De kerk van Christus - Het geloof - De rots

Gepubliceerd op 5 september 2021 om 12:00

De kerk van Christus is niet religie gebonden, maar is een hartenszaak. Het geloof moet een levend geloof zijn, door het geloof en de levenswandel van deze mens is hij / zij een voorbeeld en dat blijkt uit de liefde en door de waarheid. Valse christussen zullen hier anders over denken.

Velen geloven in de dode letter en kunnen daardoor geen complete uitleg geven en hierdoor wordt de symbolische waarde vaak niet herkend of zelfs verdraaid. Een levend geloof begint met onderzoek, onderzoek naar de waarheid en de waarheid is altijd compleet, daar blijft geen vraagteken overeind.

De blauwe teksten zijn van een profetes uit de vorige eeuw: Bertha Dudde, een profetes die ik volledig onderschrijf.

De kerk van Christus

De ware kerk van Christus omvat niet de aanhangers van deze of gene geestesrichting, deze of gene organisatie, maar alleen de groep van hen die een levend geloof bezitten. Van het geloof alleen laat God het afhangen of de mens zich bij de kerk van Christus kan rekenen. Daarom zal Zijn kerk ook overal kunnen bestaan. Ze zal overal daar zijn waar mensen leven die geloven in Jezus Christus, en daardoor ook 'n leven leiden dat de navolging van Christus genoemd kan worden. Een leven naar de wil van God, die in Jezus Christus op aarde leefde om de mensen Zijn wil te openbaren door Zijn woord - en door Zijn levenswandel op aarde - als een levend voorbeeld van Zijn woord.

Bertha spreekt over een levend geloof, dat is blijkbaar een geloof dat anders is dan dat iedereen denkt. Een levend geloof is niet gebaseerd op dat ene boek, eigenlijk moeten we zeggen niet UITSLUITEND gebaseerd op de bijbel is. De letter is dood en als we niet gaan zoeken naar de waarheid, dan blijft die letter dood. We kunnen dus heel veel lezen in de bijbel, je kunt de bijbel volledig uit het hoofd kennen, maar zonder onderzoek is en blijft die letter dood.

Het zoeken verlevendigd het geloof, het zoeken completeert de gegevens en creëert de waarheid. Een hele belangrijke vraag is en blijft en dat is ook een toetssteen. Wat is het doel van mijn geloven? Wat is de belofte van God? Hoe kan ik belofte inzichtelijk krijgen? Dit zijn zomaar even een paar vragen, vragen die het onderzoeken meer dan waardevol maken. God heeft u een verstand gegeven en een vrije wil, Hij zal u nooit belemmeren in deze factoren. Hij heeft u deze twee geweldige cadeaus niet voor niets gegeven. 

De Kerk van Christus is niet gebonden aan een gebouw waar een kruis aanhangt, waar een logo van een bepaalde kerkelijke richting aanhangt. Ook dat is uiterlijk vertoon waar God totaal geen enkele waarde aan hecht. Alles wat door uiterlijk vertoon wordt uitgedragen is waardeloos.

Het geloof

Want wie diep gelovig is die onderhoudt ook Gods geboden. Hij wandelt in de liefde en vormt zich daardoor tot een kind van God. Hij is lid van de kerk van Christus en daarom een kandidaat voor Zijn rijk. Een diep geloof en een leven in liefde hebben als resultaat het werken van Gods geest in de mens, en daarom zal de kerk van Christus voor altijd van Zijn geest vervuld zijn. Ze zal daardoor alleen het ware en juiste prediken, ze zal wijsheid kunnen leren en de volle kracht van het geloof bezitten, dat wil zeggen: ze zal ook andere mensen die gewillig zijn kunnen overtuigen van haar waarde en haar werken, om in opdracht van God, Zijn rijk te verkondigen in de gehele wereld.

Wie diep gelovig is onderhoudt niet alleen Zijn geboden, maar onderzoekt ook Zijn wil. Leest u a.u.b. de tekst in 1 Kronieken 28:8. David zegt  tegen Salomo dat hij de geboden van God moet onderhouden en Zijn wil moet onderzoeken en als hij dat zijn leven lang zal blijven doen, dan zal het land van belofte voor eeuwig voor hem en zijn nageslacht zijn. Deze belofte is het onderzoeken meer dan waard. Dit is dezelfde belofte die Abraham kreeg en die nog steeds geldig is. Een geloof dat onderzoek verricht is een levend geloof, wie dit doet handelt (onderzoekt) tot de belofte wordt ingelost.

Maar alleen zij die van goede wil zijn, zullen dit inzien, terwijl voor de anderen haar waarde verborgen blijft, want zij weten niets over de kentekenen van de kerk van Christus. Zij onderrichten wel over Christus, maar ze weten het juiste niet van het onjuiste te onderscheiden. Waar dus wereldlijke organisaties aanspraak maken de door Jezus Christus gestichte kerk van Christus op aarde te zijn, behartigen zij meestal alleen de uiterlijke vorm, maar niet de kern. Zij onderrichten wel het woord van Christus, maar pas het levend geloof geeft het woord van God de juiste betekenis en de juiste waarde voor de ziel van de mens. Het levend geloof kan dus in iedere kerkelijke organisatie aanwezig zijn, zoals het er echter ook in iedere kan ontbreken. Maar aanhanger van Zijn kerk is alleen hij, die dit levend geloof het zijne noemt.

Maar pas het levend geloof brengt de juiste verhouding met God tot stand, en dat alleen door het werkzaam zijn in liefde. Daardoor wordt de geest in de mens gewekt die hem onderricht, en pas dan kan hij helder en duidelijk inzien waarin de kerk van Christus bestaat. Hij kan dan goed onderscheid maken tussen Gods wil en de wil van de mensen, die vaak de dekmantel is van 'n christelijk geloof. Dan behoort hij tot de kerk van Christus, die geen andere naam nodig heeft en die geen uiterlijk kenteken kan laten zien, dan alleen het werkzaam zijn van de kracht van de geest, dat ook uiterlijk te zien is door een levenswandel in liefde en wijsheid.

De liefde is het kenteken van een gelovig iemand, maar dat kenteken is niet uitbundig, het is ook hierin bescheiden van aard. Het bewijst zich juist in de kleine dingen. Het lijkt er vaak zelfs op dat de liefde van deze personen veel minder is dan dat van de religieus gebonden personen, want de religieus gebonden personen vinden dat de liefde uitbundig moet zijn en handelen daar ook naar. We bemerken dat de liefde gefaket kan worden. Dat kan niet met de waarheid. De waarheid kan verdraait worden, kan incompleet zijn, kan een leugentje om bestwil zijn, maar de waarheid kan nooit overcompleet zijn. De waarheid is altijd bewijsbaar en controleerbaar. Aan de volledige waarheid herken je de mensen met een levend geloof.

Het levende geloof kan niet tegen de leugen en zal zich altijd verzetten tegen de leugen. Een mens met een levend geloof is vaak bescheiden, stil en een eenling. Maar zal zich fel kunnen verzetten tegen de valse christus. Jezus zelf was ook niet vriendelijk naar de schriftgeleerden. Hij noemde ze zelfs addergebroed en vergeleek ze openlijk met een graf, van buiten mooi, maar aan de binnenkant vol met doodsbeenderen. Deze uitspraak is niet op een zachte toon gedaan, dit is luid en duidelijk verwoord en de toonzetting was daar ook naar. Hetzelfde zien we bij Paulus terug, lees 1 Korinthe 5: 1-13 maar eens heel goed en dat kunt het beste doen via deze link, want HIER wordt de symboliek op de juiste wijze uitgelegd. Ook Paulus was hier niet zachtzinnig met zijn woorden.

Niet generaliseren! Wat Jezus nooit heeft gedaan is het generaliseren van groepen mensen. Het is niet per definite dat een schriftgeleerde tot de categorie addergebroed behoort. In de bijbel wordt  beschreven dat Hij met Nicodemus hele lange gesprekken heeft gevoerd. Nicodemus heeft ook meegeholpen met Jezus in het graf te leggen, hij heeft zelfs kilo's aan balsemkruiden in het graf gelegd. Dat doe je niet als er geen liefdesband is.   

Nog een voorbeeld is Gamaliël. Gamaliël heeft een onderzoek naar Jezus verricht. Een onderzoek dat hem heeft geopenbaard dat Jezus de Messias is, deze zekerheid is ontstaan door het onderzoek. Dit onderzoek staat in de Downloads. Waarom denkt u dat hij een voorspraak was voor de Apostelen na de dood van Jezus?  

De rots

Is echter de mens eenmaal aanhanger van deze kerk, dan is hij haar ook tot het einde trouw. Want wie eenmaal het levende geloof heeft, die heeft ook het licht in zich dat eeuwig schijnt. Hij bezit bovendien de waarheid en zal nu ook verhelderend werkzaam kunnen zijn omdat de geest in hem, hem daartoe in staat stelt en hem er ook toe drijft.

Onwankelbaar is dan zijn geloof, dus als een rots die alle aanvallen het hoofd biedt. En de poorten van de hel kunnen niets uitrichten tegen zo'n geloof, en zodoende nooit de kerk van Christus aan het wankelen brengen - zoals Jezus beloofd heeft. Want Zijn kerk is onoverwinnelijk en ze zal het blijven tot in alle eeuwigheid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.