar Jeruzalem gaan, Jeruzalem staat ook symbool voor het rijk van God, de stad van God. Samengevat: De eerste handeling die Jezus verrichtte is het openen van het dodenrijk waardoor alle heiligen de stad van God mochten binnengaan.

De heiligen zijn dus alle mensen die met een rotsvaste overtuiging hebben uitgezien naar de komst van Jezus Christus, die met een heilig verlangen naar dit moment hebben verlangd. Jezus is de verlosser, alleen door Zijn offer kon de dood worden overwonnen. Pas op dit moment is het dodenrijk ontsloten en is het dus de eerste oogst waarvoor de Gerstoogst synoniem staat. Gerst is een winterhard graan en kan dus alle invloeden van buitenaf weerstaan. Ziet u de symboliek van het Gerstgraan voor de Heiligen?

Samenvatting: Mattheüs 27:52 is het voorwoord voor het Evangelie van Nicodemus. De zoons van Simeon, de man die Jezus - als baby - in de tempel in zijn armen nam, hebben dit verhaal opgeschreven na hun opstanding en hebben het overhandigd aan Nicodemus.

Deel 1 van de grot: Deze zielen hebben hun plaats ingenomen in het eerste deel van deze grot en hier is een gedeelte met een bron, dit gedeelte is bestemd voor de Heiligen, de Profeten en de Aartsvaderen. Ook allen die hierna in Jezus Christus geloven worden opgevangen in dit gedeelte waar de bron is. De volgende oogst is de tweede oogst, de Tarweoogst.

De Tarweoogst

Dit oogstfeest – de Tarweoogst - wordt 50 dagen later gevierd. Het getal 50 betekend GENADE. Dus in genade, door het geloof in Jezus Christus, mogen deze zielen op een van tevoren door God bepaald moment intreden in het hemelrijk. Deze zielen worden genoemd in Openbaringen 7: 9-10   'Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid: ‘Onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het Lam!’

In Daniël 12 wordt geprofeteerd over de eindtijd. Er wordt – afhankelijk van de vertaling gesproken over een tijd, twee tijden en een halve tijd, ook over 3½ jaar en deze getallen worden ook in de Openbaringen gebruikt tezamen met het getal 1260. Ook het getal van 42 maanden komt voor. 42 maanden van 30 dagen = 1260 dagen. Deze 1260 dagen is de tijd van verdrukking, het moment dat Henoch en Elia afdalen naar de aarde, dit zijn de twee getuigen die in Openbaringen 11 worden genoemd. Dit is ook het moment dat de zonnevrouw wordt weggevoerd en deze zielen worden bewaard voor het 1000-jarig rijk. Hoe? Dat weet ik niet, maar zo staat het er, dus is het waar. De 'zonnevrouw' zijn de stamouders vor de volgende generatie mensen, net als zonen en schoondochters van Noach.

 In Daniël 12:11 wordt gesproken over 1290 dagen. De eindtijd is begonnen op 16 december 2019. Daniël (8:14) zegt dat na 2300 dagen de schepping hersteld zal worden. De eindtijd is een ander begrip dan de tijd van verdrukking. Het herstel van de schepping zal plaats vinden op 3 april 2026 en de tijd van verdrukking start dus 1260 dagen eerder op 21 oktober 2022. Op 21 september 2022, dat is 1290 dagen vóór Goede Vrijdag 3 april 2026, zal de Grote Verzoendag plaatsvinden. Deze Grote Verzoendag – staat ook letterlijk op de kalender – is de Tarweoogst!

Deel 1 van de grot: Deze zielen hebben hun plaats ingenomen in het eerste deel van deze grot en hier is een gedeelte met een bron, dit gedeelte is bestemd voor alle begenadigden. Dit zijn niet alleen maar mensen, die gelovig waren tijdens hun stervensuur, maar ook velen die nooit de kans hebben gehad om tijdens hun leven over de liefde en het genadeoffer van Jezus te horen. Jezus zelf heeft hier de aanzet voor gegeven in 1 Petrus 3:18-22. Hij is afgedaald naar de gevangenissen waar de mensen vertoefden die gestorven zijn tijdens de zondvloed.

Deze profetie wordt genoemd door Daniël in hoofdstuk 12 vers 4 'Maar, Daniël, houd deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven, tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen.’ Deze profetie wordt voor uw ogen vervult.

De Druivenoogst

Deze oogst is op het einde, zal dus plaats vinden tijdens het einde van het 1000-jarig rijk. Deze oogst bestaat uit velen die niet geloven en toch veel goede werken hebben gedaan, uit mensen die zeggen dat ze geloven en anders handelend dan dat iemand zou doen die echt geloofd. Deze oogst is uit alle tijden, dus vanaf het moment van de zondeval tot op het allerlaatste moment. Dit zijn dus anderen dan degenen die tijdens de eerste twee oogsten zijn opgenomen. Deze zielen verblijven in grot deel 2, tot de dag des oordeels.

Deze tekst omschrijft de Druivenoogst

1 Korinthiërs 3:11-18    'Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. U kunt op die ene fundering met allerlei materialen bouwen, met goud, zilver en edelsteen, óf met hout, hooi en stro. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Here komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is, de rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn Geest in u woont? Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen. Want Gods tempel is heilig. En u bent de tempel van God! Maak uzelf niets wijs. Als iemand zich verbeeldt in deze wereld een wijs mens te zijn, moet hij dwaas worden. Dan pas zult u weten wat wijs is.

Wat mogen we dankbaar zijn dat God geen karaktertrek heeft die de liefde uitdrukt, maar dat God de liefde is! Het hele zijn van God is liefde, alleen door Zijn liefde en de genade van Jezus Christus is redding mogelijk, ook voor deze groep. We kunnen lezen in de Openbaringen van Paulus, maar ook in de Openbaringen van Petrus hoe het eraan toegaat als u gelouterd wordt. Houdt de doelstelling voor ogen: “U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen”. Dit is de enige mogelijkheid om een plaats voor eeuwig te mogen ontvangen.

Samenvatting : De drie oogsten zijn:

 • Gerstoogst:      Wanneer: Sterven van Jezus.   Wie: Alle Aardsvaderen, Profeten en andere Heiligen.                      Mattheus 27:52
 • Tarweoogst:    Wanneer: 21 september 2022. Wie: Allen die een waarachtig geloof hebben. alle begenadigden. Openbaringen 7: 9
 • Druivenoogst: Wanneer: Dag des oordeels, direct aansluitend op het 1000-jarig rijk. Wie: Alle overige zielen.       1 Korinthiërs 3:11-18 

Samenvatting van de momenten.

 • Jaar 0: De zondeval.
 • Jaar 2450 (50 jubeljaren-gemiste genade-40 jaar toevoegen - Numeri 14:32-35).
 • Jaar 3920: Jezus start Zijn missie.
 • Jaar 5880 (1986) 120 jubeljaren voorbij.
 • 40 jaar verlengd naar 2026 - Start van het beloofde land (1000-jarig rijk).
 • De Exodus was met Pascha (Pasen), de kruisdood was in dezelfde maand.
 • Het 1000-jarig rijk start dus ook in dezelfde maand, begin april 2026.

 

 • 16 december 2019. 2300 dagen later = 3 april 2026.
  • De eindtijd begint 2300 dagen voor de aanvang van het 1000-jarig rijk (Dan. 8:14-19).
 • 3 april 2026. 1260 eerder is 21 oktober 2022.
  • De tijd van verdrukking start 1260 voor de aanvang van het 1000-jarig rijk.
 • 3 april 2026. 1290 eerder is 21 september 2022.
  • Op deze dag wordt satan opgesteld en zijn allen die min of meer geloven in het offer van Jezus via het sterven opgenomen (Dan. 12:11).
  • 14 dagen later 4/5 Oktober 2022 is het Grote Verzoendag (de Tarweoogst). Allen die Jezus in het hart dragen mogen ingaan in de Hemel van het dodenrijk.

Na het 1000-jarig rijk zal de huidige wereld vergaan en zal de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde worden geïnstalleerd door God, de Vader. De Nieuwe Hemel zal geen einde meer kennen en is dus voor eeuwig en altijd. De Nieuwe Aarde zal nog meerdere keren vernieuwd worden. De Aarde vormt telkens een verlossingsperiode voor de gevallen engelen, dit gaat zolang door tot de Eerste gevallen zoon - satan/lucifer - als Laatste terugkomt, zie ook de gelijkenis van de verloren zoon.

Nooit geen ellende meer, altijd in Zijn liefde mogen zijn. Laten we daarnaar uitkijken en laten we de woorden van Jezus in gedachten (Johannes 16:16) houden: Nog even …. En dan zal het gebeuren.