Zedeloosheid in de Gemeente

Gepubliceerd op 30 augustus 2021 om 00:00

Hoererij is van alle tijden na de zondeval, want de tegenstander van God grijpt alle middelen aan om Hem te dwarsbomen. Nog sterker gezegd: "Om u te weerhouden in de juiste relatie te staan met God". 1 Korinthe 5 gaat over een speciale vorm van hoererij. De symbolische betekenis is vooral gericht tegen de vele valse christussen. De gemeenschap is ook het zinnebeeld van de vrouw. 

Zedeloosheid in je eigen gemeenschap is erg

Heel veel symboliek in de bijbel wordt niet onderkent. De oorzaak is simpel te benoemen. Als iemand in de waarheid van God staat, dan kan deze persoon alles uitleggen. Een valse christus kan dat niet! Liefde kan worden nagebootst, zelfs worden aangedikt, maar de waarheid is herkenbaar en het teken van de Allerhoogste. 

De symboliek van de genoemde personen

De Vader is God. De vrouw is de gemeente. De bedrijver van de daad is de valse christus. De valse christus staat in dienst van de satan.

De valse christus is dus een voorganger van een religieuze groepering en dat hoeft niet een sekte te zijn. Ze zijn te herkennen aan de leugen!

Wat is een leugen? We kennen verschillende vormen van een leugen. Een leugentje voor bestwil. De halve waarheid. Niet compleet zijn. Ogenschijnlijk wordt er de waarheid gesproken, maar net niet. God is te herkennen aan de volle waarheid. De waarheid is niet te verdraaien, niet te faken, niet te verdoezelen. Op internet staat een tijdlijn die is in elkaar gezet door Theologen. Een gedeelte van deze tijdlijn - de periode van 1948 tot na de regeerperiode van Koning David - is gemarkeerd met ± . Het is dus niet compleet, getuigd niet van de waarheid. De tijdlijn op deze site is anders, zie de pagina Chronologie.

'Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen? Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wèl aanwezig, reeds, als aanwezig, vonnis geveld over hem, die op zulk een wijze zo iets heeft begaan. Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus, leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren. Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders; niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.' 

De symboliek verder uitgelegd

Dat iemand leeft met de vrouw van zijn Vader.

De "iemand" is een religieuze leider - man of vrouw, en is de persoon die de gemeente (de vrouw) voorgaat. Het voorgaan van de gemeenschap staat dus symbool voor het samenleven met de vrouw van de vader .

En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven

Opgeblazen: er is geen sprake van bescheidenheid (bedroeven), ze geven in alle toonaarden aan dat ze zo geweldig goed zijn. 

gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder (of zuster),

Paulus waarschuwt dat u de omgang moet mijden met deze personen, want ze verzieken alles met hun ogenschijnlijk mooie praatjes (het zuurdesem). Het is duidelijk dat het mensen zijn die tot de gemeenschap behoren, want Paulus zegt al heet hij een broeder. Een broeder behoort tot het gezin, dus de gemeenschap wordt geleidt door iemand  die tot die religieuze richting behoort.

De valse christus kent de waarheid niet!

Kent u het verschil tussen studeren en onderzoeken?

Studeren: Om te kunnen studeren is er een professor nodig, in ieder geval een persoon die zijn kennis overdraagt op de student. Dat kan mondeling zijn, maar ook schriftelijk, via bepaalde, meestal van te voren, vastgestelde lectuur. De kennis die wordt overgedragen is dus redelijk eenzijdig.

Onderzoek: Om onderzoek te verrichten heeft niemand een onderwijzer nodig in menselijke gedaante. Onderzoek verrichten is het zoeken naar causale verbanden in allerlei geschriften. Is het zoeken naar de waarheid, is het completeren van incomplete gegevens.

symboliek-3

Enkele voorbeelden van de waarheid zoeken

  1. In de bijbel wordt er tegen Jezus gezegd (Johannes 8:58): Je bent nog geen 50 en je hebt Abraham gezien? Het antwoord was: "Eer Abraham was, ben ik." Maar het gaat niet om deze uitspraak. Weet u wat Abraham de eerste 50 jaar van zijn leven heeft uitgevoerd? Wat gebeurde er waarmee hij op 50 jarige leeftijd ineens bekendheid kreeg? 
  2. Job heeft het een periode in zijn leven enorm zwaar gehad, op een vuilnisbelt leven met hevige wonden waar de wormen uitlopen. Weet u hoelang deze periode heeft geduurd?  Weet u waar deze geschiedenis staat vermeld met vermelding van de tijdsduur van zijn armoede?
  3. De uitleg van het bovenstaande bijbel gedeelte, heeft uw predikant het ooit zo uitgelegd?
  4. De predikant zegt in 99% : De bijbel is het enige woord van God! Is dat wel waar, laat God zich beperken door een aantal Katholieke Bisschoppen die een totaal verschillende achtergrond hadden en ver uit elkaar woonden. Enkele landen waren: Italië, Griekenland en Israël en een vliegtuig was er niet! Door tijdgebrek hebbe ze grote gedeelten geskipt (Boek van Henoch en Book of Jasher), maar ze hadden geen tijd om alle stukken door te nemen tijdens het samenstellen van de bijbel, hierdoor zijn er paar bijzondere teksten aan hun aandacht ontsnapt. o.a. Mattheüs 27:50-54 Snapt u deze tekst?

' Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon! ' 

Wilt u weten welke teksten dat zijn? Geef even een mailtje, dan heeft u binnen 24 uur het antwoordt.

Wilt u de antwoorden? Ik zal altijd proberen of u zelf aan waarheidsvinding wilt doen. Ik zet u aan tot onderzoek, en natuurlijk ben ik bereid om u de juiste richting te wijzen met het uiteindelijke doel de waarheid te vinden. Onderzoekt alles, ook de wil van God en behoud het goede (1 Kronieken 28:8-9)

'Nu dan, ten aanschouwen van geheel Israël, de gemeente des Heren , en ten aanhoren van onze God (zeg ik u): Onderhoudt en onderzoekt alle geboden van de Here , uw God, opdat gij dit goede land moogt bezitten, en voor altijd geven tot een erfenis aan uw zonen na u. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader, en dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, want de Here doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; doch indien gij Hem verlaat, zal Hij u voor eeuwig verwerpen. ' 

Reactie plaatsen

Reacties

Henk Van den Broek
3 jaar geleden

Ik wil graag dingen onderzoeken

Karin Krutzen
3 jaar geleden

Ik wil dichter bij Jezus komen en bij Gods
Woord en Gods Geest