Er is maar één evangelie.

Gepubliceerd op 5 september 2021 om 00:00

Galaten 1:6-9 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen  - NU ZIJN HET ER VEEL - die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Er is maar één God, er is dus maar één waarheid. Er zijn 4200 religies, dus 4200 leugens!

God spreekt via Zijn profeten op Zijn tijd.

Dat heeft Hij altijd gedaan en omdat Hij onveranderlijk is, zal dat ook niet veranderen.

Op God kun je rekenen, je kunt zelfs met Hem rekenen. Maar dan moet je de waarde van Zijn getallen kennen. Dan moet je de getallen die genoemd worden in de bijbel – 2300, 1260, 1290 – niet gaan verbasteren. Deze getallen zijn simpel overbruggingsgetallen.

2300 dagen: Daniël 8:14

1260 dagen: Openbaringen 11, ook 42 maanden en 3½ jaar

1290 dagen: Daniël 12:11

Het begint met de registratie van Covid19, De registratie was op 16 december 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December

Corona is ontstaan zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen, Daniël 8:25.

Hierna is het een simpel invulformuliertje, een formuliertje wat ik zelfs begrijp, daar ben ik precies dom genoeg voor.

16 december 2019 + 2300 dagen = Goede Vrijdag 3 april 2026

3 april 2026 – 1290 dagen is 21 september 2022, satan komt, Daniël 12:11

15 dagen later - ongeveer een half uur stilte – is het Grote Verzoendag 4/5 oktober 2022

3 april 2026 – 1260 dagen = 21 oktober 2022, Openbaringen 11, Henoch en Elia komen.

Zo simpel is het, o ja, de formule voor de omrekening van dat half uurtje zal ik je nog geven.

(49 x 365) / 1000 = 17 dagen. Ongeveer een half uur, dus 15 dagen is behoorlijk nauwkeurig. Openbaringen 8:1

49 = een jubeljaar.  ///  365 = een normaal jaar  ///  1000 = 1 dag is als 1000 jaar, 2 Petrus 3:8

Als satan opduikt dan begint de ellende, dus vóór die tijd – dus vóór 21 september 2022 - is de grote opname.

Hoe zal de Opname plaatsvinden?

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het VIERDE DEEL  van de aarde om te doden met het ZWAARD, met HONGER, met de DOOD en door de WILDE DIEREN van de aarde. '

Een vierde deel: Zodra er exact 8.000.000.000 mensen op aarde zijn, dan zal 25% - dus: 2.000.000.000 - gedood worden om zijn / haar te mogen innemen.

Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III. Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn, maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.

EXTRA BEWIJSLAST

Numeri 23:10 Wie telde het stof van Jakob, en het getal het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als het Zijne.

UITLEG en VERWIJZINGEN:

  1. Het stof: De wereldbevolking: 8.000.000.000 is de tijd dat Jezus in de wolken komt.
  2. Israël: nogmaals alle mensen op aarde
  3. Vierde deel: zie Openbaring 6:7-8
  4. De oprechten zullen sterven: zie Jesaja 57:1-2
  5. verwijs naar WILLEN sterven op dezelfde manier als Jezus

Jesaja 57:1-2 'De rechtvaardige komt om, en niemand neemt het ter harte; de gelovigen worden weggenomen, zonder dat iemand beseft dat de rechtvaardige wordt weggenomen vanwege het kwaad. Hij zal de vrede binnentreden iedereen die oprecht leeft, ze zullen rusten in hun slaapplaatsen'

Aanvullende toelichting punt 5.

Het is een eer om te sterven zoals Jezus deed. Bijna apostelen en profeten werden gemarteld.

Zie ook Mattheüs 10: Een discipel staat niet boven zijn leraar, of een slaaf boven zijn meester. Het is genoeg voor een discipel om als zijn leraar te worden en een slaaf als zijn meester. Als ze het hoofd van het huis zouden bellen.


Lees ook het bijbehorende gedicht met de Bijbelteksten: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/939356_een-evangelie


De valse christussen

Het onderwerp – valse christussen - wordt in bijna iedere religie gemeden.  Mattheüs en Marcus waarschuwen voor het fenomeen: valse christussen. Waarom mijden de religieuze richtingen dit onderwerp? Een valse christus is iemand die als een geestelijk leider handelt. In ieder geval op zo'n manier dat velen denken dat deze valse christus in de waarheid staat. Praat als................ doet als...................

Waarom de waarschuwing voor de valse christussen

God doet nooit iets zomaar, altijd is er een gegronde reden.  Zo is het ook met deze waarschuwing die deze Apostelen verwoorden, de waarschuwing over de valse christussen. Straks halen we er ook een paar andere teksten bij. Ook nu is het zo dat u uw eigen verstand heeft om de teksten te beoordelen. We gaan eerst de tekst in Mattheüs verwoorden met natuurlijk een link naar een online bijbelapp.  De tekst in Marcus is hoegenaamd gelijk aan de tekst van Mattheüs. De tekst van Marcus kunt u via deze link lezen. Marcus 13:21-23  Er zijn een paar synoniemen voor valse christussen: 1. valse broeders  2. valse apostelen

Valse broeders zijn ook valse christussen. 

De tekst van Paulus - zie onderstaand - wil ik u in dit kader niet onthouden. 

'Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden; en dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. '  

Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Herkenning van valse christussen kan lastig zijn

Het zijn mensen die zich uitgeven als dienaar van God, ze spreken de taal van God en ze hebben de mond vol over de liefde van God. De tegenstander van God weet heel erg goed wat de goede punten zijn van God, deze punten zal hij dus volop gebruiken. Zelfs in min of meer overdreven mate, want God is wel de Almachtige, maar heeft bescheidenheid en dienstbaarheid als wapengordel. Deze wapengordel is makkelijk te overbluffen. Een eerste herkenningspunt voor valse christussen is dat ze op de voorgrond willen staan.

Valse christussen getuigen over de liefde

De liefde. Alleen al het woord liefde wordt op talloze manieren misbruikt en niet alleen maar door valse christussen. Als we kijken naar de regenboog met zijn prachtige kleuren, heeft God deze niet gegeven als herkenningspunten van zijn beloften? Ook de regenboog wordt zwaar misbruikt door allerlei groeperingen, maar ook door allerlei religieuze richtingen. Geven ze hiermee aan dat het valse christussen zijn? God is altijd duidelijk geweest over het man / vrouw verhaal. Een ware volgeling is dus niet te herkennen aan de liefde, want de valse christussen faken de liefde.

Grote tekenen en wonderen door de valse christussen

Mattheüs en Marcus verwoorden allebei dat de valse christussen vele wonderen zullen verrichten. Dit is dus ook geen bewijs voor een echte dienaar van God. Tot nu toe hebben we gezien dat alles nagebootst kan worden of juist iets meer wordt aangedikt om goed te benadrukken dat het echt om het godswerk gaat. Zelfs het gebed wordt misbruikt, want bidden moet je veelvuldig doen, want Paulus geeft aan “Bid onophoudelijk”. En u mag het nakijken, het staat er echt. Op een enkele uitzondering na lees je nergens dat Zijn knechten een uiterlijke vorm hebben van bidden, want zoals Paulus het zegt is het onmogelijk om 24/7 op je knieën te zitten. Dit kan dus alleen maar even snel een contactmomentje zijn, even een tussendoortje. Lees HIER meer over bidden.

Valse christussen, Paulus noemt ze zelfs valse apostelen

De tekst van Paulus is helder en duidelijk, alleen nog nooit eerder zo opgevallen. Valse christussen kan ook synoniem staan voor valse apostelen.

2 Korinthe 11:10-13, 15 

Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, zal deze roem over mij in de streken van Achaje niet tot zwijgen worden gebracht. Waarom? Omdat ik u niet liefheb? God weet dat ik u liefheb! Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen, aan ons gelijk bevonden te worden. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Herkennen van de valse christussen en de valse apostelen

Paulus begint deze tekst met het enige 100% zekere kenmerk waaraan je de valse christussen, de valse broeders en de valse apostelen kunt herkennen. Dat is de waarheid! De waarheid kun je niet faken! Door intensief onderzoek, begeleid door een stil smeken – dat hoeft niet op de knieën, maar gewoon in gedachten – zal God altijd gehoor geven aan het indringend verlangen om meer in Zijn waarheid te staan. Dan zal Hij je stille gebed verhoren op een manier die jouw verstand te boven gaat. Jouw kennis die je hebt opgedaan zal zich verwoorden in vraagstellingen die de valse christussen niet kunnen beantwoorden.

Het lot van de valse christussen

OPENBARING 19:19-20

Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde. Zij en hun legers waren bij elkaar gekomen om te strijden tegen de Ruiter [ op het witte paard ] en zijn leger. Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugen-profeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. Het beest en de leugen-profeet werden levend in een zee van brandende zwavel gegooid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.