Ik heb niemand gedoopt

Gepubliceerd op 21 augustus 2021 om 07:27

De Gemeente Korinthe staat symbolisch gezien voor deze EINDTIJD. De enorme verdeeldheid door alle religies is exact waar Paulus het over heeft. Paulus hoorde daar NIET bij. Hij was een reizende Apostel. 

Deze pagina gaat over het enorme aantal verschillende religies. Paulus maakte het al mee dat er verdeeldheid was, terwijl hij de leer der liefde verkondigde. Johannes de Doper had een daadwerkelijke opdracht om te dopen. Verkrijg je deze opdracht door een studie die verdeeldheid zaait?

Het eerste begin is om deze tekst te lezen. Daarom staat er een link die linkt naar de Bijbeltekst, zo kunt u onderzoeken of hetgeen hieronder staat klopt. 

'Van: Paulus, die door God geroepen is om een apostel, een reizend gezant van Christus Jezus te zijn en van broeder Sosthenes. Aan: Gods gemeente in Korinthe, die voor Jezus Christus is afgezonderd. U hoort bij Hem omdat Hij u heeft geroepen, net als alle gelovigen over de hele wereld. Hij is zowel hun Here als de onze. Ik wens u de genade en de vrede van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus toe. Ik dank God telkens weer voor u omdat Hij u door Jezus Christus zijn genade heeft gegeven. Door uw verbondenheid met Christus heeft Hij uw leven in alle opzichten verrijkt, bij alles wat u zegt en met uw volledige begrip van de waarheid. Want wat wij u over Christus hebben verteld, is ook in uw leven bevestigd, zozeer dat het u aan geen enkele gave ontbreekt. Daarbij kijkt u ook met spanning uit naar de terugkomst van de Here Jezus Christus. Hij zal u tot het einde toe staande houden, zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken. God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. Maar, broeders en zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent. Ik heb namelijk van de huisgenoten van Chloë gehoord dat u het niet met elkaar kunt vinden. De een zegt: ‘Ik hoor bij Paulus.’ De ander: ‘Ik bij Apollos.’ Weer een ander: ‘Maar ik bij Petrus.’ Sommigen zeggen zelfs: ‘Wij zijn de echte volgelingen van Jezus Christus!’ Is Christus dan in stukken verdeeld? Ben ík soms voor u aan het kruis gestorven of bent u in mijn naam gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve Crispus en Gajus. Nu kan dus niemand zeggen dat hij in mijn naam gedoopt is en bij mij hoort. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt. Maar ik kan me niet herinneren verder nog iemand gedoopt te hebben. Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christus dood aan het kruis. ' 

Hieronymus heeft het taalgebruik van de Apostelen aangepast naar zijn eigen visie, het hoogdravende taalgebruik van de heersende, geletterde klasse. Tegenwoordig zouden we zeggen: het universitaire niveau. De Apostelen waren eenvoudige vissers of timmermannen. Jezus zelf was ook een timmermanszoon, deze mannen gebruikten - zoals je dat tegenwoordig noemt - straattaal.  Begrijpt u de tekst zoals gebezigd door Paulus, en dan moeten we bedenken dat Hieronymus deze tekst al heeft gecultiveerd, want hij vond de taal en stijl van de bijbel ruw en ongecultiveerd

Er was grote verdeeldheid, gedoopt door diverse anderen.

Door wie bent u gedoopt? Is dit de juiste vraag? Paulus wijst op iets heel anders. De gemeente heeft de EENHEID verloren, met deze eenheid is ook de onderlinge liefde verloren gegaan, want er is een strijd ontstaan. Een strijd die gaat om de macht, een strijd van eigenwaarde. 

Niet het gedoopt zijn is belangrijk, maar de liefde die de eenheid geeft is belangrijk. De gemeente Korinthe raakte verdeeld, de doop was niet belangrijk, maar de doper was belangrijk geworden, want die persoon gaf blijkbaar een bepaalde status. En een status gaf aanzien, dus macht. Macht creëert een leiderschap, een leiderschap waar Paulus niet aan wilde, want hij was een reizende Apostel.

Let op: Het gedoopt zijn is wel degelijk belangrijk, maar wel in de zin van WILLEN DIENEN, de minste willen zijn. Jezus zegt niet voor niets tegen Nicodemus: tenzij u wordt wedergeboren uit water en geest. De Waterdoop en de Geestesdoop zijn dus essentiële handelingen, die een voorwaarde zijn om straks toegang te krijgen tot het Lichtrijk (De Beloofde Schepping). De vertelling van het Evangelie van Nicodemus is zo mooi, daar wordt verteld dat het ook mogelijk is in het dodenrijk, daar is geen druppel natuurlijk water aanwezig. Download het maar HIER. Water staat symbool voor HET WOORD en de geest is uw geestelijke lichaam. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Het nat maken van het lichaam is een waardeloze handeling, Zijn woord - rechtstreeks - veroorzaakt een doop van de GEEST!

1 Petrus 3:19-21  'Zo kon Hij naar de geesten gaan die in de onderwereld gevangen zaten om hun bekend te maken wat Hij heeft gedaan. Dat betreft hen die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl Noach de ark bouwde. Toen werden acht mensen gered, terwijl de anderen verdronken. Die acht mensen werden gered ondanks al het water. Als contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent NIET dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een GEBED tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. ' 

Dooptekst uit de Didache

Hoe te dopen
1. Nu over de doop, u moet als volgt dopen: Nadat u al deze voorschriften hebt voorgelezen moet u dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in stromend water.
2. Als er geen stromend water is, moet u in ander water dopen en als u het niet in koud water kunt, doe het dan in warm water.
3. En als u dit alles niet heeft, giet dan drie maal water over het hoofd in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4. Voordat gedoopt wordt, laat dan degene die gedoopt wordt en de gedoopte vasten en ieder die daartoe in staat is. Maar u moet de gedoopte opdracht geven om vooraf één of twee dagen te vasten.

Als je GEEN water hebt, moet je toch water uitgieten, tot driemaal toe. Met stromend water, wordt helemaal geen normaal water bedoelt, maar dat is het levende water. Levend water wat uitsluitend door een levend geloof gegeven en ontvangen kan worden.

Zo was de doop van Johannes de Doper met het natuurlijke water een symbolische handeling, want het doopgebed kon nog niet worden gedaan, want Jezus Christus had Zijn offer nog niet gebracht. Uiterlijk vertoon is zinloos, het geeft alleen maar herrie en verdeeldheid.

Lukas 3:15-16 'En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. ' 

1 Petrus 3:21 In contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus.

1 Korinthe 1:17 Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christus dood aan het kruis. '

Handelingen 11:16  Dat deed mij denken aan iets dat de Here eens tegen ons heeft gezegd: “Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.”

 

Gedoopt, welke religie?

Er zijn alleen in Nederland al meer dan 70 verschillenden christelijke richtingen. Allemaal dopen ze, allemaal vinden ze zich belangrijker dan hun buurgemeente. 

Wat Paulus zegt in de laatste zin, herhaal ik: Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christus dood aan het kruis. ' 

Onderzoek of een religie op de waarheid gebouwd is, is dat niet het geval, schrijf je uit. Nicodemus vertelde dat het dopen belangrijk is, maar in een strijd die gaat om macht en aanzien, is het een waardeloze handeling, want Jezus zelf doopt met de Heilige Geest en met vuur. Deze doop, daar komt geen mensenhand aan te pas, want dat doet Hij uitsluitend door een gebed waar geen enkel mens getuige van is. Zo is het toch ook met de besnijdenis, kunt u zien of ik - ik ben geen Jood - wel of niet besneden ben? 


Belijdt u een afgodsminnende religie zoals de Katholieken of de Boeddhisten?
Lees deze onderstaande teksten en schrijf u uit, want u bent verachtelijk hierdoor.

De liefde van de Allerhoogste is overweldigend groot, maar er zijn beperkingen. Het geloof in het offer van Jezus Christus - Zijn Kruisdood - is de bepalende factor om GENADE voor recht te verkrijgen. Jezus heeft het voorgedaan. Je moet Hem volgen in nederigheid tot ren met de dood. De schrift - de bijbel o.a. - is zeer duidelijk over allen die beelden gebruiken bij hun geloofsbelevenis. Eenieder die gegoten, gemaakte, geverfde beelden in ere houdt, zal worden weggevaagd. We denken aan katholieken (rooms, orthodox, koptische christenen en o.a. de Anglicaanse Kerk enz.) en boeddhisten.

Ook in het Boek der Oprechte wordt zeer duidelijk weergegeven hoe en waarom Abraham de afgodsbeelden van zijn vader Terach vernietigde. Dat staat beschreven in hoofdstuk 11, op deze pagina staat ook een link om weer terug te keren naar hier. U kunt dit geschrift natuurlijk ook gratis downloaden

Onderstaand enkele teksten die getuigen over de TERUGKEER (Psalm 9:18-19) naar de Hel.

Jeremia 10:14 Ieder mens is dom geworden, zonder kennis, elke edelsmid is beschaamd over zijn beeld. Zijn gegoten beeld is immers bedrog: er zit in hen geen adem. 

Openbaring 15:4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden. 

Habakuk 2:18 Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? 

Deuteronomium 4:16 dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, 

Deuteronomium 27:15 Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de HEERE, het werk van de handen van een vakman, en dat op een verborgen plaats neerzet! En heel het volk moet antwoorden en zeggen: Amen. 

Deuteronomium 7:25-26  'De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE, uw God, een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust.' 

Zefanja 1:2-6 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodendienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem (5) vragen.

1 --> Afgodsaanbidders met de priesters: o.a. de katholieken, dus rooms, orthodox, anglicaanse kerk, oosterse christenen en de boeddhisten.
2 --> Op de daken zich nederbuigen, dus zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
3 --> Christenen die schijnheilig zijn, ze hebben de mond vol over God/Jezus. Ze zoeken alleen maar bewondering.
4 --> De mensen die niet meer geloven.
5 --> De mensen die Hem altijd blijven afwijzen: ongelovigen, moslims enzovoort.

Nahum 1:14 Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, ๐˜„๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐˜‚ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ.

Uitschrijven bij de katholieke kerkhttps://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/   Via deze link kunt u een formulier downloaden om u uit te schrijven bij deze religie. De kerk van Jezus Christus is een hartens aangelegenheid en is dus NIET religie gebonden, maar afgodsbeeldaanbidders worden afgewezen. U moet minimaal de wil tonen om juist deze religies te mijden. 


Antwoord op een Facebook vraag.

Een simpele vraag: Liegen de oude apostelen?

Ik begin met twee algemene teksten.

Tekst 1,  Handelingen 10:34-35 'En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. '

UITLEG: Pas na de verzegeling van Cornelius begreep Petrus dat de heidenen ook tot het Godschalk behoren. Met de twee woorden IEDER VOLK, wordt iedere christelijke religie bedoelt, uitgezonderd de religies die afgodsbeelden gebruiken.

Hieruit blijkt zeer duidelijk dat Petrus dus nog in een opleidingstraject traject was.

Tekst 2Mattheüs 6:5  'En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen - dus: de KERKEN - en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. ' 

UITLEG: Iedere vorm van uiterlijk vertoon wordt door Mattheüs afgewezen. Niet alleen het gebed met handen vouwen en ogen dicht, maar letterlijk alles. Dopen met water is geen waarheid. Kan een kind al zelfstandig beslissen? Hoeveel gedoopte “kinderen” moeten niets meer weten van God en gebod? God ziet het hart, Jezus beslist ook NU wie waardig is voor de geestesdoop, daar komt geen mensenhand aan te pas. 

Enkele teksten die onomstotelijk vertellen dat de waterdoop niet meer van toepassing is. Jezus is inderdaad met water gedoopt om de overgang duidelijk te maken, maar de apostelen hebben het in Zijn opdracht daarna niet meer gedaan.

Lucas citeert Johannes de Doper.

Lukas 3:15-16 'En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. ' 

1 Petrus 3:21  ' Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, '

UITLEG:  Petrus verteld over het dodenrijk, daar is GEEN natuurlijk water. De doop is een gebed, een gebed gericht aan Jezus en Jezus zal u in de geest dopen!

1 Korinthe 1:17  'Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. '

UITLEG: Paulus – een apostel van de Heer – zegt het zeer luid en duidelijk: Hij heeft zelfs geen opdracht om te dopen!

Natuurlijk staat het jullie vrij om te zeggen dat deze apostelen liegen, dat mag omdat iedereen een vrije wil heeft. Maar ik verzeker jullie dat jullie worden voorgelogen door de huidige schriftgeleerden, dus jullie voorgangers. Dat zijn de wolven waar Paulus over spreekt in Handelingen 20:28-30

Handelingen 20:28-30  ' Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik: dat  NA MIJN VERTREK WREDE WOLVEN bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat UIT UW MIDDEN MANNEN ZULLEN OPSTAAN die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. ' 

Reactie plaatsen

Reacties

Corne verbree
4 maanden geleden

Wat een onzin. Jezus heeft gezegd, u komt alleen tot de vader dan door mij. Het maakt dus helemaal niks uit welke kerk je aanhangt. Als je maar in Hem geloofd!

Rinus Jantz
4 maanden geleden

Jezus heeft (en de apostelen) hebben veel meer gezegd en niet alleen maar dat wat jij wil horen.

Iedere religie met afgodsbeelden wordt veracht, zo staat er geschreven en dat zijn er nogal wat. Katholieken (rooms & orthodox), Anglicaanse kerk, Koptische christenen, Boeddhisten o.a.

Nahum 1:14 Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, ๐˜„๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐˜‚ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ.

โ€ญโ€ญMattheรผsโ€ฌ โ€ญ6:5โ€ฌ โ€ญEn wanneer u bidt, zult u niet zijn als de ๐—ต๐˜‚๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€ (๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ธ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป ๐—ฒ๐˜๐—ฐ.); want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. ๐—ฉ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐˜„๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ, ๐—œ๐—ธ ๐˜‡๐—ฒ๐—ด ๐˜‚ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜ ๐˜‡๐—ถ๐—ท ๐—ต๐˜‚๐—ป ๐—น๐—ผ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—น ๐—ต๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป.

Corne verbree
4 maanden geleden

Als ze katholieke kerk zo duidelijk handels tegen Gods wil. Waarom laat God die kerk dan al 2000 jaar bestaan?

Rinus Jantz
4 maanden geleden

Is Jezus op aarde gekomen om vrede op aarde te brengen?

De aarde is het rijk van satan, zo staat er geschreven.

Lucas 12: 51 'Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. '

Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.

โ€ญโ€ญMattheรผsโ€ฌ โ€ญ4:8โ€ญ-โ€ฌ9โ€ฌ Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, [9] en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Met Vriendelijke groet,

Rinus Jantz