Wederkomst van Jezus

Gepubliceerd op 28 augustus 2021 om 17:14

Goede Vrijdag, 3 april 2026. De wederkomst van Jezus is op deze dag. Voor u de vraag, gelooft u dit of gelooft u dit niet. Of gaat u het onderzoeken, maar dan is de vraag: Hoe moet ik dit onderzoeken. Onderzoek kost tijd, want die vraag is niet zomaar beantwoordt. Of gaat u naar een predikant en gelooft u hem blind?

Wederkomst van Jezus: wat gebeurt er allemaal als Hij komt?

Heel veel christenen – en anderen ook - horen over de wederkomst van Jezus. Voor velen één groot raadsel, een raadsel dat om een oplossing vraagt. Opmerkingen zoals “Hij komt plotseling als een dief in de nacht” en zo zijn er meer van die uitspraken, zijn niet erg hoopvol.  Dit zijn uitspraken die aangeven dat niemand het kan weten, zeggen de predikanten. God heeft een aantal beloften gedaan, kunnen we ons niet eerst beter afvragen wat en welke beloften er allemaal zijn.

De komst en de wederkomst van Jezus op een rijtje

Logischerwijze begint deze zoektocht met de zondeval, of moet deze zoektocht nog veel vroeger beginnen? Iedere christen zou moeten weten dat de hoofdoorzaak niet bij Adam en Eva ligt, maar deze ligt bij de tegenstander van God. Als God dus een tegenstander heeft, dan is deze het echte begin van de ellende. De tegenstander wilde machtiger worden dan God en dat is onmogelijk en hier ziet u het begin, deze wens heeft hij ook overgebracht op Eva. DE echte oorzaak is onvrede in het hemelrijk. Dit is de reden dat God een plan heeft bedacht waarin de wederkomst van Jezus een belangrijke rol speelt.

De gebeurtenissen waaronder de wederkomst van Jezus

 • De zondeval, met de eerste belofte
 • De zondvloed, met de tweede belofte
 • Belofte aan Abraham, een belofte met een meervoudige symboliek
  • Het Beloofde Land (het duizend jarig rijk)
  • De Nieuwe Schepping voor eeuwig en altijd
  • De vierde generatie komt terug
   • De eerste generatie: vanaf de Zondeval tot de Zondvloed
   • De tweede generatie: vanaf de Zondvloed tot het 1000-jarig rijk
   • De derde generatie: Start 1000-jarig rijk = Wederkomst van Jezus tot de Nieuwe Schepping
   • DE vierde generatie: De Nieuwe Schepping (het Lichtrijk ) voor Eeuwig en Altijd
 • Geboorte van Jezus, vervulling van de eerste belofte
  • Gerstoogst ten tijde van Zijn sterven
 • Opname van de 144.000 eerstelingen
  • Tarweoogst op de oorspronkelijk geplande opname van de 144.000 eerstelingen
 • Wederkomst van Jezus, het begin van het 1000-jarig rijk
  • Druivenoogst (eindoordeel) is de afsluiting van het 1000-jarig rijk
 • Start van het Lichtrijk, voor eeuwig en altijd

De oogstfeesten geeft God in Leviticus 23 en dat heeft een 100% connectie met het Dodenrijk. Er zijn op deze site twee aparte pagina's waar dit wordt uitgelegd. Het advies is om eerst de pagina te lezen over het Dodenrijk en daarna de pagina over de Oogstfeesten. Extra markeringspunten die we kunnen toevoegen op deze tijdlijn hebben te maken met de getallen 1260, 1290 en 2300. Deze getallen staan voor het aantal dagen dat we letterlijk moeten nemen, het zijn overbruggingsperioden. In Daniël 8:13 - 19 wordt gezegd dat dit 2300 dagen voor de start van het 1000-jarig is (de wederkomst van Jezus). Vóór de wederkomst van Jezus is er dus eerst de eindtijd.

'Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden – het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer? En hij zei tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom (aarde) in rechten hersteld worden. Toen ik, Daniël, het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij, die er uitzag als een man, en ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, welke zei: Gabriël, doe deze het gezicht verstaan. En hij kwam tot waar ik stond, en toen hij kwam, schrikte ik en wierp mij op mijn aangezicht, maar hij zei tot mij: Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Toen hij nu met mij sprak, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht ter aarde; hij echter raakte mij aan en deed mij overeind staan, en zei: Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap; want het doelt op het tijdstip van het einde. '

Een algemene misvatting over de wederkomst van Jezus

Er wordt geleerd door de religieuze leiders over de wederkomt van Jezus, maar er wordt nooit gezegd wanneer dit gebeurt, want eerst is er de eindtijd. De eindtijd is DE Apocalyps, dat is een religieuze wereldoorlog waarin 99,99 % van de mensen de natuurlijk (gewelddadige) dood zullen vinden. En de eindtijd is al begonnen. Deze eindtijd is begonnen met de start van Covid19 op 16 december 2019. Als we hier de 2300 dagen die genoemd worden in Daniël 8:14-19 bij optellen, dan komen we precies op Goede Vrijdag 3 april 2026 uit. Het is geen toeval dat dit op Goede Vrijdag - de sterfdag van Jezus Christus - is.

Hoofdstuk 10, de geheimenissen

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Amos 3:7  Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Daniël 12:4,9  'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. ' 

U leest in Daniël twee keer dat er een geheim is dat TOT de eindtijd bewaart moet worden. Dit geheim wordt uitsluitend via Zijn dienstknechten - de profeten - geopenbaard. Het geheim waar op wordt bedoeld is de exacte datering die u op deze website wordt geopenbaard. Deze kennis wordt u niet verkocht, maar hoeft u alleen maar door onderzoek te verifiëren en na verificatie te accepteren, gratis en voor niets. 

De wederkomst van Jezus is niet de opname van de 144.000 eerstelingen

De bruid van Jezus heeft niets te maken met de wederkomst van Jezus, maar is wel het synoniem voor de 144.000 eerstelingen. In de bijbel wordt een paar keer gesproken over de verkorting van DIE tijd. Let op dat woordje DIE, dit is een aanwijswoord. Het moment van de opname van de 144.000 eerstelingen moet verkort worden omdat er anders geen vlees behouden zal blijven. Vóór de wederkomst van Jezus is er een periode van 1260 dagen. Deze periode is de tijd van verdrukking, de periode van de religieuze oorlog en deze start dus op 21 oktober 2022. Dit is ook de datum dat de twee getuigen (Henoch en Elia) op aarde komen, over deze twee getuigen wordt geschreven in Openbaringen 11.

1290 dagen vóór de wederkomst van Jezus

Het getal 1290 wordt maar één keer genoemd in de Bijbel. Daniël 12:11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

Als we terugrekenen van 3 april 2026 dan komen we uit op 21 september 2022. Geloof het of niet, Grote Verzoendag is na ongeveer een "half uur" - 14 dagen -  stilte. Van origine zijn er twee activiteiten op deze dag gepland.

 • De Opname van de 144.000 eerstelingen
 • De Tarweoogst 
  • Het Dodenrijk en de Oogstfeesten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Verdiep u eerst in het Dodenrijk en lees daarna over de Oogstfeesten.

DIE tijd moet verkort worden, anders blijft er geen vlees behouden staat er geschreven in Mattheüs en in Marcus. Over dit moment staat er ook geschreven dat tijd en uur ons niet bekend zijn en ergens anders staat: Hij komt als een dief in de nacht. Lezen is moeilijk, zelfs als je je moedertaal goed denkt te beheersen, is lezen moeilijk. Want er staat iets meer.

1 Thessalonicenzen 5:1-5  'Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. ' 

Leest u deze tekst alstublieft zeer aandachtig: Zijn kinderen lopen NIET in donker, dus die dag is niet plotseling en dat komt overeen met de tekst in Daniël

Daniël 12:8-9  'Ik hoorde wel wat hij zei, maar begreep niet wat hij bedoelde. Daarom vroeg ik: ‘Mijn heer, hoe zal het einde van deze dingen eruitzien?’ Maar hij zei: ‘U mag nu gaan, Daniël, want alles wat ik heb gezegd zal TOT de eindtijd onbegrepen blijven. ' 

Ik raad u aan om het geheel te lezen en graag ook andere vertalingen, maar het woordje TOT spreekt boekdelen. TOT de Eindtijd zal niemand iets begrijpen over de precieze datums, maar Hij zal het Zijn knechten openbaren. In de eindtijd wordt het geopenbaard en dat ziet u voor uw ogen gebeuren.

De wederkomst van Jezus moet nog gebeuren, maar….

De wederkomst van Jezus is dus na de EINDTIJD op 3 april 2026, maar de opname van de 144.000 eerstelingen is al geweest en wel op 2 april 2021 in alle stilte. Dit zal ik  proberen uit te leggen op twee verschillende manieren.

 1. Het getal 5 betekend GENADE. Goede Vrijdag, 3 april 2026 is de wederkomst van Jezus en exact 5 jaar eerder is het Goede Vrijdag 2 april 2021
 2. DIE tijd is verkort met ± 18 maanden. Deze 18 maanden zijn de maanden die het volk Israël nodig heeft gehad om vanaf de Exodus (uittocht Egypte) tot het beloofde land Kanaän te komen. Er staat nergens vermeld hoeveel dagen en maanden dit precies is geweest, de Exodus is bekend, maar de aankomst niet, alleen maar bij benadering.

De veertig jaar woestijn, was inclusief deze 18 maanden. God strafte het volk Israël na die 18 maanden met een totaal van 40 jaar!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.