De Twee die één zijn

Gepubliceerd op 23 augustus 2021 om 00:00

Dit is een hele bijzondere tekst. Een tekst die God heeft gesproken in de IK vorm tegen een profetes uit de vorige eeuw. Dit gaat over de Grote Almachtige zelf en Zijn zichtbaarheid. Eindelijk echt uitgelegd wat onze Heer en Heiland echt is.

God is een Geest die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus

U mag zich uw God en Schepper niet voorstellen als een eng beperkt wezen. U mag niet proberen Hem in een bepaalde vorm onder te brengen, want steeds zou uw voorstelling verkeerd zijn, omdat iets beperkts nooit in overeenstemming is met mijn wezen, dat hoogst volmaakt, dus onbegrensd is. Want Ik ben een Geest die alles vervult en alles doorstraalt. Eeuwig zal Ik voor mijn schepselen in mijn wezen ondoorgrondelijk zijn. Want ofschoon zij in hoogste volmaaktheid uit Mij werden voortgebracht, zijn zij toch slechts liefdesvonken uit het vuur van mijn eeuwige liefde - uitgestraald en als afzonderlijke wezens buiten Mij geplaatst, die echter de Licht- en Krachtbron van eeuwigheid niet zouden kunnen waarnemen als Ik Me in de gehele volheid van licht aan hen kenbaar zou willen maken. Want ze zouden vergaan bij de aanblik van het licht dat hen dan tegenstraalde.

Maar u hoeft zich ook van Mij geen ander beeld te maken dan dat van de goddelijke Verlosser Jezus Christus. In Hem ben Ik voor u tot een "zichtbare God" geworden, in Hem heeft zich de eeuwige, oneindige Geest geopenbaard. In Hem ziet u Mij - en kunt u Mij aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Ik gaf Mij dus zelf een vorm voor u, die Ik vanuit mijn liefde en kracht als mijn schepselen buiten Mij had geplaatst. De eeuwige Geest, die de gehele oneindigheid vult, doorstraalde deze vorm en werd zo tot een zichtbare God. Desondanks bestuur en werk Ik in de gehele oneindigheid en dus kan Ik ook niet begrensd zijn in mijn wezen. Ik kan voor u die nog beperkt bent, die de algehele voleinding nog niet bereikt hebt, alleen in de gedaante van Jezus tot een voor u voorstelbaar begrip worden. Want naar gelang uw toestand, die nog steeds ver van de voltooiing verwijderd is, moet Ik u bedenken.

Maar ook voor de in hoogste volmaaktheid staande geesten ben en blijf Ik ondoorgrondelijk in mijn wezen, wat echter een reden is om nog gelukzaliger te zijn, omdat zo mijn kinderen steeds dichter naar Mij toe willen komen, voortdurend door Mij gelukkig gemaakt kunnen worden door het vervullen van hun verlangen en toch Mij eeuwig niet bereiken kunnen, maar anderzijds Mij toch kunnen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht in Jezus Christus. Ook dit blijft voor u een mysterie. Pas als u in het licht staat begint u te begrijpen - en zult toch eeuwig mijn wezen niet kunnen doorgronden. Het lijkt alsof Ik eindeloos ver van u verwijderd ben, en toch ben Ik u zo nabij zoals alleen een Vader zijn kind nabij kan zijn. Maar dit besef maakt u zalig. Uw liefde neemt dan voortdurend toe en ze is ook de reden tot zaligheid omdat uw liefde nu steeds haar vervulling vindt.

Steeds vuriger moet dus uw liefde tot Jezus Christus ontbranden in wie u uw Vader van eeuwigheid kunt herkennen, en in wie Ik u onmetelijke zaligheden bereid. Want in Hem kan Ik nu bij mijn kinderen zijn ofschoon Ik aan geen vorm gebonden ben, ofschoon Ik de gehele oneindigheid vul met mijn licht en mijn kracht - met mijn wezen, dat ondoorgrondelijk is en blijft. U mijn schepselen echter, u moet Mij zoeken in Jezus en ook vinden, want Hem heb Ik Me uitgekozen tot de vorm die Mij heeft opgenomen. En deze eens menselijke vorm werd geheel vergeestelijkt en bleef toch zichtbaar voor ieder wezen dat de toestand van rijpheid heeft bereikt om geestelijk te kunnen schouwen.

Mijn geest van eeuwigheid ziet u dus als u Jezus Christus ziet, want Hij en Ik zijn één. U ziet de Vader als u Hem ziet omdat Ik voor u, mijn geschapen wezens, zichtbaar wilde zijn om uw gehele liefde te winnen. In mijn eindeloze volheid van kracht en licht echter kunt u Mij nooit aanschouwen zonder te vergaan. Ik wil echter met mijn kinderen kunnen scheppen en werken, dus ook Mij aan hen laten zien om hun zaligheid te vergroten. En Ik wil zelf hun liefde ondervinden en daarom steeds in de nabijheid van mijn kinderen zijn.

Amen


Een communicatie via Facebook

Gepubliceerde tekst:   Johannes 58:8 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.

Arno VS Amen. Fijn om te lezen dat je een tekst citeert waarin Jezus zegt dat Hij de Ik Ben is.

Rinus Jantz Een stuk van mijn zoektocht is een gedeelte waar bijna niemand op durft te zoeken. Enkele vragen die mij hebben bezig gehouden zijn: Wie is Jezus? In de bijbel wordt gesproken over een Oude van Dagen, wie is dat?

Het echte begin van de bijbel zou niet Genesis 1:1 moeten zijn. Het echte begin is namelijk Johannes 1:1-5.  

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Conclusie: God is een Heilige Geest die onzichtbaar is! Een gesproken woord kun je niet zien, is dus onzichtbaar.

Oorzaak en gevolg, oftewel logisch nadenken is God toevertrouwd als geen ander. Hij wist dat Zijn onzichtbaarheid een probleem kon gaan worden, daarom heeft Hij van zichzelf als eerste een afbeelding gemaakt, deze afbeelding is Jezus. Dat kunt u terugvinden in Kolossenzen 1:15 'Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, ' 

God is zo speciaal dat Hij voor hele bijzondere personen ook op een andere wijze zichtbaar wil zijn en dat ziet u in de bijbel maar op één plaats terug. dat is in Daniel 7: 9,13 & 22 'Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van Dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van Dagen, en men leidde hem voor deze. 

Ook in het Boek van Henoch (BvH 12-2:46.1-46.2) wordt gesproken over de Oude van Dagen  En daar zag ik Hem die de “Oude van Dagen” is, en zijn hoofd was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht het uiterlijk had van een man en zijn gezicht was vol van genade als één van de heilige
engelen.  En ik vroeg één van de heilige engelen, die met mij ging en mij al de geheimen toonde over die Zoon des mensen, wie hij is, en van waar hij
was, en waarom hij ging met de Oude van Dagen

Ik kan maar één conclusie trekken: God, de onzichtbare Heilige Geest heeft TWEE afbeeldingen van zichzelf gemaakt: 

1. De Zoon des Mensen. (de Zoon)

2. De Oude van Dagen. (de Vader)

Deze Twee-éénheidzijn de zichtbare weergaven van God, de onzichtbare Heilige Geest

Arno VS Toch denk ik dat je uitleg onjuist is. De Bijbel zegt: Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. De Zoon is niet de Vader en de Vader is niet de Heilige Geest.

De Drie-eenheid is geen ‘modi’. Met andere woorden, God is niet drie "manifestaties" of "vormen". Hij is één wezen met één vorm en die vorm is Geest. Modalisme zoals gevonden in Oneness Pentecostalism is een soort hybride doctrine tussen traditioneel christendom en klassiek unitarisme. Het leert dat God een beetje op water lijkt, dat de vorm kan aannemen van een vaste stof, vloeistof of gas. Dit is geen nauwkeurige weerspiegeling van wat de Bijbel leert over de aard van God. De Vader en de Zoon zijn verschillende Personen. De Vader kan de Zoon niet "worden" en vice versa. Bovendien ontbreekt het de Zoon aan niets dat de Vader heeft, en het ontbreekt de Geest aan niets dat de Zoon heeft. De Drie bezitten hetzelfde wezen, dezelfde krachten en eigenschappen.

Rinus Jantz het is één onzichtbare Heilige Geest, met twee zichtbare uitstraling. Het staat duidelijk zo in bijbel verteld, God liegt niet. Nu kun je proberen om allerlei verzinsels te bedenken, maar dat doet iedere theoloog al. Wat ik niet snap, die Ene Grote, Hij is zo duidelijk als 1 + 1 maar zijn kan, maar die verrekte mens wil altijd beweren dat 1 + 1 = 11 en een ander zegt 1 + 1 = 5. Geloof nu toch gewoon eens wat Hij zegt.

Arno VS Ik lees je frustratie wel naar mij toe wel, maar ik denk dat je uitleg te simplistisch is en gebaseerd is op teksten die je goed uitkomen om je visie te onderbouwen, zonder naar alle teksten te kijken. En ja, ik geloof wat God zegt, maar ben kritisch op jouw interpretatie.  https://www.gotquestions.org/Nederlands/drieeenheid.html

Rinus Jantz, jouw verhaal (de link) begint zo: De grootste moeilijkheid van het Christelijke concept van de Drie-eenheid is dat er geen enkele manier is om dit adequaat uit te leggen. De Drie-eenheid is een concept dat onmogelijk volledig door een mens kan worden begrepen, laat staan uitgelegd. God is oneindig veel groter dan ons en we moeten daarom niet verwachten dat we Hem volledig kunnen begrijpen. De Bijbel onderwijst ons dat de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. De Bijbel onderwijst ons ook dat er maar één God is. Hoewel we wel enkele feiten over de relatie tussen de verschillende Personen van de Drie-eenheid onderling kunnen begrijpen, is deze uiteindelijk niet door het menselijk verstand te bevatten. Maar dit betekent niet dat het niet waar is of niet op de leer van de Bijbel gebaseerd zou zijn.

Je gelooft dus blijkbaar liever iets waarvan ze zelf al zeggen dat het onbegrijpbaar is, dan iets waarvan je zelf beweert dat het eenvoudig is uitgelegd. Concludeer ik het nu goed, dat iets onbegrijpbaar moet zijn voordat je het kunt geloven?
Dat heb ik nog nooit gekund, ik heb altijd alles onderzocht, ik wil snappen wat ik geloof, ik geloof niet in sprookjes.
Jouw eerste bericht is al een poging tot manipulatie, want je draait twee woorden om: Jezus zegt: voor Abraham was, BEN IK. Dit heeft niets te maken met de z.g. IK BEN teksten., dit slaat terug op kol.1:15 de eerst geschapene. Het beeld van de onzichtbare God.

Reactie plaatsen

Reacties

Nancy
2 jaar geleden

Dat Jezus niet de correcte naam is en God maar een tittel, en niet de naam van de Vader. Dat de namen ook door Rome zijn veranderd in de bijbel naar tittels. Kan u daarover niks kwijt als u toch achter waarheid zoekt. En wie Gods volk is, dat zijn toch de natsarim, net zoals "Jezus". De Jezus dat aan ons wordt voorgesteld blank met blond haar en blauwe ogen klopt ook niet. Ik zou het aprecieren mocht u hierover wat verder toelichten, dank u

rinus
2 jaar geleden

Lieve Nancy,

Fijn dat je nadenkt over wat God wil, want dat is waar het om gaat. Zijn wil doen. Je stelt een aantal vragen en deze vragen beantwoord ik stuk voor stuk.

De naam van de Allerhoogste.
Jesaja is heel duidelijk in de betiteling van de Allerhoogste. Hij heeft veel namen, iedere naam is goed, als het maar uitdrukt dat Hij de Almachtige is. Door allerlei vertalingen zijn de namen verbasterd, maar Jesaja geeft een paar namen aan die heel goed uitdrukking geven aan Zijn Almacht.

Jesaja 9:5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Straks, als alles vernieuwd is, dan is nog maar 1 taal, dan is er geen verbastering meer. Voor nu houden we het bij de naam GOD, de onzichtbare Heilige Geest en Jezus is Zijn zichtbare afbeelding.

Een religie.
Geen enkele religie is de juiste, want God is waarheid. De Allerhoogste kan niet liegen en al Zijn werken getuigen dus ook van de waarheid. Ook iets dat incompleet is, getuigd niet van de waarheid. O ja, het lijkt wel op, maar het is manipuleerbaar en dat kan niet als het compleet is.
Een voorbeeld van de waarheid zoeken. Niemand die zegt dat de bijbel het enige woord van God is, kan de volgende vraag beantwoorden. Omdat ze waarheid niet kennen, dat is de oorzaak.
God zegt tegen Abraham: De vierde generatie zal terugkeren naar het land Kanaän. Geen enkele kerkleider kan deze vraag beantwoorden. Vraag aan jouw voorganger: Kun je de vier generaties benoemen waarvan God sprak tijdens de belofte aan Abraham? Je zult merken dat ze erom heen draaien en zullen gaan beweren dat het niet belangrijk is.
Ik geef je het antwoord op deze vraag, zodat je weet dat ze liegen. 1. Jacob 2. Levi 3. Jochebed 4. Mozes. Dit antwoord heeft iets vreemds, want er wordt een vrouw in genoemd. Hiermee wordt aangegeven dat vrouwen net als mannen tot het Godsvolk kunnen behoren.
De enige kerk die de waarheid verkondigd zit in je hart. Dat levende geloof ontstaat door het constant zoeken naar de waarheid. Dat levende geloof zit in de connectie tussen jou en de hemelse Vader. Die connectie die kun je niet onderhouden daar schijnheilig op je knieën te gaan zitten, of door zichtbaar je ogen te sluiten en je handen te vouwen.
Het gebed dat tot IN de hemel rijkt, is juist het veelvuldige gebed dat zo eventjes tijdens het fietsen of autorijden wordt gedaan, dus met de ogen open en de handen aan het stuur. Dit gebed is dus maar een gebed van een enkel zinnetje. God weet alles, ook wat jij doet en dat je je aandacht bij het verkeer nodig hebt. Als je een gesprek gaat voeren en je weet dat het lastig kan zijn, dan is een gebed met deze woorden voldoende: Heer, help me, uw wil wil ik doen.
Tot slot, volg ook deze link
https://www.debeloofdeschepping.nl/bloggen/728081_de-kerk-van-christus-het-geloof-de-rots

Nijland
7 maanden geleden

Wat een leuke informatieve website

Rinus Jantz
7 maanden geleden

Ik mis jouw voornaam en om je aan te spreken met: Beste ??

Zoals je misschien hebt gezien, ik reageer bijna altijd. Reacties zoals de jouwe krijg ik niet vaak, kort, krachtig en ook nog eens positief, althans zo leg ik het uit.

Er is weliswaar een kleine kanttekening aan deze opmerking en dat zijn de woorden: Wat een leuke informatieve website. Het is namelijk de vraag wat je doet met deze leuke informatie.