Yom Kippoer of Grote Verzoendag

Gepubliceerd op 4 september 2021 om 01:00

Yom Kippoer zeggen de Joden, de Christenen zeggen – als ze het al zeggen – Grote Verzoendag. De Joden geloven dat het de dag is van de Grote Verzoening, een verzoening die uitsluitend hier op deze aarde zal plaats vinden, oftewel de Algehele Vergeving en de Christenen geloven het niet meer.

Maar God? Wat doet Hij met deze eeuwenoude instelling?

Yom Kippoer – Grote Verzoendag is voor de Joden het grootste feest

Leviticus 16:29-30 (ook in Leviticus 23:27) Dit is voor u een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd.

Twee religies die hetzelfde begin hebben, maar dan een grote verandering hebben. Yom Kippoer – Grote Verzoendag is bij de Joden het feest der feesten en ze vieren het trouw. De christelijke wereld weet over het algemeen niet meer wat het inhoud.

Er is tussen deze twee religies een groot verschil.

De Joden geloven niet dat Jezus Zijn missie al heeft uitgevoerd en de Christenen geloven het juist wel. De Joden houden vast aan het ritueel zonder Jezus en staan dus nog onder de wet van Mozes. De Christenen geloven wel in Jezus, maar maken van het begrip verzoening een zooitje. 

Toch staat er in de hoofdgeschriften dat Dit is voor u een eeuwige verordening is.

Yom Kippoer – Grote Verzoendag staat op twee plaatsen beschreven

Een hele uitgebreide beschrijving is terug te vinden in Leviticus 16. Het kleine stukje dat hierboven is vermeld is bijna de letterlijke tekst in Leviticus 23. In Leviticus worden alle feesten beschreven, ook de oogstfeesten. De Gerstoogst, de Tarweoogst en de Druivenoogst. De geschriften zijn geschreven door mensenhanden, maar de grote Inspirator is God zelf. We mogen ons dus afvragen, wat heeft het met elkaar te maken. En dat is best wel een hele goede vraag, want God doet alles met een voorop gezet plan.

 Yom Kippoer – Grote Verzoendag en het plan van God

We moeten nu de symboliek uitleggen die hier achter schuil gaat. Op deze site kunt de volgende onderwerpen uitgebreid lezen. het Dodenrijk en de Oogstfeesten. Maar hier nu even kort samengevat. Als een mens sterft komt hij / zij in het dodenrijk. Niemand gaat direct naar de hel of de hemel. Het dodenrijk is verdeelt in vier sectoren en zo worden de doden direct ondergebracht in de sectie die overeenkomt met hun levenswijze. Dit wordt beschreven in het Boek van Henoch hoofdstuk 8. Dit Boek kunt u HIER downloaden.

Yom Kippoer – Grote Verzoendag is voor de tweede oogst

De drie oogstfeesten worden beschreven in Leviticus 23 en de vroege oogst (Gerstoogst) is al geoogst – de heiligen werden opgenomen in de hemel - toen Jezus aan het kruis doodging, lees Mattheus 27:52. De tweede oogst is een genadeoogst, daar is een verzoening voor nodig, daar is het offer van Jezus voor nodig en allen die in Hem geloven worden dus opgenomen vanuit het dodenrijk in de hemel op Yom Kippoer – Grote Verzoendag.

Deze foto even denkbeeldig maken: Dit is een foto over de Tarweoogst. Met grote zware machines worden alle tarwekorrels geoogst. Miljoenen tarwekorrels! 

Zo groot zal de oogst zijn op de Grote Verzoendag! De datum staat onderin vermeldt.

Kunnen we deze Yom Kippoer – Grote Verzoendag dateren?

Ondanks dat er een paar teksten vermelden dat we in het duister leven, dat Jezus komt als een dief in de nacht, is er één klein woordje dat het tegenovergestelde zegt. Dat ene klein woordje is het woordje TOT. Door dit ene woordje is Yom Kippoer / De Grote Verzoendag wel te dateren.

Ik zet drie teksten achter elkaar:  Mattheüs 24:36-38     ||      1 Thessalonicenzen 5:1-5      ||     Daniël 12:9

'Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, U LEEFT ECHTER NIET IN HET DONKER. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.

Want alles wat ik heb gezegd zal TOT de eindtijd onbegrepen blijven. '

4/5 oktober 2022 = 15 dagen nadat het gebed is weggenomen, dat gebeurt dus 1290 dagen voor 3 april 2026

Daniel 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.' 

Dit betekent dat er bijna GEEN mensen meer leven die een levend geloof bezitten. Alle ware gelovigen - op enkele na - zijn gedood in de periode hier aan voorafgaand. Satan (de verwoestende gruwel) heeft vanaf dit moment dus vrijheid van handelen.

Openbaring 8:1-5 'En toen het Lam (Jezus Christus) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur = 14 tot 17 dagen. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. ' 

De korte stilte (een half uur) waar sprake van is, zal zijn vanaf 21 september 2022 tot 6 oktober 2022, dan komt de ster brandend op de aarde terecht.

Ongeveer een half uur: één jubeljaar (49 x 365)/ 1000 = 17 dagen, er staat ongeveer een half uur. 21 september tot 6 oktober is 15 dagen.

Deze stilte is ingecalculeerd in verband met de opname van de zielen vanuit het dodenrijk, zie Grote Verzoendag op 4/5 oktober 2022. 

Het dateren van Yom Kippoer – Grote Verzoendag

Bij God bestaat er geen toeval, want Hij heeft alles van tevoren berekent. Hij maakt geen fouten, missers of uitglijders. 

De uitkomst van Yom Kippoer – Grote Verzoendag begint met de start van Covid19. Covid19 is begonnen op 16 december 2019. De profeet Daniël zegt een paar dingen die met de eindtijd te maken hebben. Zonder dat een mensenhand er aan te pas is gekomen wordt de tegenstander van God vernietigd.

Covid19 is zonder dat een mensenhand eraan te pas is gekomen ontstaan (de wetenschap zoekt er nog steeds naar).

De aarde wordt hersteld na 2300 dagen (Daniël 8:14-19), dan is de uitkomst 3 april 2026. Deze datum is het begin van het 1000-jarig rijk. Het duizend jarig rijk start met de wederkomst van Jezus. Eveneens in Daniël wordt er gesproken over het getal 1290 (Daniël 12 de laatste verzen).  

4/5 oktober 2022 is het Grote Verzoendag (Yom Kippoer). Dit is 15 dagen na 21 september 2022.

Deze dag is een feestdag voor alle gelovige zielen in het dodenrijk, ze mogen op deze dag het dodenrijk verlaten en worden opgenomen in de hemel. 

Wie heeft er deel aan de Grote Verzoendag?

Jezus zegt het heel simpel en werkelijk met maar een paar woorden: Wie in Mij gelooft, die heeft het eeuwige leven.

Geen enkele religie heeft hier wat in te zeggen of het alleenrecht, geen één! Iedere religie is een valse leer, toch is God zo begripvol, zo liefdevol, Hij zal allen die oprecht geloven - zonder afgoden - in het grote offer van Jezus, tot zich nemen. De opname van al deze zwak gelovigen is door het sterven. 

Er zijn religies die beweren dat de opname in een ondeelbaar ogenblik zal zijn voor grote getallen mensen. Dat is beslist NIET waar.

De opname in een ondeelbaar ogenblijk is voor:

1. De 144.000 eerstelingen. Dat zijn letterlijk de zwervers geweest die worden genoemd in de gelijkenis van de Koning. Deze opname is geweest op 2 april 2021.

2. Pal voor het laatste eindgericht is nog een opname in een ondeelbaar ogenblijk, maar dat betreft  maar enkele mannen.

Er zijn momenteel miljarden zielen die in het dodenrijk wachten op de Grote Verzoendag gedateerd op 4/5 oktober 2022. De laatste 2 miljard min of meer gelovige zielen, worden spoedig opgenomen, dus voor 21 september 2022. 

Aan welke bijbelteksten is dit gerelateerd?

Leviticus 23: De Tarweoogst, dit is het tweede oogstfeest

Openbaringen 7: De schare in het wit gekleed, een schare die niet te tellen is.

God houdt zich aan Zijn woord!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.