18-8-2021 Facebook: God wil je hart. Dat mist op deze amateuristische site. Met de rekentool voor de eindtijd laat je zien dat je de bijbel niet hebt begrepen.

God heeft het verstand gegeven om te onderzoeken en een vrije wil om daarna een keuze te maken. Blind geloven wat een ander zegt, daar zijn de valse christussen erg blij mee. Dat is exact wat de tegenstander van God wil. Waarom denk je dat er alleen al in Nederland al meer dan 70 christelijke denominaties zijn? De oorzaak is simpel: De mensen geven hun hart zonder onderzoek aan deze valse christussen.

Voorbeeld; Geen trouwer dier dan een hond. Hoe slecht de baas ook is, het dier zal blindelings zijn baas gehoorzamen. Oorzaak: het dier heeft geen verstand en dus ook niet de vrije wil om zelfstandig zijn keuze te maken. Als je alleen maar je hart wil geven, dan handel je - net als deze hond - instinctief.

In het blauw de opmerkingen van derden


Enkele waardevolle teksten.

Johannes 8:39-58               

'Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham; maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb; dit deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God. Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? Jezus antwoordde: Ik ben niet bezeten, maar Ik eer mijn Vader, en gij onteert Mij. Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er, die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf? Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik zeide: Ik ken Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord bewaar Ik. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. '

Johannes 12:29-36                    De verhoging van Jezus

'De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeide, dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. En dit zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou. De schare dan antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus tot in eeuwigheid blijft; hoe kunt Gij dan zeggen, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor hen. '

2 Korinthe 11:16-23                      Paulus over dwaasheid en wijsheid

'Nogmaals zeg ik: laat niemand denken dat ik dwaas ben. En als u dat toch doet , ontvang mij dan ook maar als een dwaas, zodat ook ik een beetje zou mogen roemen. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van de Heere, maar als in dwaasheid, wanneer het gaat om dit punt van roem. Omdat velen roemen naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Want u verdraagt met genoegen de dwazen; u bent immers zo wijs? Want u verdraagt het, als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. Tot eigen oneer zeg ik: wij zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont – ik spreek in dwaasheid – daarin toon ook ik durf. Zijn zíj Hebreeën? Ik ook. Zijn zíj Israëlieten? Ik ook. Zijn zíj nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zíj dienaars van Christus? – ik spreek als een waanzinnige – ik sta boven hen ; in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, dikwijls in doods gevaar . 

Jesaja 14:9-23                       Hoogmoed komt ten val,  altijd bij iedereen!     

De openbaring over Gods tegenstander. Hij was dé leider van de engelen en zijn echte naam is Semyaza. Boek van Henoch, Sectie 3: 6.3 Maar Semyaza, die hun leider was, zei tot hen: “Ik vrees dat jullie niet volgzaam in deze daad en ik alleen zal de straf betalen voor deze grote zonde.”

De naam Lucifer komt nergens voor, de naam is opgebouwd uit het Latijnse woord Lux (licht) en Verre (lichtdrager). Lucifer | bijbelenzo (wordpress.com)

'Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u: Ook u bent nu zo zwak geworden als wij, u bent aan ons gelijk geworden! Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid, en wormen zijn uw deken. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! (vers 13 en 14) En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan ? Alle koningen van de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis. Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is vertrapt. U zult in het graf niet met hen verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw volk gedood. Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners. Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders, zodat zij niet meer opstaan, de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak vullen met steden. Zo zal Ik tegen hen opstaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal van Babel naam en overblijfsel uitroeien, zoon en kleinzoon, spreekt de HEERE . Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen; Ik zal het wegvagen met de veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachten. ' 

1 Johannes 4:4‭-‬6 Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst. De tegenstanders van God horen bij de wereld en maken zich dus alleen maar druk om dingen die van de wereld zijn. Daarom hebben zij in de wereld ook iets te zeggen. Omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die Hem kennen, naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen.

1 Korinthe 10:1‭-‬5  En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn.

Mattheüs 3:1-12 'In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit, en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. ' 

Handelingen 10:34-35  'En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. '

Lucas 10:21-22, 24 Op dat moment bracht de Heilige Geest in Jezus een geweldige blijdschap teweeg. Hij sprak: ‘Vader! Heer van hemel en aarde! Dank U wel dat U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden, maar aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt. Dank U, Vader, zo hebt U het gewild. Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Niemand weet wie Ik ben, behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is, behalve Ik en de mensen aan wie Ik het wil bekendmaken.’ Vele profeten en koningen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen. Maar zij konden het niet.


Ezechiel 18 , verantwoordelijkheid persoonlijk / Bekering tijdens het leven

Ezechiël 18:10-13  'Maar heeft hij nu een gewelddadige zoon voortgebracht, een bloedvergieter, die helaas maar één van die dingen doet – terwijl de vader dat allemaal niet doet – ja, zelfs op de bergen offermaaltijden eet en de vrouw van zijn naaste onteert, de arme en de behoeftige uitbuit, roofgoed buitmaakt, een onderpand niet teruggeeft, en zijn ogen opslaat naar de stinkgoden en een gruweldaad doet, uitleent tegen rente en winst neemt – zou die dan in leven mogen blijven? Hij mag niet in leven blijven: al die gruweldaden heeft hij namelijk gedaan. Hij moet zeker gedood worden. Zijn bloed rust op hem! ' 

Ezechiël 18:14-17 'En zie, heeft hij een zoon voortgebracht die al de zonden van zijn vader die hij doet, ziet; hij ziet ze , maar doet zelf die dingen niet – die zal niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal zeker in leven blijven. '

Ezechiël 18:18-20  'Zijn vader – omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt heeft, roofgoed van zijn broeder buitgemaakt heeft en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed was – zie, hij zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid.

De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. '

Ezechiël 18:21-22 'Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven. ' 

Ezechiël 28:14-19  'U was een cherub (SATAN) die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. ' 


basis foutieve 70 weken leer

Daniël 9:26‭-‬27 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. 


Dienaren worden slecht behandeld

Handelingen 5:41 'Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden. ' 


Alverzoeningsleer

Judas 1:4 Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen.


afgoden aanbidden is verachtelijk!

Deuteronomium 7:25-26  'De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE , uw God, een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust.' 

Zefanja 1:2,4  '‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here . ‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ '

Nahum 1:14  'Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk. '

2 Kronieken 34:3-5 'In het achtste jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeman was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offer hoogten, de gewijde palen, en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baäls af. Hij brak de wierookaltaren, die er bovenop stonden, stuk. Ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in stukken en hij verpulverde ze , en hij strooide het stof op de graven van hen die daaraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. '

Vertaling: Gesneden en gegoten beelden: carved en cast images // and the graven images and the molten images. // Carved Images = afgodsbeelden


Uiterlijk vertoon

Handelingen 7:4  “De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank. Wat voor tempel kunt u dan voor Mij bouwen die Mij tot een huis zou kunnen zijn om daarin te wonen?

Handelingen 17:24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.


Bidden van Jezus

Markus 7:34  En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend!

Markus 6:41 En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.

Handelingen 10:31 'En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven (het gebed) zijn bij God in gedachtenis gekomen. ' 


Uitverkoren volk

Mattheüs 8:10-12  'Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. MAAR IK ZEG U DAT VELEN ZULLEN KOMEN VAN OOST EN WEST EN ZIJ ZULLEN AAN TAFEL GAAN MET ABRAHAM, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk (de Israëlieten) zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. '

Handelingen 28:26-28  Ga naar dit volk - Israël - toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

Romeinen 9:25-27 'In het boek van de profeet Hosea zegt God immers: ‘Het volk dat niet van Mij was, zal Ik mijn volk noemen. En de mensen die Ik niet liefhad, zal Ik liefhebben. Op de plaats waar gezegd werd dat zij mijn volk niet waren, zullen zij kinderen van de levende God worden genoemd.’ Maar over de Israëlieten riep de profeet Jesaja uit: ‘Al was hun aantal zo talrijk als het zand aan het strand van de zee, toch zal er maar een klein deel van hen overblijven. ' 


Profeet geeerd?

Lukas 4:24-27 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.

Spreuken 30:15-16,32-33

'De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef! Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg: het dodenrijk en de onvruchtbare schoot, de aarde, die nooit van water verzadigd wordt, en het vuur, dat nooit zegt: het is genoeg!

Hetzij gij u ondoordacht verheft, hetzij wel overwogen: de hand op de mond! Want drukking van de melk brengt boter voort, en drukking op de neus brengt bloed voort, en drukking van toorn brengt twist voort.'

Markus 6:4 HSV En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis.

Lukas 6:32

En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

1 Johannes 3:11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben;


God is onzichtbaar

Johannes 1:18 'Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. '


Over de profeet

Lukas 7:38-39 En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares.

Lukas 6:12-13 Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:


Liefhebbers van de wet van Mozes

Johannes 1:17 'Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. ' 

Romeinen 6:14-18  'Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. Hoe zit het dan? Mogen wij dus zondigen, omdat wij niet meer onder de wet vallen maar op de genade van God vertrouwen? U weet wel beter. Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Of de zonde is uw meester, met het gevolg dat u de dood tegemoet gaat, óf God is uw meester, met het gevolg dat u vrijgesproken wordt. Vroeger was u een slaaf van de zonde. Maar God zij gedankt: toen u hoorde wat er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart aangenomen. Nu u van de zonde verlost bent, staat u in dienst van de rechtvaardigheid. '

Romeinen 7:4,6 'Vrienden, zo bent u niet meer gebonden aan de Joodse wet. Want toen Christus stierf, bent u mét Hem gestorven. Voor de wet bestaat u niet meer. Nu behoort u toe aan iemand anders, aan Christus die uit de dood is opgestaan. En hierdoor kunnen wij voor God een vruchtbaar leven leiden. Maar nu zijn wij van de wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen: vanuit ons hart, door zijn Geest, en niet op de oude manier door het naleven van wetten. ' 

Galaten 3:10-11 'Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de Boeken: ‘Vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt.’ Dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden, is volstrekt duidelijk. In de Boeken staat immers ook: ‘De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven.’ ' 

Romeinen 10:4 'Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig.'   Vertrouwen op Jezus vraagt: NEDERIGHEID.

Efeziërs 2:14-15 'Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken. Door voor ons te sterven, heeft Christus de wet, die de oorzaak van de scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar door hen tot een deel van Zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. ' 

Mattheüs 22:37-38,40 'Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’ ' 

Deuteronomium 4:16‭-‬18‭, ‬26  dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel die door de lucht vliegt, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt, of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden.


Gods woord kost niets

Openbaring 22:17  'En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. ' 

Openbaring 22:17 'De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom.’ En wie dat hoort, moet ook zeggen: ‘Kom.’ Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis. ' 

2 Korinthiërs 11:7,9 'Heb ik er verkeerd aan gedaan u het goede nieuws van God te brengen, zonder er iets voor te vragen? Was het fout dat ik mij op die manier vernederde om u te verhogen? want de broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in mijn nood voorzien. U heb ik nooit om geld voor mijzelf gevraagd en ik zal dat ook nooit doen. ' 

Maleachi 3:10 'Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. ' 

1 Korinthiërs 16:1-3 'Volg voor de collecte voor de arme gelovigen de richtlijnen die ik de gemeenten van Galatië heb gegeven. Die komen hierop neer, dat ieder van u elke zondag iets opzij moet leggen van wat hij heeft verdiend. Bewaar het tot ik bij u kom. Dan ligt het geld tenminste klaar en kan ik de mannen die u daarvoor aanwijst, deze gift naar Jeruzalem laten brengen. Ik zal hun enkele aanbevelingsbrieven meegeven, ' 

Hebreeën 7:4,8,13,15,18  'Uit het volgende blijkt wel hoe groot deze Melchisedek is. Zelfs Abraham, de eerste voorvader van Gods volk, gaf hem een tiende deel van alles wat hij in de strijd tegen de koningen had buitgemaakt. Verder is het zo dat in het ene geval de priesters, sterfelijke mensen, een tiende kregen van wat de mensen oogstten of verdienden, terwijl in het andere geval Melchisedek ze kreeg, van wie vermeld staat dat hij altijd blijft leven. Wij weten allemaal dat Christus niet bij de priesterstam van Levi hoort, Het is dus duidelijk dat God een andere weg is ingeslagen. Het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam behoorde, is opgeheven omdat het niet werkte. ' 


Tarweoogst / Grote Verzoendag

Daniël 12:1-2  ‘In die tijd zal de grote vorst Michaël, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het Boek staat, hieraan ontkomen. En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. ' 

Johannes 5:28-29 'Verbaas u niet hierover. Eens zullen alle doden zijn stem horen. Dan zullen zij uit hun graf opstaan en wie het goede hebben gedaan, zullen leven. Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden. '

Eind oordeel

Openbaring 20:13-14 'De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk, en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood. '

Eerste Opstanding

1 Thessalonicenzen 4:16-17  ' Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

JEREMIA KLAAGT

Veel oude profeten zijn constant uitgemaakt voor: valse profeet. Jeremia heeft zelfs gevraagd om de uitgesproken profetieën te doen uitkomen. Dat is een bekend fenomeen voor mij. Het verschil is dat ik NU kan en mag zeggen: Jezus komt op 17 september 2023. Dit is geen valse profetie, maar de waarheid.

Jeremia 17:15 Zie, zij zeggen tegen mij: Waar is het woord van de HEERE? Laat het toch uitkomen!

Jeremia 16:2‭-‬4 U mag u geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben, want zo zegt de HEERE over de zonen en over de dochters die in deze plaats geboren worden, en over hun moeders die hen baren, en over hun vaders die hen verwekken in dit land: Zij zullen sterven aan dodelijke ziekten, er zal over hen geen rouw bedreven worden en zij zullen niet begraven worden, maar tot mest op de aardbodem zijn. Zij zullen door het zwaard en door de honger omkomen, en hun dode lichamen zullen tot voedsel zijn voor de vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde.

Jeremia 15:1‭-‬2 De HEERE zei tegen mij: Al stond Mozes of Samuel voor Mijn aangezicht, dan nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur hen van voor Mijn aangezicht weg, laten zij weggaan! En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen: Waar moeten wij naartoe gaan? dat u tegen hen moet zeggen: Zo zegt de HEERE:

Wie bestemd is voor de dood, naar de dood;

Wie bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard;

Wie bestemd is voor de honger, naar de honger;

en wie bestemd is voor de gevangenis, naar de gevangenis.


wijsheid

1 Korinthe 3:19  Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.

Spreuken 1:7 De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Verleiders

Handelingen 20:29-30 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.

Colossenzen 2:15‭-‬16   Op die manier heeft God Zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden.

Hosea 4:4‭-‬8 Probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Zeg niet dat het niet fout was. Want luister, priester, mijn aanklacht is tegen u gericht! Als straf voor uw misdaden zult u struikelen, zowel op klaarlichte dag als ʼs nachts. Hetzelfde zal die zogenaamde profeten van u overkomen. En Ik zal uw moeder, Israël, vernietigen. Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent en dat is uw schuld, priesters! Want u wilt Mij niet kennen. Daarom weiger Ik u nog langer te erkennen als mijn priesters. Omdat u mijn wetten verwaarloosd hebt, zal Ik uw kinderen verwaarlozen. Hoe meer mijn volk in omvang toenam, hoe meer het tegen Mij zondigde. Ik zal het zijn eervolle positie ontnemen en te schande maken. De priesters verheugen zich over de zonden van het volk. Dáár leven zij van en ze hebben een onverzadigbaar verlangen naar meer.

Mattheüs 23:8 & 10‭, Maar Ik waarschuw u: laat u nooit zo noemen. Want u hebt maar één Meester en u bent allemaal broers en zusters van elkaar. Laat u ook nooit leraar noemen, want u hebt maar één Leraar en dat ben Ik, de Christus.

Bruiloft van de Koning

Lucas 14:21 De knecht ging terug en vertelde het allemaal aan zijn heer. Die was hevig verontwaardigd. Hij gaf de knecht opdracht vlug naar de achterbuurten van de stad te gaan om de armen, kreupelen, lammen en blinden uit te nodigen.

Er is maar één evangelie.

Galaten 1:6‭-‬9 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Mattheüs 10:24‭-‬25 De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

Hosea 6:6 (Hebreeuwse vertaling) Ik verlang naar barmhartigheid, en geen offerande en kennis van God meer dan brandoffers.

Hosea 6:6 Ik wil uw offers niet, Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, Ik wil dat u Mij kent.

Hosea 6:4‭-‬7 Wat zal Ik met u doen, Israël en Juda? Want uw liefde verdwijnt als wolken in de morgen en verdampt als dauw in de vroege ochtend. Ik stuurde mijn profeten om u te waarschuwen voor uw ondergang. Ik heb u harde klappen toegebracht met mijn woorden en met de dood bedreigd. Onverwacht werd u getroffen door mijn veroordeling, als door een plotseling doorbrekend licht. Ik wil uw offers niet, Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, Ik wil dat u Mij kent. Maar u bent net als Adam: u hebt mijn verbond verbroken en bent Mij zo ontrouw geworden.

Naar aanleiding van Cornelius, de Romeinse hoofdman.

Ernie Dooley Acts 10:34-35
And Peter opened his mouth and said: I now see in truth that God does not take any man for the person; but in every nation he who fears Him and does righteousness is pleasing to Him.

EXPLANATION: But in every nation, so from all religions! Who fears Him and acts justly.
This means that it concerns all people who believe in modesty – love from the heart.

Handelingen 10:34-35 En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.

 UITLEG: Maar in elke natie, dus van alle religies! Die Hem vreest en rechtvaardig handelt. Dit betekent dat het gaat om alle mensen die in bescheidenheid geloven - liefde vanuit het hart.

Incarnatie // Eeuwig = Hel

Jesaja 66:3 Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek, wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.

Psalm 139:15‭-‬18   Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de LAAGSTE PLAATSEN VAN DE AARDE = ZWAVEL EN VUUR = HEL . Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Openbaring 12:4 'En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. 

Matteüs 25:41 'Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. ' 

Openbaring 20:10  'en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. ' 

Geschriften= meervoud

2 Petrus 3:15‭-‬16   en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

2 Timotheüs 3:4‭-‬5  Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen IN UITERLIJKHEDEN WEL GODSDIENSTIG DOEN, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand.

De leugenprofeet

Jeremia 23:25-26,30,32,39-40 'Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! Hoelang nog ? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart.

Daarom zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE , die Mijn woorden van elkaar stelen. Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE . Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ík heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de HEERE .

Daarom, zie, Ik zal u helemaal vergeten, en u, en de stad die Ik u en uw vaderen gegeven heb, van voor Mijn aangezicht verlaten. Ik zal op u eeuwige smaad leggen, eeuwige schande, die niet zal worden vergeten.' 

Jeremiah 23:25-26,30,32,39-40 'I have heard what the prophets say who prophesy lies in My Name, saying: I have dreamed, I have dreamed! How long ?
Is there a dream in the heart of the prophets who prophesy lies? Yes, prophets they are of the deceit of their own heart. Therefore behold, I will those prophets! declares the LORD, who steal my words from one another.
Behold, I will those prophets of false dreams! saith the LORD . They tell it, they deceive My people with their lies and with their talk. I did not send them. I didn't order them.
They are of no use to this people, saith the LORD. therefore, behold, I will forget thee altogether, and forsake thee, and the city which I gave unto thee and to thy fathers, from before me. I will put on you everlasting reproach, everlasting shame, which shall not be forgotten.'

Teksten over de geschriften

Mattheüs 23:15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.

Johannes 5:39-40 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.

Mattheüs 22:29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.

2 Petrus 1:20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;

Jakobus 4:6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

Boeken, incompleet

Ecclesiastes 12:12 My son, beware of anything beyond these. Of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh.

John 20:30 Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book;

John 21:25 But there are also many other things which Jesus did; were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written.

Prediker 12:12  Wat erbovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd! Er komt geen einde aan vele boeken te maken, en veel studeren vermoeit het lichaam.

Johannes 20:30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek.

Johannes 21:25 En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.

2 Timotheüs 3:16 Alles in de BOEKEN is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is.

2 Timoteüs 2:3-4 3 Gij dan verdraagt ​​hardheid, als een goed soldaat van Jezus Christus. 4 Niemand die strijdt, verstrikt zich in de zaken van dit leven; opdat hij hem behaagt die hem tot soldaat heeft gekozen.

Heb lief die u haten.

Mattheüs 5:44   Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

Lukas 6:27  Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.

1 Johannes 4:20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?

Spreuken 3:11‭-‬12  Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.

Zwaard van mijn mond 

Openbaring 2:16  Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.
https://bible.com/nl/bible/1990/rev.2.16.HSV

Psalm 49:4  Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn.
https://bible.com/nl/bible/1990/psa.49.4.HSV


HET DIENEN VAN PAULUS 

Galaten 1:10‭-‬12  Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

https://bible.com/nl/bible/1990/gal.1.10-12.HSV

Galatians 1:10-12 For am I persuading men, or God? Or am I trying to please people? For if I still pleased men, I should not be a servant of Christ. But I certify you, brethren, that the Gospel which has been preached by me is not after man. For I neither received nor learned it from man, but by revelation from Jesus Christ.


Het is gewoon logisch nadenken. Ik bewijs netjes en duidelijk, geheel gebaseerd op dat boek dat bijbel wordt genoemd, de waarheid. Een waarheid die me door de Allerhoogste is geleerd en ik zou een dwaas zijn als ik verhaaltjes zou gaan vertellen die jij wil horen. Jij wil alleen maar horen wat het oor streelt, maar de waarheid? Tja…….

2 Timotheüs 4:3-4 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraren (de huidige predikanten, er zijn niet voor niets zoveel verschillende denominaties) zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

Galaten 1:10‭-‬12 Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.‬‬

It's just logical thinking. I prove neatly and clearly, based entirely on that book called the Bible, the truth. A truth taught to me by the Most High and I would be a fool if I started telling stories that you want to hear. You only want to hear what pleases the ear, but the truth? Well…….

2 Timothy 4:3-4 For the time will come when they will not endure sound doctrine, but they will seek what pleases the audience, and teachers for themselves (the ministers of today, there are so many different denominations for a reason) shall gather according to their own desires. They will turn their audience from the truth and turn to fictions.

Galatians 1:10-12 For am I persuading men, or God? Or am I trying to please people? For if I still pleased men, I should not be a servant of Christ. But I certify you, brethren, that the Gospel which has been preached by me is not after man. For I neither received nor learned it from man, but by revelation from Jesus Christ.


Daniël 12:1   In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Daniël 12:1HSV
https://bible.com/nl/bible/1990/dan.12.1.HSV

Daarom zullen in uw midden vaders hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal strafgerichten over u voltrekken en zal al wat van u overblijft, naar alle windstreken verstrooien.

Ezechiël 5:10 HSV

https://bible.com/nl/bible/1990/ezk.5.10.HSV

Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbijtrok, uw schoonheid was voor hem!

Ezechiël 16:15 HSV

https://bible.com/nl/bible/1990/ezk.16.15.HSV


Ezechiel stelt een vraag aan ALLE predikanten. 4200 verschillende religies, terwijl er maar 1 Evangelie is - Galaten 1: 6

Galaten 1:6,9 'Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. '

Ezechiël 13:19  En wilt u Mij ontheiligen bij Mijn volk voor een paar handen vol gerst en voor brokken brood, door zielen te doden die niet hoeven te sterven en door zielen in het leven te behouden die niet in leven mogen blijven, aangezien u liegt tegen Mijn volk, dat naar leugens luistert?


Incarnatie

Psalm 9:18‭-‬19 De goddelozen 𝗸𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴, 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗵𝗲𝗹 𝘁𝗼𝗲, alle heidenvolken, die God vergeten. Want de arme wordt niet voor altijd vergeten, de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.


Jesaja 24:22 'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻 𝘇𝗮𝗹 𝗲𝗿 𝘄𝗲𝗲𝗿 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗵𝗲𝗻 𝗼𝗺𝗴𝗲𝘇𝗶𝗲𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻. '

Job 33:29‭-‬30 Zie, dit alles doet God 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝗼𝗳 𝗱𝗿𝗶𝗲 𝗸𝗲𝗲𝗿 𝗺𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗻, 𝗼𝗺 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝘇𝗶𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴 𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗴𝗿𝗮𝗳, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven.

Jesaja 66:3 Wie een rund slacht, slaat een man neer,
Wie een lam offert, breekt een hond de nek,
Wie een graanoffer offert, offert varkensbloed,
Wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden.

1 Korinthe 15:22-26 'Want zoals 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡 in Adam sterven, zo zullen ook in Christus 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡 levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, 𝘄𝗮𝗻𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗛𝗶𝗷 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗵𝗲𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽𝗽𝗶𝗷 𝗲𝗻 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗰𝗵𝘁 𝗲𝗻 𝗸𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁 𝗵𝗲𝗲𝗳𝘁 𝘁𝗲𝗻𝗶𝗲𝘁𝗴𝗲𝗱𝗮𝗮𝗻. Want Hij moet Koning zijn, 𝘁𝗼𝘁𝗱𝗮𝘁 Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 𝗗𝗲 𝗹𝗮𝗮𝘁𝘀𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗷𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗶𝗲𝘁𝗴𝗲𝗱𝗮𝗮𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁, 𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗼𝗱. '  

Jakobus 4:6 'Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: 𝗚𝗼𝗱 𝗸𝗲𝗲𝗿𝘁 𝗭𝗶𝗰𝗵 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝗼𝗴𝗺𝗼𝗲𝗱𝗶𝗴𝗲𝗻, 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗲𝗳𝘁 𝗛𝗶𝗷 𝗴𝗲𝗻𝗮𝗱𝗲.

Medelijden 

Deuteronomium 19:21 U mag geen medelijden hebben met een valse getuige. Hierbij geldt: leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.’

Ezechiël 7:9 Ik zal niets ontzien, en geen medelijden hebben, Ik zal u overeenkomstig uw wegen vergelden, en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, het ben Die slaat.

 Leviticus 19:17  U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt.

Leviticus 19:28  U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.

 

Jeremia 15:2

En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen: Waar moeten wij naartoe gaan? dat u tegen hen moet zeggen: Zo zegt de HEERE:
Wie bestemd is voor de dood, naar de dood;
Wie bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard;
Wie bestemd is voor de honger, naar de honger;
en wie bestemd is voor de gevangenis, naar de gevangenis.

Mattheüs 24:44  Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Jeremia 17:15 Zie, zij zeggen tegen mij: Waar is het woord van de HEERE? Laat het toch uitkomen!

 

De leugengeest 

'Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? 𝗔𝗹𝘀 𝗶𝗸 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗼𝗴 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗵𝗮𝗮𝗴𝗱𝗲, 𝘇𝗼𝘂 𝗶𝗸 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗸𝗻𝗲𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝘂𝘀 𝘇𝗶𝗷𝗻. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. '

Openbaring 2:16 Bekeer u (wordt NEDERIG). En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen (u) oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

1 Koningen 22:22  𝗘𝗻 𝗛𝗶𝗷 𝘇𝗲𝗶: 𝗨 𝗺𝗮𝗴 𝗺𝗶𝘀𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗲𝗻 𝘂 𝘇𝘂𝗹𝘁 𝗲𝗿 𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗼𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻. 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗲𝗸 𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲 𝗵𝗲𝘁 𝘇𝗼.

‭‭Jakobus‬ ‭1:6‭-‬7‬ ‭Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. 𝗜𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝘁𝘄𝗶𝗷𝗳𝗲𝗹𝘁, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt.  𝗭𝗼 𝗶𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗲𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗻𝗸𝗲𝗻 𝗱𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗵𝗲𝗺 𝗶𝗲𝘁𝘀 𝘇𝗮𝗹 𝗴𝗲𝘃𝗲𝗻,

1 Koningen 22:21-22 Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de HEERE staan. Hij zei: Ík zal hem misleiden. En de HEERE zei tegen hem: Waarmee? Hij zei: Ik zal eropuit gaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. 𝗘𝗻 𝗛𝗶𝗷 𝘇𝗲𝗶: 𝗨 𝗺𝗮𝗴 𝗺𝗶𝘀𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗲𝗻 𝘂 𝘇𝘂𝗹𝘁 𝗲𝗿 𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗼𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻. 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗲𝗸 𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲 𝗵𝗲𝘁 𝘇𝗼.

Wederkomst 

Matteüs 24:44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.